รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การตลาด
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102086001 วรเมธ พุกขำ การตลาด 10
2 6201102086002 พรชิตา รัตถา การตลาด 10
3 6201102086003 อภัสนันท์ สิริอนันต์ตระกูล การตลาด 10
4 6201102086006 สุภาวดี กรเพชร์ การตลาด 10
5 6201102086007 ทิวาไร โคจำนงค์ การตลาด 10
6 6201102086008 วิไลวรรณ สืบสุนทร การตลาด 10
7 6201102086009 ปวิณตา มั่งอุดม การตลาด 10
8 6201102086010 อดิวรรณ นึกโคกรัง การตลาด 10
9 6201102086011 วิษณุ ขวนขวาย การตลาด 10
10 6201102086012 พัชรพร บุญกัน การตลาด 10
11 6201102086013 คมสันต์ สมชาติ การตลาด 10
12 6201102086014 สราวุธ เสรีทัศน์ การตลาด 10
13 6201102086015 รัฐภูมิ สุขสำราญ การตลาด 10
14 6201102086016 นิภารัตน์ ต๊ะอินทร์ การตลาด 10
15 6201202086001 ณภาภัช เลิศเจริญสุข การตลาด 10