รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102115001 จารุวรรณ สงค์มา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
2 6301102115002 รุ่งตะวัน ศรีเอี่ยม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
3 6301102115003 บุญญา คนหลัก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 90
4 6301102115004 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 90
5 6301102115005 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 90
6 6301102115006 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 90
7 6301102115007 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 90
8 6301102115008 กนกวรรณ จันฤชัย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
9 6301102115009 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 90