รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการ
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102047001 ทิพาวรรณ บุญทรง การจัดการ 10
2 6301102047002 วิมลรัตน์ คลังศิริ การจัดการ 10
3 6301102047003 กรภัทร์ บุญท้วม การจัดการ 10
4 6301102047004 ณัฐมน วงศ์ยะรา การจัดการ 10
5 6301102047005 สุภัสสร แซ่จู การจัดการ 10
6 6301102047006 วรรณพร นาถวิทยากุล การจัดการ 10
7 6301102047012 อัชพร ดิษฐป้าน การจัดการ 10
8 6301102047013 จตุรพร สุขสมจิตต์ การจัดการ 10
9 6301102047014 กาญจนา คำร้อยแสน การจัดการ 10
10 6301102047015 เกตุวลี เพียรโป้ย การจัดการ 10
11 6301102047016 ฝากฝัน สอนสา การจัดการ 90
12 6301102047017 เบญจรัตน์ วงศ์ษา การจัดการ 90
13 6301102047018 พรรษา จันหีบ การจัดการ 10
14 6301102047019 นัทมล เสาวิชิต การจัดการ 10
15 6301102047020 ปริศนา ทองอำไพ การจัดการ 10
16 6301102047021 ชุติมา อ่อนมี การจัดการ 10
17 6301102047022 ศรุดา เอี่ยมแทน การจัดการ 10
18 6301102047023 รัดดา แจ่มพลาย การจัดการ 10
19 6301102047024 สกุลพร รัตนคร การจัดการ 10
20 6301102047025 สิณีนาถ คำเกลี้ยง การจัดการ 10
21 6301102047026 ชาติชาย ทาศรี การจัดการ 10
22 6301102047027 พรวิภา โคตรคำ การจัดการ 10
23 6301102047028 ญาณิศา ทองนิ่ม การจัดการ 10
24 6301102047029 ทิฆัมพร สัมฤทธิ์ การจัดการ 10
25 6301102047030 ปฎิมา นองสินธุ์ การจัดการ 90
26 6301102047031 ปภัศณัญฐ์ ทรัพย์กลิ่น การจัดการ 90
27 6301102047032 เกษร ดวนใหญ่ การจัดการ 10
28 6301102047033 อัจรา เสริมศรี การจัดการ 10
29 6301102047034 ศิรินุช กวนสูงเนิน การจัดการ 10
30 6301102047035 ธนัชพร ทศเพ็ชร การจัดการ 10
31 6301102047036 นันทิชา บุญโพธิ์ การจัดการ 10
32 6301102047037 สรญา สวัสดินาค การจัดการ 10
33 6301102047038 นงลักษณ์ ใจดี การจัดการ 10
34 6301102047039 วิชุดา เจกบัว การจัดการ 10
35 6301102047040 กันติยา ฟูกทรัพย์ การจัดการ 10
36 6301102047041 วาสนา เขตต์สูงเนิน การจัดการ 10
37 6301102047042 นครินทร์ นุชเจริญ การจัดการ 10
38 6301102047043 สุภาวดี สว่างจิตต์ การจัดการ 10
39 6301102047044 นรินทร์ เสือแสวงสินธุ์ การจัดการ 90
40 6301102047045 สิธิภา ชาติเกษม การจัดการ 10
41 6301102047046 ศิริพร ชานตะมะ การจัดการ 90
42 6301102047047 ปัญญาศักดิ์ วิสารพรรุจี การจัดการ 10
43 6301102047048 ประภัสสร พรมจันทร์ การจัดการ 10
44 6301102047049 เบญจพร ตุ้มเล็ก การจัดการ 10
45 6301102047050 ลิศา พุ่มพยุง การจัดการ 10
46 6301102047051 นฤมล ดาราศรีภักดิ์ การจัดการ 10
47 6301102047052 ทิพวรรณ โพธิ์ศรี การจัดการ 90
48 6301102047053 นิตยา วิกล การจัดการ 10
49 6301102047054 พีระณัฐ มุ่งรีกลาง การจัดการ 10
50 6301102047055 บุญนภา แจ่มจำรัส การจัดการ 10
51 6301102047056 นิสา เข็มทอง การจัดการ 10
52 6301102047057 นภัสสร ชื่นชม การจัดการ 10
53 6301102047058 นฤเนตร เกตุวิเชียรไชย์ การจัดการ 10
54 6301102047059 ธัญจิรา เฟื่องฟุ้ง การจัดการ 10
55 6301102047060 ธิติมา เหมาะทอง การจัดการ 10
56 6301102047061 ศิริพร แสนท้าว การจัดการ 10
57 6301102047062 นิภาพร วงษ์แก้ว การจัดการ 10
58 6301102047063 ศิรภัสสร มณีรัตน์ การจัดการ 10
59 6301102047064 ประจบพร เหมือนดี การจัดการ 10
60 6301102047065 แสงดาว บัวผัน การจัดการ 10
61 6301102047066 พิมพ์ประภา บุนนาค การจัดการ 10
62 6301102047067 ณัฐนรี เพชรหิน การจัดการ 10
63 6301102047068 นภัสสร เนียมสกุล การจัดการ 10
64 6301102047069 สโรชา ขาวผ่อง การจัดการ 10
65 6301102047070 น้ำฝน สุขเจริญจิต การจัดการ 10
66 6301102047071 การจัดการ 90
67 6301102047072 ธัญญาภรณ์ พละเดช การจัดการ 10
68 6301102047073 พรญาณี ตุลาทอง การจัดการ 10
69 6301102047074 จุฑามาศ พนาภักดี การจัดการ 10
70 6301102047075 พลอย เอมปราณีต การจัดการ 10
71 6301102047076 นัฐธิชา ทองศรี การจัดการ 10
72 6301102047077 จิราภา มนต์อ่อน การจัดการ 10
73 6301102047078 แค็ทชรินทร์ นามกว้าง การจัดการ 90
74 6301102047079 ศศิวิมล แซ่ลิ้ม การจัดการ 10
75 6301102047080 ทศพร จันทร การจัดการ 10
76 6301102047081 นฤญา ชุ่มสูงเนิน การจัดการ 10
77 6301102047082 หฤทัย แลบัว การจัดการ 10
78 6301102047083 เจนจิรา มงคลไทร การจัดการ 10
79 6301102047086 กมลรัตน์ สงโสด การจัดการ 10
80 6301102047087 กชนันท์ คุ้มทรัพย์ การจัดการ 10
81 6301102047088 สุมาลี จันดง การจัดการ 10
82 6301102047089 เอกชัย ชอบมาก การจัดการ 10
83 6301102047090 นิศานาถ งาทอง การจัดการ 10
84 6301102047091 ธนากร เหล่าอำนวยอนันต์ การจัดการ 10
85 6301102047092 วิภาวินี เกตุสวัสดิ์ การจัดการ 10
86 6301102047093 อารีย์พร ศรีพรหม การจัดการ 10
87 6301102047094 อภิสรา น้อยสันต์ การจัดการ 10
88 6301102047095 อาทิตญา จันทร์ทรัพย์ การจัดการ 10
89 6301102047096 กัลยา เจริญสุข การจัดการ 10
90 6301102047097 สม ทวีทอง การจัดการ 90
91 6301102047098 พรชิตา สิทธิกิจ การจัดการ 90
92 6301102047099 นุชลี เกรียงมงคล การจัดการ 10
93 6301102047100 ไอยดา ไชยนาแพง การจัดการ 10
94 6301102047101 พรปวีณ์ กมล การจัดการ 10
95 6301102047102 มนท์กานร์ สุดสิ้น การจัดการ 10
96 6301102047103 สกาวรัตน์ สมบูรณ์ การจัดการ 10
97 6301102047104 รัตติกาล สระกำ การจัดการ 10
98 6301102047105 รัตติกาล โพธิ์ภิรมย์ การจัดการ 10
99 6301102047106 รัชนก จรุมเครือ การจัดการ 10
100 6301102047107 จุฑาทิพย์ เนตรสุวรรณ การจัดการ 10
101 6301102047108 ทรงชัย หูแก้ว การจัดการ 10
102 6301102047109 จินตหรา มีด้วง การจัดการ 10
103 6301102047110 เกศลิน สุมาจิตร การจัดการ 10
104 6301102047111 กิตติทัศน์ อภิสิทธิ์ชนธีรา การจัดการ 10
105 6301102047112 อภิรดา เฉื่อยมะเริง การจัดการ 10
106 6301102047113 กฤษณา สาธร การจัดการ 10
107 6301102047114 ชนิศา สุวรรณธาดา การจัดการ 10
108 6301102047115 ปรีชา มาเที่ยง การจัดการ 10
109 6301102047116 พัชรินทร์ เกลาโพธิ์ การจัดการ 10
110 6301102047117 ถิรนันท์ ภารการ การจัดการ 10
111 6301102047118 กนกภรณ์ ยังเพ็ง การจัดการ 10
112 6301102047119 ศุกร์พาพร ธีรอุฬาร การจัดการ 10
113 6301102047120 เมทินี เหี้ยมหาญ การจัดการ 10
114 6301102047121 ศศิวิมล พวงทอง การจัดการ 10
115 6301102047122 วรรณนิภา สุขนาค การจัดการ 10
116 6301102047123 ธัญวรัตน์ ศรีอาภรณ์ การจัดการ 10
117 6301102047124 สกาวรัตน์ สมบูรณ์ การจัดการ 90
118 6301102047125 อาทิตยา ลำธาระ การจัดการ 10
119 6301102047126 พลอยศรี จะพู่ การจัดการ 10
120 6301102047127 อรณิชา รุ่งพานิช การจัดการ 10
121 6301102047128 ปิยะดา ขาวอ่อน การจัดการ 10
122 6301102047129 น้ำฝน ยิ่งมีดี การจัดการ 10
123 6301102047130 มุตตา นันตาวงศ์ การจัดการ 10
124 6301102047131 สรัญญา บุญประเวศ การจัดการ 10
125 6301102047132 ขวัญตา มีสุข การจัดการ 10
126 6301102047133 ธีราพร แสนแจ้ การจัดการ 90
127 6301102047134 ปิยาพัชร ราษฎร์นิยม การจัดการ 10
128 6301102047135 ศศิธร เพิ่มพูล การจัดการ 10
129 6301102047136 เพชรจณี ศรีสมบูรณ์ การจัดการ 10
130 6301102047137 กฤติญา สัมโย การจัดการ 10
131 6301102047138 จักรพันธุ์ ปราบศัตรู การจัดการ 10
132 6301102047139 ชไมพร ขอดไธสง การจัดการ 10
133 6301102047140 เบญจมาส มาตสีหา การจัดการ 10
134 6301102047141 หทัยชนก บุญสม การจัดการ 90
135 6301102047142 อำไพ ไพศาลสุข การจัดการ 10
136 6301102047143 ปรารถนา แก้วฉลวย การจัดการ 10
137 6301102047144 วิสิฐ พุ่มมาลา การจัดการ 10
138 6301102047145 มาวารี เดวีเลาะห์ การจัดการ 10
139 6301102047146 หทัยรัตน์ จันทร์สม การจัดการ 10
140 6301102047147 รัตนา วงเวียน การจัดการ 10
141 6301102047148 บุปผา ต๊ะศักดิ์ การจัดการ 10
142 6301102047149 สโรชา ขอนดู่ การจัดการ 10
143 6301102047150 สุภัสสรา คุ้มภัย การจัดการ 10
144 6301102047151 เอมอร พิศเพ็ง การจัดการ 10
145 6301102047152 วทันยา จงรักชาติ การจัดการ 10
146 6301102047153 พิณประภา ธานีรัตน์ การจัดการ 10
147 6301102047154 กมลชนก จันทร์สุวรรณ การจัดการ 10
148 6301102047155 สิริกร จิตรธารธรรม การจัดการ 10
149 6301102047156 วรวีร์ สายโรจน์ การจัดการ 10
150 6301102047157 วัชรินทร์ แหน่งกะโทก การจัดการ 10
151 6301102047158 หยกมณี แซ่ตั๊น การจัดการ 10
152 6301102047159 วัชรเรนทร์ รักนา การจัดการ 10
153 6301102047160 นุชรี เกตุวัตถา การจัดการ 10
154 6301102047161 สุดารัตน์ มานะเลิศ การจัดการ 10
155 6301102047162 ปวีณ์ธิดา มะยุเรศ การจัดการ 10
156 6301102047163 ธาราทิพย์ สีแก้ว การจัดการ 10
157 6301102047164 เบญจา อธิกรบุรภัทร การจัดการ 10
158 6301102047165 มนทกานต์ หัสเกิด การจัดการ 10
159 6301102047166 ปาริฉัตร ขุนสอน การจัดการ 10
160 6301102047167 นลพรรณ เจียมเยื่อเพ็ง การจัดการ 10
161 6301102047168 เขมิกา โพธิสา การจัดการ 10
162 6301102047169 สุทิศา เก่งวิกาล การจัดการ 10
163 6301102047170 ชวัลวิทย์ สิงขรณ์ การจัดการ 10
164 6301102047171 กวินทรา เกตุแก้ว การจัดการ 10
165 6301102047172 ธิชาดา น้อยจุ้ย การจัดการ 10
166 6301102047173 น้ำฝน เฮ้งเจริญ การจัดการ 10
167 6301102047174 ศักดิธัช เนินคีรี การจัดการ 10
168 6301102047175 ชุลีพร วงศ์ภักดี การจัดการ 10
169 6301102047176 มงคล ธเนศสกุล การจัดการ 10
170 6301102047177 เพชรไพริน คงเฉลิม การจัดการ 10
171 6301102047178 ปาริฉัตร เอื้ออาดูลย์กูล การจัดการ 10
172 6301102047179 ทิพาภรณ์ ดำริรัมย์ การจัดการ 10
173 6301102047180 ปุญญิศา สุริยพร การจัดการ 10
174 6301102047181 พนัสดา คำสวาย การจัดการ 10
175 6301102047182 ปริญญา อยู่คง การจัดการ 10
176 6301102047183 เจีย หนิงไม การจัดการ 90
177 6301102047184 จิราพร พิมพา การจัดการ 10
178 6301102047185 ศานันสินี ชำนาญดี การจัดการ 10
179 6301102047186 พรพิมล นราแก้ว การจัดการ 10
180 6301202047001 ปารีรัฐ ฉิมแก้ว การจัดการ 10
181 6301202047002 นันทกร สิงห์อินทร์ การจัดการ 10
182 6301202047003 อังคณา สุขใจ การจัดการ 10
183 6301202047004 จริยา เกิดผล การจัดการ 10
184 6301202047005 วนิดา โทบุตร การจัดการ 10
185 6301202047006 สุภาทิพย์ เรียมแสน การจัดการ 10
186 6301202047007 กุลธิดา แก้วเขียว การจัดการ 10