รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การบัญชี
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301104065001 กรกนก สีสันงาม การบัญชี 10
2 6301104065002 ศุจินธรา ศรียศ การบัญชี 10
3 6301104065003 วิวัฒน์ พุ่มถาวร การบัญชี 90
4 6301104065004 ชลลดา แก้วกลาง การบัญชี 10
5 6301104065005 อุไรพร นามมิโก การบัญชี 10
6 6301104065006 อนัญญา อิ่มสมบูรณ์ การบัญชี 10
7 6301104065007 ชิดชนก ลีศรีใส การบัญชี 10
8 6301104065008 อัจฉรียา ทรัพย์สมบัติ การบัญชี 10
9 6301104065009 ปนัดดา กระเจียงหอม การบัญชี 10
10 6301104065010 จิรวัฒน์ สุนนาค การบัญชี 10
11 6301104065011 อรษา นิลวันนา การบัญชี 10
12 6301104065012 พัดแสง จุมออน การบัญชี 10
13 6301104065013 ประภัสสร สิ่วไธสง การบัญชี 10
14 6301104065014 ดาริกา แก้วน้อย การบัญชี 10