รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102089001 ดนัย เริงสมัย การตลาด 10
2 6301102089002 นารีรัตน์ เอี่ยมวิจารณ์ การตลาด 10
3 6301102089003 ขนิษฐา หารพันธ์ การตลาด 10
4 6301102089004 วลิดา วงษ์ภักดี การตลาด 10
5 6301102089005 ศิรินภา วงค์จำปา การตลาด 10
6 6301102089006 พรทิพย์ ทานะขันธ์ การตลาด 10
7 6301102089007 วราภรณ์ มุจรินทร์ การตลาด 10
8 6301102089008 นภาพร สาระจันทร์ การตลาด 10
9 6301102089009 อัญชรา พรมสอน การตลาด 10
10 6301102089010 เรืองรุ่ง ศรีสกุลล้อ การตลาด 10
11 6301102089011 ณัฐริกานต์ ศศิธร การตลาด 10
12 6301102089012 สุธาสินี ภูวัตเดชสกุล การตลาด 10
13 6301102089013 ภิญญลักษณ์ ตันเจริญ การตลาด 10
14 6301102089014 ธนายุทธ ทองกลิ่น การตลาด 10
15 6301202089001 ธีรภัทร์ เฟื่องฟุ้ง การตลาด 10
16 6301202089002 สิรวิชญ์ ชัยสิริวุฒิ การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก