รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
สาขวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301103071001 ฉันทนา จันทวงษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 90
2 6301103071002 ศราวุธ ขุนทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
3 6301103071003 อชิรวิชญ์ กุ้ยรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
4 6301103071004 อริษา พงษ์พันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
5 6301103071005 สุธิดา ศรีคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
6 6301103071006 วรุตม์ แก้วบัวเคน เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
7 6301103071007 อัษฎาวุธ ไชยยางค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 90
8 6301103071008 ธนภัทร ตั้งศุภกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
9 6301103071009 ธนพล ปวนสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
10 6301103071010 อุกฤษฎ์ จิตรกานต์วงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
11 6301103071011 ภัคจิรา ขวัญศิริมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ 10