รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102127001 จิดาภา ชั้นเล็ก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
2 6301102127002 นัทธิชา ยอดสาย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
3 6301102127003 ภาคภูมิ ไชยต้นเทือก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
4 6301102127004 ชาลิณี มหาปราบ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
5 6301102127005 นารีรัตน์ ธรรมศรี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
6 6301102127006 พัชราพรณ์ พัชนี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
7 6301102127007 วิมลศิริ บุญประสิทธิ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
8 6301102127008 มรกต ผู้ดี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
9 6301102127009 บงกชพร ไชยสาร การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
10 6301102127010 พิชชาพร กลิ่นขจร การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
11 6301102127011 จิรนันท์ วิริยภิญโญ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
12 6301102127012 สุภัตตรา ขำชัย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
13 6301102127013 ศรีศักดิ์ สิริสรานนท์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
14 6301102127014 พุทธรักษ์ สะสม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
15 6301102127015 น้ำทิพย์ ผ่องใส การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
16 6301102127016 สุชาดา สมปอง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
17 6301102127017 สุวิชญาน์ อภิรักษ์กมลพร การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
18 6301102127018 อนันต์ อบมาลี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10