รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102089001 สุรศักดิ์ เกตุสง่า การตลาด 10
2 6201102089002 อรทัย บุญใจ การตลาด 10
3 6201102089003 มงคล สืบโสดา การตลาด 10
4 6201102089004 พิชชากร กิจสืบ การตลาด 10
5 6201102089006 รัตนา สุดตัง การตลาด 10
6 6201102089007 ภาวิณี บุราณสุข การตลาด 10
7 6201102089008 วีระพล ไชยสิงห์ การตลาด 10
8 6201102089009 ธารารินทร์ วาปี การตลาด 10
9 6201102089010 ทิพาพรรณ ทัดศรี การตลาด 10
10 6201102089011 นภัค หาบุญผล การตลาด 10
11 6201102089012 อนุสรณ์ เปินสมุทร การตลาด 10
12 6201102089013 เตือนจิตต์ อนุวงศ์วรเวทย์ การตลาด 10
13 6201202089001 แสงเดือน สัญจรดี การตลาด 10
14 6201202089002 สุวรรณา สาระพัตร การตลาด 10
15 6201202089003 การตลาด 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก