รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102096001 ศุภกร พรหมโคตร การจัดการโลจิสติกส์ 10
2 6301102096002 เพ็ชรทรงพล ทิพย์ประเสริฐ การจัดการโลจิสติกส์ 10