รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการ
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102045001 ญาดา โลภา การจัดการ 90
2 6301102045002 พัชราภรณ์ แก่นสาร การจัดการ 10
3 6301102045003 ชนิกา ประหยัดยิ้ม การจัดการ 10
4 6301102045004 การจัดการ 90
5 6301102045005 การจัดการ 90
6 6301102045006 การจัดการ 90
7 6301102045007 การจัดการ 90
8 6301102045008 ณัฐวดี อาฒยะพันธ์ การจัดการ 10
9 6301102045009 ณัฐพิมพ์ เชื้อแก้ว การจัดการ 10
10 6301102045010 จิรวัฒน ทองแสงพราว การจัดการ 10
11 6301102045011 เพชราพร โพธิ์ชาธาร การจัดการ 10
12 6301102045012 นฤมล ไชยเทพ การจัดการ 10
13 6301102045013 สุพัตรา ไชยโยธา การจัดการ 10
14 6301102045014 ธนิตา วชิราพิภพ การจัดการ 10
15 6301202045001 การจัดการ 90