รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตร ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102056001 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10