รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102121001 อลีนา พ้นภัย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
2 6201102121002 นิลลิณี ม่วงจีบ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
3 6201102121003 กิตติมา ฉัตร์ทอง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
4 6201102121004 ศิริลักษณ์ เทียมรัง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
5 6201102121005 ชลธิชา ศุภศรีรุ่งเจริญ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
6 6201102121006 ประภัสสร ท้าวกัลยา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
7 6201102121007 ศุภิกา ทารถ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
8 6201102121008 ศรันย์พัทธ์ บุญโพธิ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
9 6201102121009 เบญจวรรณ พันธุ์ยาง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
10 6201102121010 เบญจมาศ พันธุ์ยาง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
11 6201102121011 ณัฐนิชา กวีสุทธิ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
12 6201102121012 วราภรณ์ เรียงแก้ว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
13 6201102121013 สุพัชรา นามวิชัย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
14 6201102121014 สุภัชชา ธนะเสน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
15 6201102121015 ภัคพงศ์ จิรารัตน์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
16 6201102121016 วัชรินทร์ บางสมบุญ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
17 6201102121017 กัลยกร ทบประดิษฐ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
18 6201102121018 อริศรา สังข์ชาวใต้ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
19 6201102121019 สุวิมล วาดพูน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 60
20 6201102121020 กัณฐา สุขแย้ม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
21 6201102121021 อารยา สนธยานานนท์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
22 6201102121022 สายชล โว่ยแผ้ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
23 6201102121023 สมฤทัย ดอกจันกลาง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 80
24 6201102121024 วนิตชนันทร์ เกษขุนทด การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
25 6201102121025 อดิศร แกมนิรัตน์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
26 6201102121026 ตติยา วงศ์พานิชย์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
27 6201102121027 จุฑามาศ อำพันธุ์ทอง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 80
28 6201102121028 ฐิติรัตน์ เอี่ยมประชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
29 6201102121029 กุลรดา ถาวรสิน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
30 6201102121030 โชติรส ชาญชัย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 80
31 6201102121031 สราวุฒิ สิงหอำพล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
32 6201102121032 ชนิกานต์ ปิดตามานัง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
33 6201102121033 อารียา มะนาวนอก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
34 6201102121034 วีนา กาปาเล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
35 6201102121035 กรกฎ คำตา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
36 6201102121036 อรอุมา หนูพร การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
37 6201102121038 ชนกชนม์ โพธินาม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
38 6201102121039 สุทธิดา ทองศรีสมบูรณ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
39 6201102121040 นนทนัตถ์ ฉัยลัย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
40 6201102121041 ชนกานท์ มั่นคง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
41 6201102121042 ณัฐนนท์ ราชวงษ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
42 6201102121043 อัยย์ สุขสวัสดิ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
43 6201102121044 ปพิชญา เดชวิไลเรือง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
44 6201102121045 รุ่งฤดี คงชาย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
45 6201102121046 สุภานิดา ภัควันต์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
46 6201102121047 ภัทราภรณ์ ทรงชัย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
47 6201102121048 วิจิตรา ขีลี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
48 6201102121049 โสภิดา จิตรงาม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
49 6201202121001 นัฐลดา เชื่อมใจ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
50 6201202121002 กนกวรรณ ภิบาลศิลป์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
51 6201202121003 ธนโชติ รัตนประภาชัย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 60