รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101013001 ทวีศักดิ์ สดใส วิศวกรรมเครื่องกล 10
2 6301101013002 วิสานนท์ เอื้อวงศ์สิน วิศวกรรมเครื่องกล 90
3 6301101013003 อลงกรณ์ เครือเทศ วิศวกรรมเครื่องกล 10
4 6301101013004 เกียรติศักดิ์ เนียมนรา วิศวกรรมเครื่องกล 10
5 6301101013005 เกียรติศักดิ์ พ่วงสำราญ วิศวกรรมเครื่องกล 10
6 6301101013006 ซอและฮ์ ขำเรือง วิศวกรรมเครื่องกล 10
7 6301101013007 วิศรุต บุญเง็ก วิศวกรรมเครื่องกล 10
8 6301101013008 ฐิติกร ป้องปัดชา วิศวกรรมเครื่องกล 10