รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102053001 ศักดิ์สิทธิ์ น้อยหมื่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
2 6301102053002 จิระ สีมะเดื่อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
3 6301102053003 ศรัณย์ รอดพูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
4 6301102053004 สิทธาพิชญ์ เอี่ยมเปี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
5 6301102053005 พัลลภ พรหมพฤกษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90
6 6301102053006 ณัฐพล หงิมหยุ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90
7 6301102053007 วรชัย นิยมไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
8 6301102053008 สุรัตน์ โพธิ์ปั้น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90
9 6301102053009 วสันต์ ปรีชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
10 6301102053010 ชนากานต์ โชติวนิชย์กุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
11 6301102053011 พิรพัฒน์ สมรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
12 6301102053012 วานิช ยางหงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
13 6301102053013 อภิชาติ ศรัทธาเปี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90
14 6301102053014 ปัญจพล คงประจักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
15 6301102053015 ดวงกมล ศาสตร์ประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
16 6301102053016 จันทรา สุขวินัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
17 6301102053017 รินรดา โพธิ์พรมมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
18 6301102053018 ณหทัย สิ่วกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
19 6301102053019 ศิริวิภา เย็นจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
20 6301102053020 ทศพร อุดมชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
21 6301102053021 นนทกาญจน์ จันทร์ภิรมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
22 6301102053022 Jill Clare Nadinc Neri คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
23 6301102053023 ธนายุทธ สุดจันทึก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
24 6301102053024 วิพล ไชยนนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
25 6301102053025 พิชอร ภัทร์วศิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
26 6301102053026 พงษ์เพชร อ่วมแย้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
27 6301102053027 วรินยุพา ธีรสมเลิศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10