รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การตลาด
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ)
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102080001 พรวลัย แออัต การตลาด 90
2 6301102080002 นิรฌา คชาทอง การตลาด 90
3 6301102080003 กุลปรียา พลคลองตัน การตลาด 90
4 6301102080004 ปาริชาติ ทาสีงาม การตลาด 90
5 6301102080005 พัชรี มุสันเทียะ การตลาด 10
6 6301102080006 กัลยารัตน์ เลี้ยงรักษา การตลาด 10
7 6301102080007 สุทธิพร เกิ่งภูเขียว การตลาด 10
8 6301102080008 อัมภิกา ปีบัว การตลาด 90
9 6301102080009 ริญศญา ปวริศธนากุล การตลาด 10
10 6301102080010 ชุติมณฑน์ รังสิตโสภณ การตลาด 10
11 6301102080011 พรธิดา พรทองคำ การตลาด 10
12 6301102080012 ปวันรัตน์ เที่ยงธรรม การตลาด 10
13 6301102080013 ปวีณา สังเกตุ การตลาด 10
14 6301102080014 สมาภรณ์ ยาเริญ การตลาด 10
15 6301102080015 สุนิตา แสนหนองหว้า การตลาด 10
16 6301102080016 จินดารัตน์ ศึกษา การตลาด 10
17 6301102080017 ธัญญารัตน์ ก้อนกั้น การตลาด 10
18 6301102080018 ฐิติชญา ขาลรัมย์ การตลาด 10
19 6301102080019 พรพิมล ถิ่นปวัติ การตลาด 10
20 6301102080020 พิมพ์ลภัส สุมนารถ การตลาด 10
21 6301102080021 อภิชาติ ทองนวล การตลาด 10
22 6301102080022 ผไทมาศ มาตรศรี การตลาด 10
23 6301102080023 พอฤทัย เพิ่มทอง การตลาด 10
24 6301102080024 ธิวาณี แห้วเนตร การตลาด 10
25 6301102080025 กัญญาวีร์ แคนหนอง การตลาด 10
26 6301102080026 สกุณา นรารัตน์ การตลาด 10
27 6301102080027 อารีย์ สมพลกรัง การตลาด 10
28 6301102080028 สมัญญา คลังเจริญ การตลาด 10