รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101021001 กิตติพัฒน์ ไป๋วันใหญ่ วิศวกรรมไฟฟ้า 90
2 6301101021002 พิชามญชุ์ ชัยสุข วิศวกรรมไฟฟ้า 10
3 6301101021003 เอกพล เปราะหอม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
4 6301101021004 ธนกฤต จานคำ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
5 6301101021005 จิรายุ โห้หาญ วิศวกรรมไฟฟ้า 90
6 6301101021006 วิรุฬห์ มะลิซ้อน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
7 6301101021007 ธีรพงศ์ มีรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
8 6301101021008 ธัญญาภรณ์ ขำสุทธิ วิศวกรรมไฟฟ้า 90
9 6301101021009 สิทธิโชค วิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
10 6301101021010 เพ็ญเพชรพลอย รักวงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
11 6301101021011 สุรศักดิ์ เพ็ชรทอง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
12 6301101021012 ธีรศักดิ์ สุขทวี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
13 6301101021013 สมยศ เชื้ออ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า 10
14 6301101021014 พัสกรณ์ สามสี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
15 6301101021015 โชคสมาน ทองคำ วิศวกรรมไฟฟ้า 90
16 6301101021016 เนื่อง นนทราช วิศวกรรมไฟฟ้า 10
17 6301101021017 ปวรินทร์ โชคดี วิศวกรรมไฟฟ้า 10
18 6301101021018 นรินรัตน์ สิมมา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
19 6301101021019 เลอสรร บุญลือ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
20 6301101021020 มัลลิกา คิดสำโรง วิศวกรรมไฟฟ้า 10
21 6301101021021 สุธิภัทร กัลยาประสิทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
22 6301101021022 อิสรพงษ์ มาโนตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
23 6301101021023 ฐิติ ชาชุมวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
24 6301101021024 ชาคริส กิจเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
25 6301101021025 สมบัติ วิธรรม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
26 6301101021026 พีละพัฒน์ เชื้อกุณะ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
27 6301101021027 วุฒิศักดิ์ ศรียงยศ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
28 6301101021028 ทวี วารีวนิช วิศวกรรมไฟฟ้า 10
29 6301101021029 พลากร สายเสมา วิศวกรรมไฟฟ้า 10
30 6301101021030 โชติกา ทองศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10
31 6301101021031 รศรุต เต็มเปี่ยม วิศวกรรมไฟฟ้า 10
32 6301101021032 เตธรรศ เทวรังษี วิศวกรรมไฟฟ้า 10