รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102051001 กชกร ขุนนุช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
2 6301102051002 ชไมพร หอมจันดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
3 6301102051003 จิรวัฒน์ จันทร์สง่า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90
4 6301102051004 ภักดี สืบเจริญดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
5 6301102051005 ศุภกิตติ์ แก้วอนันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
6 6301102051006 ภัสดา ฉวีวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
7 6301102051007 ปัญญากร เวียงสิมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
8 6301102051008 อามีลีน อากาเซ็ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
9 6301102051009 ศราวุธ เจริญศิลป์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90
10 6301102051010 เยาวเรศ คามตะสิลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90
11 6301102051011 อนุพงศ์ เสียงดัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90
12 6301102051012 จิรายุทธ์ เบ็ญจมวิจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10