รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การตลาด
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102085001 ภัชชภร กันตะนันท์ การตลาด 10
2 6301102085002 ไอยลดา พุกสุข การตลาด 10
3 6301102085003 ฐิติกานต์ พวงทอง การตลาด 10
4 6301102085004 จิณณ์พัชร์ ฤทธิ์คุมพล การตลาด 10
5 6301102085005 นครินทร์ แสงทอง การตลาด 10
6 6301102085006 นันท์สินี ไชยว่อง การตลาด 90
7 6301102085007 ณัฐพล วาสนสมพงษ์ การตลาด 10
8 6301102085008 จันทลักษณ์ เกรัมย์ การตลาด 10
9 6301102085009 อนัญญา ชูกร การตลาด 10
10 6301102085010 สุทาทิพย์ ทัพโพรัง การตลาด 90
11 6301102085011 ฐิติพร เกลือนวัน การตลาด 90
12 6301102085012 ทิพวรรณ ช่างเหลา การตลาด 10
13 6301102085013 ศิริลักษณ์ ชมพูบุตร การตลาด 10
14 6301102085014 ธนาวัตร บุญทา การตลาด 10
15 6301102085015 สุดารัตน์ ศรีก่อเกื้อ การตลาด 10
16 6301102085016 สไบทิพย์ สุมทอง การตลาด 10
17 6301102085017 ณัฐชยา เจริญวิเชียรฉาย การตลาด 10
18 6301102085018 กนกพล พงศาปาน การตลาด 10
19 6301102085019 รังสิมันตุ์ มาลาวัยจันทร์ การตลาด 10
20 6301102085020 นครินทร์ อินทปัน การตลาด 10