รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา การบัญชี
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301104061001 ธีรดา ลวดทอง การบัญชี 10
2 6301104061002 เสาวภา วิบูลย์ การบัญชี 10
3 6301104061003 สุวนันท์ น้อยศิริ การบัญชี 10
4 6301104061004 สกาวใจ โตแทน การบัญชี 10
5 6301104061005 วรดา ศุขโอภาส การบัญชี 10
6 6301104061006 อำพร กล่ำโพธิ์ การบัญชี 60
7 6301104061007 ปวีณา คงกล่อม การบัญชี 90
8 6301104061008 นัยนันท์ สกุลดี การบัญชี 10
9 6301104061009 บุญญาวดี อินทร์แก้ว การบัญชี 90
10 6301104061010 สุพาพร จุลสำโรง การบัญชี 10
11 6301104061011 สุธิดา พิทักษ์ การบัญชี 10
12 6301104061012 ปิยะฉัตร อั้งลาน การบัญชี 10
13 6301104061013 สุภาวดี แขมจังหรีด การบัญชี 10
14 6301104061014 ปนิตรา พูลอุย การบัญชี 10
15 6301104061015 นันทิกานต์ สายกระสุน การบัญชี 90
16 6301104061016 สุพรรณศรี สายตา การบัญชี 10
17 6301104061017 สมฤทัย ด่านแก้ว การบัญชี 10
18 6301104061018 กนกวรรณ เฟื่องเจริญ การบัญชี 10
19 6301104061019 อารียาพร หันสา การบัญชี 10
20 6301104061020 ภัทรพร พูลเกษ การบัญชี 10
21 6301104061021 วิภาดา ทับพุ่ม การบัญชี 10
22 6301104061022 พรทิพย์ โพธิ์ทอง การบัญชี 10
23 6301104061023 ปัญจิรา ภูแล่นคู่ การบัญชี 90
24 6301104061024 ขนิษฐา โจ้นทาวงศ์ การบัญชี 10
25 6301104061025 นันทิตา อุปทุม การบัญชี 90
26 6301104061026 วรางคณา ขุนดี การบัญชี 10
27 6301104061027 นิจิรา พุฒิชัยกิจ การบัญชี 10
28 6301104061028 ชุติมา อภินันทน์ การบัญชี 10
29 6301104061029 รัชนี คชราช การบัญชี 10
30 6301104061030 กวิสรา พันจุย การบัญชี 10
31 6301104061031 อภิสรา แซ่จิว การบัญชี 10
32 6301104061032 บุญชีรา จีระศิริโชติ การบัญชี 10
33 6301104061033 ศศิธร จิ๋วพัฒนกุล การบัญชี 10
34 6301104061034 มินลาดา พ่วงทอง การบัญชี 10
35 6301104061035 อรุโนทัย ผ่านเมือง การบัญชี 10
36 6301104061036 นัฐพล บุญสกุล การบัญชี 10
37 6301104061037 อพัชชา ราชรองไชย การบัญชี 10
38 6301104061038 ชลธิชา ผลพิมาย การบัญชี 10
39 6301104061039 อลิษา ศิริมา การบัญชี 10
40 6301104061040 ธิดารัตน์ นิลพราหมณ์ การบัญชี 10
41 6301104061041 มารีแย การะมีแน การบัญชี 10
42 6301104061042 โสระญา ณะเตีย การบัญชี 10
43 6301104061043 ศุภมิตร วงษาซ้าย การบัญชี 10
44 6301104061044 กัญญารัตน์ เพ็ชรดำ การบัญชี 10
45 6301104061045 ปาจรีย์ อุณหบัณฑิต การบัญชี 10
46 6301104061046 การบัญชี 10