รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102091001 อารยา ประรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์ 90
2 6301102091002 ประภัสสร ชำนาญนก การจัดการโลจิสติกส์ 10
3 6301102091003 ศศิภา ดีหาญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
4 6301102091004 พรชนก ศรีต่างวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
5 6301102091005 พรทิพา ครุฑธา การจัดการโลจิสติกส์ 10
6 6301102091006 จีรวัฒน์ มากู่ การจัดการโลจิสติกส์ 10
7 6301102091007 มัชฌิมา เกิดศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
8 6301102091008 ศิริภัสสร ตั้งจิตต์สุนทร การจัดการโลจิสติกส์ 90
9 6301102091009 นฤชล ราชสกุณี การจัดการโลจิสติกส์ 10
10 6301102091010 พิชยา ลิขิตวานิช การจัดการโลจิสติกส์ 10
11 6301102091011 จิรัชญา ศรีจันทรา การจัดการโลจิสติกส์ 10
12 6301102091012 ยิ้ม การจัดการโลจิสติกส์ 10
13 6301102091013 ศิริรัตน์ เข็มทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
14 6301102091014 ศรินดา จุมปูโล การจัดการโลจิสติกส์ 90
15 6301102091015 วิวัฒน์ วรวัฒนา การจัดการโลจิสติกส์ 10
16 6301102091016 อานนต์ บุญแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
17 6301102091017 เสกสรรค์ โคตรคำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
18 6301102091018 วราภรณ์ ทองเกิด การจัดการโลจิสติกส์ 90
19 6301102091019 พรธิตา ทองนิ่ม การจัดการโลจิสติกส์ 90
20 6301102091020 ไพลิน ฐานสีมี การจัดการโลจิสติกส์ 90
21 6301102091021 ปณิตา พลเมืองศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
22 6301102091022 ปนัสยา หีบท่าไม้ การจัดการโลจิสติกส์ 10
23 6301102091023 นันทวรรณ ทับโต การจัดการโลจิสติกส์ 90
24 6301102091024 เบญญาภา อินนอก การจัดการโลจิสติกส์ 90
25 6301102091025 เอกชัย ปินตาปิน การจัดการโลจิสติกส์ 90
26 6301102091026 พงศภัค นวลแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
27 6301102091027 กิตติพงษ์ แสนพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
28 6301102091028 ธีรภัทร พวงสมบัติ การจัดการโลจิสติกส์ 10
29 6301102091029 ศิวกร มงคลทรง การจัดการโลจิสติกส์ 90
30 6301102091030 สิทธิชัย ลายโถ การจัดการโลจิสติกส์ 10
31 6301102091031 ณัฐวัชต์ สุภาษิต การจัดการโลจิสติกส์ 90
32 6301102091032 เจษฎา นาราช การจัดการโลจิสติกส์ 10
33 6301102091033 การจัดการโลจิสติกส์ 90
34 6301102091034 เกศราภรณ์ ตันศิริ การจัดการโลจิสติกส์ 10
35 6301102091035 เพ็ญธิชา เข่งก่ำ การจัดการโลจิสติกส์ 10
36 6301102091036 เสกภกรณ์ สุวรรณโมก การจัดการโลจิสติกส์ 10
37 6301102091037 พิมพ์ชนก กงม้า การจัดการโลจิสติกส์ 10
38 6301102091038 ณีรนุช ซิบังเกิด การจัดการโลจิสติกส์ 10
39 6301102091039 ยูญ่า การจัดการโลจิสติกส์ 10
40 6301102091040 ศศิลักษณ์ คล้อยสวาท การจัดการโลจิสติกส์ 10
41 6301102091041 มุฑิตา ผิวหอม การจัดการโลจิสติกส์ 10
42 6301102091042 กุลสตรี โกมลสิงห์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
43 6301102091043 ธนบดี ศรีภักดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
44 6301102091044 รัชชานนท์ ชาญรอบ การจัดการโลจิสติกส์ 10
45 6301102091045 อุทัย ยางศิลา การจัดการโลจิสติกส์ 10
46 6301102091046 อัฐภิญญา เปียแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
47 6301102091047 อริศรา อนุศิลป์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
48 6301102091048 สิทธิโชค คล้ายสุบรรณ การจัดการโลจิสติกส์ 10
49 6301102091049 ปกรณ์ มะปุรงค์ การจัดการโลจิสติกส์ 90
50 6301102091050 กรกนก สวนสำราญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
51 6301102091051 ธนพงศ์ ตั้งกันตยากุล การจัดการโลจิสติกส์ 10
52 6301102091052 กันตพงศ์ จิระสุขทวีกุล การจัดการโลจิสติกส์ 10
53 6301102091053 สิรวิชญ์ สุจิตร์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
54 6301102091054 จิรวัฒน์ เคนใจ การจัดการโลจิสติกส์ 10
55 6301102091055 ขนิษฐา รอดนุช การจัดการโลจิสติกส์ 10
56 6301102091056 นันท์นภัส โกละ การจัดการโลจิสติกส์ 10
57 6301102091057 อคิราภ์ จวงเจริญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
58 6301102091058 ณัฐวุฒิ โชติช่วง การจัดการโลจิสติกส์ 10
59 6301102091059 ชานนท์ สุขมณีใส การจัดการโลจิสติกส์ 10
60 6301102091060 อภิญญา ระเบียงโคกสูง การจัดการโลจิสติกส์ 10
61 6301102091061 รัชติพัฒน์ มิฮะรน การจัดการโลจิสติกส์ 10
62 6301102091062 จิรันตน์ อยู่คงธรรม การจัดการโลจิสติกส์ 10
63 6301102091063 พัทธวรรณ แขขุนทด การจัดการโลจิสติกส์ 10
64 6301102091064 อทิตยา เปรื่องวิชา การจัดการโลจิสติกส์ 10
65 6301102091065 บุษยามาศ สุพบุตร การจัดการโลจิสติกส์ 10
66 6301102091066 ณัฐชนน สถาปิตานนท์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
67 6301102091067 พิชิตชนก ม่วงงาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
68 6301102091068 เกวลิน ไม้หอม การจัดการโลจิสติกส์ 90
69 6301102091069 ศิรินทร นราวงค์ การจัดการโลจิสติกส์ 90
70 6301102091070 เกียรติคุณ รุ่งเรือง การจัดการโลจิสติกส์ 10
71 6301102091071 ปวีณา ลาวัลย์วิสุทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
72 6301102091072 ทักษ์ดนัย ตัณติวงศ์วาทิน การจัดการโลจิสติกส์ 90
73 6301102091073 ณัฐฐาพร เอมชาวนา การจัดการโลจิสติกส์ 10
74 6301102091074 จิรวัฒน์ ชาวบ้านโพธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
75 6301102091075 พัฒนา บุพชาติอารีย์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
76 6301102091076 สุทัศน์ จีนโก๊ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
77 6301102091077 พนัสบดี รอกระโทก การจัดการโลจิสติกส์ 10
78 6301102091078 เมธัส มรรณพากร การจัดการโลจิสติกส์ 10
79 6301102091079 คลีนรา กันหาลา การจัดการโลจิสติกส์ 10
80 6301102091080 กมลชนก เรียงทอง การจัดการโลจิสติกส์ 10
81 6301102091081 กิตติธัช แก้วแสน การจัดการโลจิสติกส์ 10
82 6301102091082 สุทิน ดินจันทึก การจัดการโลจิสติกส์ 10
83 6301102091083 สราวุธ กุสลวิริยะเกียรติ การจัดการโลจิสติกส์ 10
84 6301102091084 กฤตภาส มณีมาศ การจัดการโลจิสติกส์ 10
85 6301102091085 ธนิสร นวลแสง การจัดการโลจิสติกส์ 10
86 6301102091086 จิรวัฒน์ พลหาญ การจัดการโลจิสติกส์ 10
87 6301102091087 ณัฐนันทน์ งามดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
88 6301102091088 ธนัตถ์พงศ์ พงษ์ปฐม การจัดการโลจิสติกส์ 10
89 6301102091089 กรินทร์ ศรีสวัสดิ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
90 6301102091090 วรรณนิสา สุขกรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
91 6301102091091 สุทธินันท์ ใยขันธ์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
92 6301102091092 ณิชารีย์ ทัดมาลี การจัดการโลจิสติกส์ 10
93 6301102091093 อธิศักดิ์ ยอดใบ การจัดการโลจิสติกส์ 10
94 6301102091094 พัฒนพงษ์ ทองแสน การจัดการโลจิสติกส์ 10
95 6301102091095 จุลจักษ์ สอนเฒ่า การจัดการโลจิสติกส์ 10
96 6301102091096 อาริยา จันทรา การจัดการโลจิสติกส์ 10
97 6301102091097 จักรกฤษณ์ กอสนาน การจัดการโลจิสติกส์ 10
98 6301102091098 ฐานทัพ ใจงาม การจัดการโลจิสติกส์ 10
99 6301102091099 ทัตพงศ์ มณีศรี การจัดการโลจิสติกส์ 10
100 6301102091100 อภิสิทธ์ ท่าพริก การจัดการโลจิสติกส์ 10
101 6301102091101 ปิ่นสุดา คงวัน การจัดการโลจิสติกส์ 10
102 6301102091102 สมพจน เมณฑ์กูล การจัดการโลจิสติกส์ 10
103 6301102091103 ปณิตา อังชัน การจัดการโลจิสติกส์ 10
104 6301102091104 สิริภา นำระนะ การจัดการโลจิสติกส์ 10
105 6301102091105 วัชรินทร์ ถนอมรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์ 10
106 6301102091106 กุลรัตน์ แพประเทือง การจัดการโลจิสติกส์ 10
107 6301102091107 นัทธพงศ์ พิลึก การจัดการโลจิสติกส์ 10
108 6301102091108 จิรายุ ถัดพลกลาง การจัดการโลจิสติกส์ 10
109 6301102091109 ณัฐดนัย สุระเสียง การจัดการโลจิสติกส์ 10
110 6301102091110 สิทธิกร ปิ่นแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 10
111 6301102091111 ศรัณย์ภัทร จันดี การจัดการโลจิสติกส์ 10
112 6301102091112 SONPASITH MOSANGSINH การจัดการโลจิสติกส์ 10
113 6301102091113 ณัฐกานต์ เพ็ญฉาย การจัดการโลจิสติกส์ 10
114 6301102091114 มาลิน พินทา การจัดการโลจิสติกส์ 10
115 6301102091115 อริษา สุภาพ การจัดการโลจิสติกส์ 10
116 6301102091116 ภัทราศิณี นรจ้อย การจัดการโลจิสติกส์ 10
117 6301102092001 ปวริศา สวนลา การจัดการโลจิสติกส์ 10