รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101103001 ทวิลวิภา โพธิ์ทอง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
2 6301101103002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 90
3 6301101103003 รัชญาภา วรรณศรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
4 6301101103004 ณัฐชา สายแวว เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 90
5 6301101103005 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 90