รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102125001 เพชราพร โพธิ์ชาธาร การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
2 6301102125002 นฤมล ไชยเทพ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
3 6301102125003 สุพัตรา ไชยโยธา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
4 6301102125004 ธนิตา วชิราพิภพ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
5 6301102125005 ณัฐพงษ์ เกิดมีสุข การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
6 6301102125006 อภิวัน นันตะโลหิต การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
7 6301102125007 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90