รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101031001 ปฏิภาณ สุดงาม วิศวกรรมอุตสาหการ 90
2 6301101031002 ณัฐวุติ วิชาพล วิศวกรรมอุตสาหการ 10
3 6301101031003 ฐิติพันธ์ น้อยผลา วิศวกรรมอุตสาหการ 10
4 6301101031004 ภาณุพันธ์ ขันทองดี วิศวกรรมอุตสาหการ 90
5 6301101031005 ธีรภัทร ด้วงเจริญ วิศวกรรมอุตสาหการ 90
6 6301101031006 สุรเกียรติ นามกาสา วิศวกรรมอุตสาหการ 90
7 6301101031007 ณัฐวุฒิ ศิริธรรม วิศวกรรมอุตสาหการ 10
8 6301101031008 วิษณุ โพธิศรี วิศวกรรมอุตสาหการ 90
9 6301101031009 นิราวัลย์ สีห์จักร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
10 6301101031010 จุฑาภรณ์ สระทองพูน วิศวกรรมอุตสาหการ 10
11 6301101031011 ณัฐวุฒิ อะปายะทัศน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
12 6301101031012 เกนภพ วงศ์วิหก วิศวกรรมอุตสาหการ 10
13 6301101031013 ณัฏฐ์วัฒน์ มานะนาวี วิศวกรรมอุตสาหการ 10
14 6301101031014 สุทัศน์ ม่วงแพร วิศวกรรมอุตสาหการ 90
15 6301101031015 ช่อทิพย์ ทองยอดพันธุ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 10
16 6301101031016 สุทธิรา สามปาว วิศวกรรมอุตสาหการ 10
17 6301101031017 ทิพากร แน่นอุดร วิศวกรรมอุตสาหการ 10
18 6301101031018 ศิริลักษณ์ พยุง วิศวกรรมอุตสาหการ 10
19 6301101031019 วทัญญา ล่อกระโทก วิศวกรรมอุตสาหการ 10