รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101104001 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 90
2 6301101104002 นพดล พลภูริรัตน์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 90
3 6301101104003 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 90
4 6301101104004 ณัฐพัชร์ พัชรพลกรพันธุ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
5 6301101104005 ศุภกร สุดสวยสด เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
6 6301101104006 ฐิติพันธ์ มณีกิตติฉายกุล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
7 6301101104007 ศตวุฒิ ตาสี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
8 6301101104008 ศุภมิตร มาเมือง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
9 6301101104009 ธิติพร รอดงามพริ้ง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
10 6301101104010 อรวรรณ คำต่าย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
11 6301101104011 ศตวรรษ โตมอญ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
12 6301101104012 ชุมพล ผาสุขโสม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
13 6301101104013 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 90
14 6301101104014 ศราวุฒิ แผนกุล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
15 6301101104015 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 90