รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102095001 สุธิมา นาถอัจลา การจัดการโลจิสติกส์ 10
2 6301102095002 ณัฐฐา พวงเครือ การจัดการโลจิสติกส์ 10
3 6301102095003 ธัญรัตน์ เชื้อเชิดพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
4 6301102095004 สุธิดา บุญระวัง การจัดการโลจิสติกส์ 10
5 6301102095005 ธีรพงษ์ แววบรรฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 10
6 6301102095006 มธุรดา ตันติกิจชาญชัย การจัดการโลจิสติกส์ 10
7 6301102095007 ณัฐสิมา มีแสง การจัดการโลจิสติกส์ 10
8 6301102095008 ไพลิน จิตสุวรรณวานิช การจัดการโลจิสติกส์ 10
9 6301102095009 อัญชลีพร ที่รัก การจัดการโลจิสติกส์ 10
10 6301102095010 สโรชา นามนราธร การจัดการโลจิสติกส์ 10
11 6301102095011 สุนิษา ประสงค์ดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
12 6301102095012 พรเพ็ญ แสงอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
13 6301102095013 สุมาลี ปักษ์ษา การจัดการโลจิสติกส์ 10
14 6301102095014 ชยางกูร นีละมัย การจัดการโลจิสติกส์ 10
15 6301102095015 อธิป วงษ์สวัสดิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
16 6301102095016 พุฒิพงศ์ ยอดมีสี การจัดการโลจิสติกส์ 10
17 6301102095017 ดาราวรรณ ปั่นทองหลาง การจัดการโลจิสติกส์ 10
18 6301102095018 ฉันท์ธิดา ตัดบุญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
19 6301102095019 ณัฐภัทร ยาดีพิพัฒน์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
20 6301102095020 สุภิญญา แก้วเพ็ชร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
21 6301102095021 ฐิติชาติณณา รักษากุล การจัดการโลจิสติกส์ 10
22 6301102095022 รัตชนก สวยสะอาด การจัดการโลจิสติกส์ 10
23 6301102095023 อารียา เจริญสุข การจัดการโลจิสติกส์ 10
24 6301202095001 พิมลพรรณ บุระกรณ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10