รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101011001 รติรัตน์ สว่างศรี วิศวกรรมเครื่องกล 90
2 6301101011002 ธนวัฒน์ โสภาคำ วิศวกรรมเครื่องกล 10
3 6301101011003 ชไมภัค ไม้งาม วิศวกรรมเครื่องกล 10
4 6301101011004 ปรัชญา ลิ้มตระกูล วิศวกรรมเครื่องกล 90
5 6301101011005 ชนเมธ ภาษิตานนท์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
6 6301101011006 ไกรวุฒิ เขียวพระอินทร์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
7 6301101011007 วัชรวีร์ จังอินทร์ วิศวกรรมเครื่องกล 10
8 6301101011008 ณัฐพงศ์ นาคสุทธิ วิศวกรรมเครื่องกล 10
9 6301101011009 เมธาวี แพงศรี วิศวกรรมเครื่องกล 10
10 6301101011010 ณัฏฐ์ สิริเริ่มรักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล 60