รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101033001 อดิเทพ บุญชู วิศวกรรมอุตสาหการ 10
2 6301101033002 มงคล แต่งแดน วิศวกรรมอุตสาหการ 10
3 6301101033003 กมลธรรม สมนาค วิศวกรรมอุตสาหการ 10
4 6301101033004 นภสินธุ์ สมสะอาด วิศวกรรมอุตสาหการ 10
5 6301101033005 เขมภัทร มณีพันธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
6 6301101033006 เบญจวรรณ สุดใจ วิศวกรรมอุตสาหการ 10