รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102089001 ดนัย เริงสมัย การตลาด 10
2 6301102089002 นารีรัตน์ เอี่ยมวิจารณ์ การตลาด 10
3 6301102089003 ขนิษฐา หารพันธ์ การตลาด 10
4 6301102089004 วลิดา วงษ์ภักดี การตลาด 10
5 6301102089005 ศิรินภา วงค์จำปา การตลาด 10
6 6301102089006 พรทิพย์ ทานะขันธ์ การตลาด 10
7 6301102089007 วราภรณ์ มุจรินทร์ การตลาด 10
8 6301102089008 นภาพร สาระจันทร์ การตลาด 10
9 6301102089009 สุทธิฎา สุทธิสุวรรณ การตลาด 10
10 6301102089010 เรืองรุ่ง ศรีสกุลล้อ การตลาด 10
11 6301102089011 ณัฐริกานต์ ศศิธร การตลาด 10
12 6301102089012 สุธาสินี ภูวัตเดชสกุล การตลาด 10
13 6301102089013 ภิญญลักษณ์ ตันเจริญ การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก