รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102093001 กานติมา สุขสกุล การจัดการโลจิสติกส์ 90
2 6301102093002 ดนุพัทจ์ เจริญพร้อมสกุล การจัดการโลจิสติกส์ 10
3 6301102093003 อมร อ่ำองอาจ การจัดการโลจิสติกส์ 90
4 6301102093004 สุวนันท์ ฉิมขันธ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
5 6301102093005 อรยา พุฒพิมพ์ การจัดการโลจิสติกส์ 90
6 6301102093006 อรัญญา ลือนาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
7 6301102093007 วีรภัทร ใจกล้า การจัดการโลจิสติกส์ 10
8 6301102093008 ปรีญาฎา อินตา การจัดการโลจิสติกส์ 10
9 6301102093009 กัญญาณัฐ นิลเพ็ชร การจัดการโลจิสติกส์ 10
10 6301102093010 อริษา นวลทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
11 6301102093011 พรชิตา ศรีโคตร การจัดการโลจิสติกส์ 10
12 6301102093012 คุณามัย ตี๋อ่ำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
13 6301102093013 สุรภา มะลิรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
14 6301102093014 เก็จมณี ชะงักรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์ 90
15 6301102093015 สุธาพร สิงห์ลอ การจัดการโลจิสติกส์ 10
16 6301102093016 อาณัติ เข็มกำเหนิด การจัดการโลจิสติกส์ 10
17 6301102093017 วิศรุต เจนจบเขตต์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
18 6301102093018 นิภาวรรณ นาโคนามะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
19 6301102093019 ร้อยตะวัน พยัคฆะ การจัดการโลจิสติกส์ 90
20 6301102093020 พชรพร ปะนะพุตโต การจัดการโลจิสติกส์ 10
21 6301102093021 ปุณณวิช จันทร์โก๊ะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
22 6301102093022 จินตนา เวฬุวนารักษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
23 6301102093023 พชรพรรณ ยาทาเปี้ย การจัดการโลจิสติกส์ 10
24 6301102093024 อินทุอร อินทรสอน การจัดการโลจิสติกส์ 10
25 6301102093025 ณรงค์ศักดิ์ ราชรินทร์ การจัดการโลจิสติกส์ 90
26 6301102093026 ภานุพงษ์ รอดน้อย การจัดการโลจิสติกส์ 10
27 6301102093027 ศุภกฤต เซ่งสมหวัง การจัดการโลจิสติกส์ 10
28 6301102093028 ปภัสสร ศรีเสมอ การจัดการโลจิสติกส์ 10
29 6301102093029 สุวพร แดงกำพล การจัดการโลจิสติกส์ 10
30 6301102093030 จิรายุ ครองสุขเลิศ การจัดการโลจิสติกส์ 10
31 6301102093031 ปวันรัตน์ สมสถาน การจัดการโลจิสติกส์ 10
32 6301102093032 ปรีตี้ย์ ติวารีย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
33 6301102093033 เวศสุวรรณ์ โกนากัน การจัดการโลจิสติกส์ 10
34 6301102093034 วัธนพงษ์ จันทเพชร การจัดการโลจิสติกส์ 10
35 6301102093035 ปภาวรินทร์ รีรัก การจัดการโลจิสติกส์ 10
36 6301102093036 วีรวัฒน์ ธนภัทรวงศกร การจัดการโลจิสติกส์ 10
37 6301102093037 พัชราพร สาวิสิทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
38 6301102093038 ธิชานนท์ อิสมาแอล การจัดการโลจิสติกส์ 10
39 6301102093039 กรรณิการ์ ดีกลาง การจัดการโลจิสติกส์ 10
40 6301102093040 กัลยา คลื้นน้ำใจ การจัดการโลจิสติกส์ 10
41 6301102093041 ณัชนี อินทร์คำ การจัดการโลจิสติกส์ 90
42 6301102093042 อรวรรณ หมั่นสนาม การจัดการโลจิสติกส์ 90
43 6301102093043 สายชล ภูมิภักดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
44 6301102093044 นุสณีย์กรณ์ บุดสีทา การจัดการโลจิสติกส์ 10
45 6301102093045 นันทะวรรณ โคกฤทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
46 6301102093046 จิรภัทร นาคเอี่ยม การจัดการโลจิสติกส์ 10
47 6301102093047 เสกสรรค์ พุทธศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
48 6301102093048 นฤเบศ ไชยพลบาล การจัดการโลจิสติกส์ 90
49 6301102093049 สัมฤทธิ์ แฉ่สูงเนิน การจัดการโลจิสติกส์ 10
50 6301102093050 ปฐมพร ปัญญาไตรรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
51 6301102093051 ขนิษฐา พลาหาญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
52 6301102093052 ณัฐกานต์ วัฒนาการค้าดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
53 6301102093053 ณัฐพงศ์ ทรัพย์ศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
54 6301102093054 ศรราม คงมี การจัดการโลจิสติกส์ 90
55 6301102093055 ณิชนนัทน์ พรหมรุ่ง การจัดการโลจิสติกส์ 10
56 6301102093056 เขมจิรา พันธุ์ธรรม การจัดการโลจิสติกส์ 10
57 6301102093057 เสกคสิน แก้วกลม การจัดการโลจิสติกส์ 10
58 6301102093058 อนันดา สมบูรณ์รัตน์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
59 6301102093059 นวชาต กรดแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
60 6301102093060 กวีพร แก้วกลม การจัดการโลจิสติกส์ 10
61 6301102093061 พิมพ์ตะวัน คุณแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 90
62 6301102093062 ปฎิพัฒน์ ทัพน้อย การจัดการโลจิสติกส์ 10
63 6301102093063 พัชรมัย สัตยาภิรมย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
64 6301102093064 ชยุตรา อร่ามศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
65 6301102093065 อาบู จันทร์งาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
66 6301102093066 มงคล โพธิคำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
67 6301102093067 อโนชา แถบเกิด การจัดการโลจิสติกส์ 10
68 6301102093068 ชฎาภัฐ สร้อยสุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์ 10
69 6301102093069 ทรัพย์ศิริ ยุวบุตร การจัดการโลจิสติกส์ 10
70 6301102093070 สุภาภรณ์ นุ่นเศษ การจัดการโลจิสติกส์ 10
71 6301102093071 กรรณิการณ์ นิ่มนวล การจัดการโลจิสติกส์ 10
72 6301102093072 ปาลิตา อินทะจักร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
73 6301102093073 ปานชรีย์ แสงเสงี่ยม การจัดการโลจิสติกส์ 10
74 6301102093074 กมลชนก ประเสริฐไทย การจัดการโลจิสติกส์ 10
75 6301102093075 กวินทิพย์ แฮนหลุน การจัดการโลจิสติกส์ 10
76 6301102093076 ชนินทร์ ด่านพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
77 6301102093077 ณัฐตินา ศรีสกุล การจัดการโลจิสติกส์ 10
78 6301102093078 สุวรรณา หลิมสัมพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
79 6301102093079 วีรภัทร วงศ์ญาติ การจัดการโลจิสติกส์ 10
80 6301102093080 ชัญญานุช พุทธวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
81 6301102093081 ศิริวัฒน์ ศรีสุข การจัดการโลจิสติกส์ 10
82 6301102093082 มณีวรรณ อินดวง การจัดการโลจิสติกส์ 10
83 6301102093083 ศฎีญา โพธิชาติ การจัดการโลจิสติกส์ 10
84 6301102093084 อมรเทพ เจ็กพันธุ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
85 6301102093085 สุภกิจ ปานบ้านแพ้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
86 6301102093086 วรรณธิดา แก้วกิ่งเพชร การจัดการโลจิสติกส์ 10
87 6301102093087 พรพิมล ชาวบางใหญ่ การจัดการโลจิสติกส์ 10
88 6301102093088 จิรดา นุชอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
89 6301102093089 บุญกาญจน์ ผิวผ่อง การจัดการโลจิสติกส์ 10