รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การตลาด
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102081001 วิจิตตรา อำไพจิตร การตลาด 10
2 6301102081002 วรรณลักษณ์ กิ่มพัด การตลาด 90
3 6301102081003 นันทวัฒน์ บัดดี การตลาด 10
4 6301102081004 พิยะดา ศรีคุณราช การตลาด 90
5 6301102081005 นิศาภัช แสงสำลี การตลาด 10
6 6301102081006 ธิญาดา ศรีวรขาน การตลาด 10
7 6301102081007 นัชธวุฒิ รุจิเทศ การตลาด 10
8 6301102081008 นารฌา ยิ้มเอี่ยม การตลาด 10
9 6301102081009 ปภัสรา ชูปัญญา การตลาด 10
10 6301102081010 พิพัฒน์ มาลากุล การตลาด 10
11 6301102081011 อัคภพ ฤทธิบัณฑิตย์ การตลาด 10
12 6301102081012 รัชชานนท์ จันทเสน การตลาด 90
13 6301102081013 อนันต์ นนทเกษ การตลาด 90
14 6301102081014 พงษ์พิสุทธิ์ บุญยิ้ม การตลาด 10
15 6301102081015 ภานุพงศ์ ชวนอยู่ การตลาด 10
16 6301102081016 สิรวิชญ์ เชียงขวาง การตลาด 10
17 6301102081017 ณัฐวุฒิ พวงดาว การตลาด 10
18 6301102081018 ยสินทร แอ็ดผุย การตลาด 10
19 6301102081019 ชนัดดา หนูชูสุข การตลาด 10
20 6301102081020 สุรสิทธิ์ ศรียากุล การตลาด 90
21 6301102081021 วสวัตต์ สุขสวัสดิ์ การตลาด 10
22 6301102081022 สิทธิชัย อุ่นพัฒนาศิลป์ การตลาด 10
23 6301102081023 กฤษดา สังข์ทอง การตลาด 10
24 6301102081024 ชนาวิชญ์ กิจสาคร การตลาด 10
25 6301102081025 นราธิป ชูช่วย การตลาด 10
26 6301102081026 นครินทร์ ภุมรินทร์ การตลาด 10
27 6301102081027 สุรีรัตน์ แก้วชิงดวง การตลาด 90
28 6301102081028 ชญามิน นารถสกุล การตลาด 10
29 6301102081029 ณพกรณ์ สุวรรณถาวร การตลาด 10
30 6301102081030 วัชรชัย เหมวิเชียรชัย การตลาด 10
31 6301102081031 ธนวัฒน์ เวียงนนท์ การตลาด 10
32 6301102081032 วายุ พรมชาติ การตลาด 10
33 6301102081033 ธานินทร์ ยอดจิ่ม การตลาด 10
34 6301102081034 ธวัชชัย เข็มรักษ์ การตลาด 10
35 6301102081035 กชกร สวัสดิ์พานิช การตลาด 10
36 6301102081036 เกวลิน รุ่งเรือง การตลาด 10
37 6301102081037 ขณิฐา แซ่ตัน การตลาด 10
38 6301102081038 ธนวัฒน์ ชูเดช การตลาด 10
39 6301102081039 ศิริชัย เปลี่ยนอ่ำ การตลาด 10
40 6301102081040 เจญฎากร พันยาราช การตลาด 10
41 6301102081041 วุฒิวัฒน์ เรืองศิรพัชร์ การตลาด 10
42 6301102081042 พงศธร กงเก๊อะ การตลาด 10
43 6301102081043 อัครชัย จงอ่อน การตลาด 10
44 6301102081044 อุดมศักดิ์ คำชมภู การตลาด 10
45 6301102081045 ตนุภัทร นามประยงค์ การตลาด 10
46 6301102081046 สุริยา ทั่งทองมะดัน การตลาด 10
47 6301102081047 ธนพัฒน์ อนิวัฒน์ การตลาด 10
48 6301102081048 นวพล กิจพิทักษ์ การตลาด 10
49 6301102081049 จินต์จุฑา ชุ่มดอนไพร การตลาด 10
50 6301102081050 อิทธิกร บุราณศรี การตลาด 10
51 6301102081051 ภาณุกรณ์ มะหิงษา การตลาด 10
52 6301102081052 พลภัทร ไชยนอก การตลาด 10
53 6301102081053 กษิดิ์เดช เกษแก้ว การตลาด 10
54 6301102081054 ธนาทร ศรีหริ่ง การตลาด 10
55 6301102081055 ศุภชัย ฉวีจันทร์ การตลาด 10
56 6301102081056 ณัฐริกา จันทำ การตลาด 10
57 6301102081057 ชนกนันท์ บุญฉิม การตลาด 10
58 6301102081058 ณัฐพล พรหมดี การตลาด 10
59 6301102081059 ฐิตินันท์ เหล็กสิงห์ การตลาด 90
60 6301102081060 ไพโรจน์ ชุ่มธิ การตลาด 10
61 6301102081061 พีรวัฒน์ นามเรือง การตลาด 10
62 6301102081062 รัชตะ ศรีใส การตลาด 10
63 6301102081063 ศุภณัฐ เชี่ยวชาญ การตลาด 10
64 6301102081064 สุทธิเดช สรรพศรี การตลาด 10
65 6301102081065 ภูมิภัทร ธัมมะรงค์ การตลาด 10
66 6301102081066 ณัฐชนนท์ พันธ์มงคล การตลาด 10
67 6301102081067 ศรัณยภัทร แก้วไฟ การตลาด 10
68 6301102081068 ศรันภัทร พูลทวี การตลาด 10
69 6301102081069 ศรันย์พร พูลทวี การตลาด 10
70 6301102081070 ณัฐพล อุดมพันธ์ การตลาด 10
71 6301102081071 ชิติสรรค์ ดำรงค์กิจมั่น การตลาด 10
72 6301102081072 สุจินต์ วารินรักษ์ การตลาด 10
73 6301102081073 เอกภพ จันท์นาลาว การตลาด 10
74 6301102081074 ณัฐวุฒิ ละอองทัพ การตลาด 10
75 6301102081075 คมสัน ทวีผล การตลาด 10
76 6301102081076 ธนเดช ประชากูล การตลาด 10
77 6301102081077 ธนาคาร จันทเขตต์ การตลาด 90
78 6301102081078 กันทรากร ขุมหิรัญ การตลาด 10
79 6301102081079 วีรภัทร ปลูกทรัพย์ การตลาด 10
80 6301102081080 ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์ การตลาด 10
81 6301102081081 พีรพัฒน์ กุลบุตร การตลาด 10
82 6301102081082 กรกนก สถิตย์วาส การตลาด 10
83 6301102081083 ธนภรณ์ เอี่ยมภูเขียว การตลาด 10
84 6301102081084 จีรศักดิ์ แขวงวิเศษชัยชาญ การตลาด 10
85 6301102081085 ดาวเด่น ร่มสนุก การตลาด 10
86 6301102081086 เทพทัต ชูจันทร์ การตลาด 10
87 6301102081087 ภควัฒน์ แสงสุริยา การตลาด 10
88 6301102081088 สินมงคล แสงท้วม การตลาด 10
89 6301102081089 อดิเทพ บุญกิจ การตลาด 10
90 6301102081090 อดิศร มรกฎจินดา การตลาด 10
91 6301102081091 จักรีพิภัทร ศรีสุวรรณ การตลาด 10
92 6301102081092 ธัญญเทพ แอบมณี การตลาด 10
93 6301102081093 นิติ ธิกาปูน การตลาด 10
94 6301102081094 กิตติพัฒน์ จิตรหลัง การตลาด 10
95 6301102081095 อัษฎาวุธ ดุงศรีแก้ว การตลาด 10
96 6301102081096 สินประสิทธิ์ หนูสูงเนิน การตลาด 10
97 6301102081098 พิสิฐพงศ์ แซ่ลี่ การตลาด 10
98 6301102081099 อุดมชัย เพียรวิทยาสกุล การตลาด 10
99 6301102081100 อภิชัย กลัดเงิน การตลาด 10
100 6301102081101 ทักษิณ สิงห์เชื้อ การตลาด 10
101 6301102081102 พงศกร สุริยวงศ์ษา การตลาด 10
102 6301102081103 ปัฐวีกาณต์ หยังสู การตลาด 10
103 6301102081104 ศิริลักษณ์ นามพรม การตลาด 10
104 6301102081105 ชัยวัฒน์ เขื่อนแก้ว การตลาด 10
105 6301102081106 ภคพล สุมานิตย์ การตลาด 10
106 6301102081107 ชนิกานต์ ศรีอุบล การตลาด 10
107 6301102081108 อรรถวิทย์ ถึงแสง การตลาด 10
108 6301102081109 มูฮัมหมัดนาบาวี จะปะกิยา การตลาด 10
109 6301102081110 สุรีย์พร แผนสมบูรณ์ การตลาด 10
110 6301102081111 อัยดา ถำชัยภูมิ การตลาด 10
111 6301102081112 ศศิณา คำพาศ การตลาด 10
112 6301102081113 ปิยวัฒน์ พันทอง การตลาด 10
113 6301102081114 อนันต์ ทิพย์รักษา การตลาด 10
114 6301102081115 พงศกร แซ่จิ้ว การตลาด 10
115 6301102081116 พชรมงคล ทิศเนตร การตลาด 10
116 6301102081117 ตริณณภพ กกจันทร์ การตลาด 10
117 6301102081118 เอกภพ เกลี้ยงแก้ว การตลาด 10
118 6301102081119 ธัญสิริ อินทะเรืองศร การตลาด 10
119 6301102081120 ประภาพรรณ อุ่มอารมย์ การตลาด 10
120 6301102081121 สุทธิพงษ์ แซ่หลี่ การตลาด 10
121 6301102081122 ธนาธิป แซ่ไล่ การตลาด 10
122 6301102081123 ยุทธศักดิ์ แก้วขาว การตลาด 10
123 6301102081124 ปิยะราช เสมาใหญ่ การตลาด 10
124 6301102081125 นิศาชล สุดรอด การตลาด 10
125 6301102081126 สุวดี ชาวนา การตลาด 10
126 6301102081127 อาภัสรา มาตย์นอก การตลาด 10
127 6301102081128 สิทธิกร ปิ่นแก้ว การตลาด 10
128 6301102081129 สิรวิชญ์ สุจิตร์ การตลาด 10
129 6301102081130 ณัฐนันทน์ งามดี การตลาด 10
130 6301102082001 อลงกรณ์ ศรีสะอาด การตลาด 10
131 6301102082002 พจนะ ศรีประพันธ์ การตลาด 10
132 6301202081001 วารีนิธิ์ รักราษฎร์ การตลาด 10
133 6301202081002 ไอยริน จินดานิล การตลาด 10
134 6301202081003 พรรวษา จันทร์เชื้อแถว การตลาด 10
135 6301202081004 ญาณพัฒน์ สิงห์ดวง การตลาด 10
136 6301202081005 วราวุฒิ ง่วนกี่ การตลาด 10