รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102121001 วีระณันณ์ มณีกรด การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
2 6301102121002 สุวดี ชาวนา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
3 6301102121003 ภัทราพร พรมชาติ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
4 6301102121004 กุลชนาถ ศรีพรประเสริฐ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
5 6301102121005 สุทธิดา ดอนมูล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
6 6301102121006 วัลย์วดี เอกตาแสง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
7 6301102121007 ศศิธร สุนทรศารทูล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
8 6301102121008 ภคินี พรหมมาลี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
9 6301102121009 อนุพงษ์ หุ่นดี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
10 6301102121010 เมืองฟ้า ศรีมี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
11 6301102121011 สุวรรณศิริ กองมา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
12 6301102121012 ภาณุพันธ์ มนต์ฉันทะ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
13 6301102121013 ฐิติมา ชินทะวัน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 90
14 6301102121014 อนนท์ เรืองนนท์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
15 6301102121015 สุกานดา บินอับดุลเลาะห์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
16 6301102121016 อาภัสรา มาตย์นอก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
17 6301102121017 ณัฐริกา จันทาสี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
18 6301102121018 โทโมเอะ วรรณทะ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
19 6301102121019 พัชราภรณ์ พยาฆรัตสมิตร การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
20 6301102121020 อรพินท์ วงค์นรินทร์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
21 6301102121021 พิมพ์ธาดา นัดวาที การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
22 6301102121022 นำสุข นิรายกุล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10
23 6301102121023 นิธิตา พันธุ์อินป้อ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10