รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301101101001 ฉลองชัย ขาวดี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
2 6301101101002 เมทินี วินทะไชย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
3 6301101101003 สุภาวดี เอี่ยมสะอาด เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
4 6301101101004 ทัศน์พล สิ้นโศรก เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
5 6301101101005 ศิรินทิพย์ ปาดศรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
6 6301101101006 กนกวรรณ บุญมาเลิศ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
7 6301101101007 สุพัตรา เทพวาที เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
8 6301101101008 หน่อ ก้านแสง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
9 6301101101009 ธิติวัฒน์ พันผง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
10 6301101101010 นพณัฐ กวีสุทธิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
11 6301101101011 ประภัสสร พายพนมนอม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
12 6301101101012 ภูเบศ แก้วจุนันท์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
13 6301101101013 ธณกฤต ผ่านแผ้ว เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
14 6301101101014 ณัฐวุฒิ เจียรวัฒน์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
15 6301101101015 ภาณุวัฒน์ อำนัคมาตย์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
16 6301101101016 ภัทราพร คงประพันธ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
17 6301101101017 นิสาคร ทีทรง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
18 6301101101018 โชคชัย พิมพ์เครือ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
19 6301101101019 เบญจมาศ หนูน้อย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
20 6301101101020 นวรัตน์ ปานเจริญ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
21 6301101101021 พิราวรรณ บาง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10