รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101023001 ทยุต จารุประกาศ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
2 6301101023002 ณฐกร มาขำ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
3 6301101023003 นัทธพงศ์ สุขพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
4 6301101023004 ศักดา แคโอชา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
5 6301101023005 สุขุม โพธิ์อยู่ วิศวกรรมไฟฟ้า 90
6 6301101023006 ศิริมณี พิมพ์แก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า 90
7 6301101023007 ชนะฤทธิ์ แสงอุ่น วิศวกรรมไฟฟ้า 10
8 6301101023008 พงศธร ไกรศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
9 6301101023009 รังสิมา แสงทินกร วิศวกรรมไฟฟ้า 10
10 6301101023010 ณัฏฐวี รุ่งสีอำพันทอง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
11 6301101023011 เอกมงคล อาจวาริน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
12 6301101023012 ภาคภูมิ ไพรบึง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
13 6301101023013 พรเทพ เริกเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า 10