รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การจัดการ
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ)
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102049001 กิรณา จะมะยะ การจัดการ 10
2 6301102049002 ภาคภูมิ ทิตตะวัฒน์ การจัดการ 10
3 6301102049003 มนัสพร นามโคตร การจัดการ 10
4 6301102049004 ฟุ้งฟ้า สุขแสง การจัดการ 10
5 6301102049005 สมรส ชัยสุวรรณ์ การจัดการ 10
6 6301102049006 สุปราณี สระทองอยู่ การจัดการ 10
7 6301102049007 ยุวลักษณ์ ทองประเสริฐ การจัดการ 10
8 6301102049008 นิพนธุ์ จงศิริโรจน์กุล การจัดการ 10
9 6301102049009 ณัฐวุฒิ รัตนสิทธิ์ การจัดการ 10
10 6301102049010 ช่อผกา สาพล การจัดการ 10
11 6301102049011 กานดา สาพล การจัดการ 10
12 6301102049012 ธนวัฒน์ ชิงรัมย์ การจัดการ 10