รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301103131001 ณัฐกิตติ์ เสงี่ยมวงษ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
2 6301103131002 เปรมวดี ทรงคาศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
3 6301103131003 อภิวัฒน์ แซ่อึ้ง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
4 6301103131004 อัษฎาวุฒิ ธรรมนิมิตพร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
5 6301103131005 รชฏ ท่าศาลา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
6 6301103131006 ณัฐวัฒน์ แก้วธนัชสิริ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
7 6301103131007 อัฐวีร์ แก้วธนัชสิริ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
8 6301103131008 ธีรภัทร์ หินนท์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
9 6301103131009 กันติชา งามแม้น เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
10 6301103131010 จิรภัทร สีดาวงค์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
11 6301103131011 ธนบุรินทร์ อุ่นใจ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
12 6301103131012 ณัฐกานต์ โตแทนสมบัติ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
13 6301103131013 วงศธร พุทธบุตร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
14 6301103131014 วีรวัฒน์ โพพิพัฒน์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
15 6301103131015 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
16 6301103131016 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
17 6301103131017 ศรุตา กองเพชร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
18 6301103131018 พรชัย คร้ามปั่น เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
19 6301103131019 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
20 6301103131020 อนุวัฒน์ โสดากุล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
21 6301103131021 กิติศักดิ์ เขียวคำรพ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
22 6301103131022 ปทุมรัตน์ แซ่เนิน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
23 6301103131023 มาร์คแมดฟริด รัสมูสเซ่น เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
24 6301103131024 จิรภัทร ปัญโญ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
25 6301103131025 กมล อักษรณรงค์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
26 6301103131026 จีรภัทร กาด่านจาก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
27 6301103131027 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
28 6301103131028 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
29 6301103131029 วุฒิพงษ์ การุญบริรักษ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
30 6301103131030 กฤษดา พรมศิริสิทธิ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
31 6301103131031 ชุติภา อินทองแก้ว เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
32 6301103131032 พงศกร อินบัวทอง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
33 6301103131033 พิมพิศา อ้นเจริญ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
34 6301103131034 จตุรภัทร ฉลากกลาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
35 6301103131035 โชคชัย สังข์อยู่ดี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
36 6301103131036 จิรายุส ศรีอุบล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
37 6301103131037 ธนากร ฝัดค้า เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
38 6301103131038 เขมวัฒน์ สุปัญญา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
39 6301103131039 ฐาปกรณ์ โตรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
40 6301103131040 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
41 6301103131041 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
42 6301103131042 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
43 6301103131043 วรางาม วลานันทฤทธิ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
44 6301103131044 ณัฐวุฒิ แก่นแสนดี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
45 6301103131045 เบญญาภา ถนอมพงษ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
46 6301103131046 กิตติศักดิ์ แตงเผือก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
47 6301103131047 กิตติศักดิ์ ตั๊นเจริญสุข เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
48 6301103131048 ขวัญจิรา เกษสุวรรณ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
49 6301103131049 วรินธร จันทศร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
50 6301103131050 ทวีชัย รัศมีอมรรัตน์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
51 6301103131051 นลินทิพย์ เมธีบุญวิริยะกุล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
52 6301103131052 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
53 6301103131053 พงศธร เอี่ยมดำรงค์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
54 6301103131054 เสาวลักษณ์ สังข์เปรม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 90
55 6301103131055 มัณฑนา พิลาดี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
56 6301103131056 รัชต โสมเขียว เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
57 6301103131057 ณธกร พจน์ชพรกุล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
58 6301103131058 ชัชณัฐ แซ่เต็ง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
59 6301103131059 วิเชียร จันทสี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
60 6301103131060 ธีรภัทร์ ธนสินไพบูลย์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
61 6301103131061 ฉัตรชัย เปล่งเมืองปัก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
62 6301103131062 วิมนตรา จุ้ยเสงี่ยม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
63 6301103131063 ชนัญญู จันทร์ทองม่วง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10
64 6301103131064 ธนากร รัตโน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 10