รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การบัญชี
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301104068001 กิตติพงศ์ จันทร์น้อย การบัญชี 10
2 6301104068002 สโรชา ทำบุญ การบัญชี 10
3 6301104068003 จิรสุตา พรานระวัง การบัญชี 10
4 6301104068004 รชต ปวงนิยม การบัญชี 90
5 6301104068005 ภัสสรา รัตนชัยวรวุฒิ การบัญชี 10
6 6301104068006 สวิชญา สมศรี การบัญชี 10
7 6301104068007 สงกรานต์ รสารักษ์ การบัญชี 10
8 6301104068008 สศินา ม่วงชาติ การบัญชี 10
9 6301104068009 อัญธิกา โยงจิตต์ การบัญชี 10
10 6301104068010 ปลายฟ้า เอกตาแสง การบัญชี 10
11 6301104068011 ภัทรพร ศรีชัย การบัญชี 10
12 6301104068012 กมลวรรณ กลิ่นหอม การบัญชี 10
13 6301104068013 ไพริน สถานพงษ์ การบัญชี 10
14 6301104068014 สุชานันท์ แก้วคำลา การบัญชี 10
15 6301104068015 นันทิพร คงศรี การบัญชี 10
16 6301104068016 อาริยา มานะ การบัญชี 10
17 6301104068017 นาถนภา เชียงคณา การบัญชี 10
18 6301104068018 หันสา เกือบงาม การบัญชี 90
19 6301104068019 ธนภรณ์ สุขโขจิตร์ การบัญชี 10
20 6301104068020 สุนันทา วงษ์เจริญ การบัญชี 10
21 6301104068021 สกาวพร เดชบุรีรัมย์ การบัญชี 10
22 6301104068022 อรยา บุญยอด การบัญชี 10
23 6301104068023 มงคล อินทฤทธิ์ การบัญชี 10
24 6301104068024 อภิชญา เจตโพธิ์ การบัญชี 10
25 6301104068025 สมพล ลานเหลือ การบัญชี 10
26 6301104068026 วรากร ชูรัตน์ การบัญชี 10
27 6301104068027 บริพัฒน์ จันทร์ทรัพย์ การบัญชี 90
28 6301104068028 สุภาวดี สกุลลี การบัญชี 10
29 6301104068029 ศิริพร ก้านบัว การบัญชี 60
30 6301104068030 ชลิตา กวดนอก การบัญชี 60
31 6301104068031 ชวิษฐ์ ชินบุตร การบัญชี 10
32 6301104068032 ซานุ ดาวโพ การบัญชี 10
33 6301104068033 วิไลวรรณ พัดลม การบัญชี 10
34 6301104068034 ปาริฉัตร เจริญผล การบัญชี 10
35 6301104068035 นิชาภา ไทยภักดี การบัญชี 90
36 6301104068036 พัตราภรณ์ บุญคง การบัญชี 10
37 6301104068037 นิราวรรณ ธาระเวท การบัญชี 10
38 6301104068038 นฤมล เพ็ชร์ป้อม การบัญชี 10
39 6301104068039 สุพรรษา ร่มพิกุล การบัญชี 10
40 6301104068040 ธิดารัตน์ สุวรรณมงคล การบัญชี 90
41 6301104068041 วรรณวิษา คล้ายนิล การบัญชี 10
42 6301104068042 ฐิติมา ทองชัยเดช การบัญชี 10
43 6301104068043 นันทิตา พลาผล การบัญชี 10
44 6301104068044 สุกัญญา คล้ายแดงคล้ำ การบัญชี 10
45 6301104068045 วิมลพรรณ ชะลาศักดิ์ การบัญชี 10
46 6301104068046 รณชัย คงคาหลวง การบัญชี 10
47 6301104068047 วีรวัลย์ สีสุขดี การบัญชี 90
48 6301104068048 พัชรี พูลพิพัฒน์ การบัญชี 10
49 6301104068049 สุวนันท์ สินสระ การบัญชี 10
50 6301104068050 ศรายุทธ สุขุม การบัญชี 10
51 6301104068051 อิทธิพงศ์ อุมา การบัญชี 10
52 6301104068052 สุชาดา ดรรชนีหิรัณ การบัญชี 10
53 6301104068053 ชาลิสา ปรีดา การบัญชี 10
54 6301104068054 รัตนาภรณ์ วิมูลชาติ การบัญชี 10
55 6301104068055 คณิศร ศิริพัฒนาสกุล การบัญชี 90
56 6301104068056 สุดารัตน์ เจริญธรรม การบัญชี 10
57 6301104068057 สุจิตรา ถนอมจิตร การบัญชี 10
58 6301104068058 จาระวี ปุริวงค์ การบัญชี 10
59 6301104068059 พิชญสุฏาร์ ปัดสี การบัญชี 10
60 6301104068060 รุ่งเพชร จันทร์กระจ่าง การบัญชี 10
61 6301104068061 สุยาณี ศิริ การบัญชี 10
62 6301104068062 พีรพันธ์ ชัยวัน การบัญชี 10
63 6301104068063 ชัชรีพร ทับทิมอ่อน การบัญชี 10
64 6301104068064 เบญจรัตน์ พิมพา การบัญชี 10
65 6301104068065 วราภรณ์ จันทร์อินทร์ การบัญชี 10
66 6301104068066 กัญญ์วรา สุขเข การบัญชี 10
67 6301104068067 กาณต์พิชชา จันทา การบัญชี 10
68 6301104068068 วชิราภรณ์ มีลาภ การบัญชี 10
69 6301104068069 เอกลักษณ์ พุทธลอด การบัญชี 10
70 6301104068070 ณัฐพงศ์ บัวคง การบัญชี 10
71 6301104068071 ชัยวัฒน์ แซ่จึง การบัญชี 10
72 6301104068072 ศุภาวรรณ ศรีวัย การบัญชี 10
73 6301104068073 วรรณภา พิลา การบัญชี 10
74 6301104068074 กนกอร กุลแก้ว การบัญชี 10
75 6301104068075 พิมพ์นารา ดำขำ การบัญชี 10
76 6301104068076 สุนันทา เสพรัมย์ การบัญชี 10
77 6301104068077 กฤษนา จันทป การบัญชี 10
78 6301104068078 สุชาดา มาน้อย การบัญชี 10
79 6301104068079 กาญจนา มูลเซอร์ การบัญชี 10
80 6301104068080 ทอฝัน บุตรโยธี การบัญชี 10
81 6301104068081 วทัญญุตา ดอกอุบล การบัญชี 10
82 6301104068082 ศุภลักษณ์ แสพิมาย การบัญชี 10
83 6301104068083 ธนาธร เจริญสุข การบัญชี 10
84 6301104068084 ลลิตา แก้วคำ การบัญชี 10
85 6301104068085 ศุทธิณี อุ่นแก้ว การบัญชี 10
86 6301104068086 สาวิตรี เสือทอง การบัญชี 10
87 6301104068087 อัมฤทธิ์ตา สุธาพรต การบัญชี 10
88 6301104068088 ปัทมาพร ปัตตาโน การบัญชี 10
89 6301104068089 อนุชา วงคำจันทร์ การบัญชี 10
90 6301104068090 ธนาวุฒิ อักษรภักดี การบัญชี 10
91 6301104068091 อภิชัย มาลีษร การบัญชี 10
92 6301104068092 เขมรัฐ สีทองเสือ การบัญชี 10
93 6301104068093 ศิริวัฒน์ ยอดวัตร์ การบัญชี 10
94 6301104068094 ปวร อ่อนโชติ การบัญชี 10
95 6301104068095 พัสกร จีนไม้ การบัญชี 10
96 6301104068096 ชนาธิป กาญจนรัตน์ การบัญชี 10
97 6301104068097 พุทธิพงษ์ กลัดกลีบ การบัญชี 10
98 6301104068098 สรรเพชญ พุทธามอญ การบัญชี 10
99 6301104068099 นิรุช เพ็งกลัด การบัญชี 10
100 6301104068100 ศุภัช คุ้มมณี การบัญชี 10
101 6301104068101 ปิยาภรณ์ สะใจ การบัญชี 10
102 6301104068102 ศรุต ชิตรัถถา การบัญชี 10
103 6301104068103 สุพรรษา แก้วบัวดี การบัญชี 10
104 6301104068104 สุภาลักษณ์ สุโภชน์ การบัญชี 10
105 6301104068105 ปิยะธิดา เกิดจำรูญ การบัญชี 10
106 6301104068106 พรพรรณ กิจสงวน การบัญชี 10
107 6301104068107 อารียา เค้าโนนกอก การบัญชี 10
108 6301104068108 ชลธิชา เขตคำ การบัญชี 10
109 6301104068109 รัฐพล เนื่องจำนงค์ การบัญชี 10
110 6301104068110 วรรณวิภา ผลพัฒน์ การบัญชี 10
111 6301104068111 ณัฏยา เชิงการณ์ การบัญชี 10
112 6301104068112 อรจิรา ฤาชา การบัญชี 10
113 6301104068113 สุทธิพัฒน์ อยู่สอน การบัญชี 10
114 6301104068114 วีรวัฒน์ สวัสดิ์พูน การบัญชี 10
115 6301104068115 ภูวดล รุ่งเรือง การบัญชี 10
116 6301104068116 ภูผา บุตรศรีด้วง การบัญชี 10
117 6301104068117 ธัชพล ตุทาโน การบัญชี 10
118 6301104068118 ฐิติวัชร์ ทองเป็นทรัพย์ การบัญชี 10
119 6301104068119 อารีรัตน์ มูลละ การบัญชี 10
120 6301104068120 กัลยาณี มงกุฎทอง การบัญชี 10
121 6301104068121 กัญญารัตน์ คิมนารักษ์ การบัญชี 10
122 6301104068122 นิติพงค์ เห็มแดง การบัญชี 10
123 6301104068123 สุวนันท์ ปิ่นสุภา การบัญชี 10
124 6301104068124 ธนัชพร เชื้อวงศ์ การบัญชี 10
125 6301104068125 ณัฐวดี ลิ่มมั่น การบัญชี 10
126 6301104068126 ศุภลักษณ์ พีระมีชัยชนะ การบัญชี 10
127 6301104068127 ดุษฎีพร วงษ์สกุล การบัญชี 10
128 6301104068128 ศิริพร พิรุณภัทรรัตน์ การบัญชี 10
129 6301104068129 อัยศวรรย์ วรรณเลิศ การบัญชี 10
130 6301104068130 ภัทรา ปานคำ การบัญชี 10
131 6301104068131 นริศรา ชูบุญ การบัญชี 10
132 6301104068132 ศศิวิมล ด่านจอนฟอน การบัญชี 10
133 6301104068133 มาลีวัลย์ มงคล การบัญชี 10
134 6301104068134 อารียา วะเจดีย์ การบัญชี 10
135 6301104068135 วันวิสาข์ ปรีหะจินดา การบัญชี 10
136 6301104068136 กุลวรันดา สถาปิตานนท์ การบัญชี 10
137 6301104068137 กฎษณา ดวงจันทร์ การบัญชี 10
138 6301104068138 ธนกฤต แซ่หว่อง การบัญชี 10