รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการ
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102046001 ภราดร วิศาล การจัดการ 10
2 6301102046002 ศราวุธ อุปมัย การจัดการ 10
3 6301102046003 นลินพร พิมโพธิ์ การจัดการ 10
4 6301102046004 ทัศน์พร คำกลัด การจัดการ 90
5 6301102046005 รัตนพร กันภัย การจัดการ 10
6 6301102046006 กาญจนา ลือเรื่อง การจัดการ 10
7 6301102046007 นันทกานต์ มังประโคน การจัดการ 10
8 6301102046008 ศรีสุดา คงทรัพย์ การจัดการ 10
9 6301102046009 สุภาทิพย์ เรียมแสน การจัดการ 10
10 6301102046010 สุวิมล ชอบรวย การจัดการ 90
11 6301102046011 ทิราพร นาเหล็ก การจัดการ 10
12 6301102046012 พิศชญา เซี่ยงจง การจัดการ 10
13 6301102046013 รินรดา แก่นคำ การจัดการ 10
14 6301102046014 สมภพ วรมหาคุณ การจัดการ 10
15 6301102046015 ณัฐสินี อ่อนเฉวียง การจัดการ 10
16 6301102046016 สุพรรษา มากสุริวงศ์ การจัดการ 10
17 6301102046017 ศุภมาส เจียมสากล การจัดการ 10
18 6301102046018 นิราภรณ์ ศรีระอุดม การจัดการ 10
19 6301102046019 ลลิตา อยู่เย็น การจัดการ 10