กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
วิศวกรรมเครื่องกล ป.ตรี 4 ปี 5
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 7
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 27
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 132
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมเครื่องกล : 171 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
วิศวกรรมไฟฟ้า ป.ตรี 4 ปี 30
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 11
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 18
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 245
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า : 304 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี 4 ปี 13
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 5
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 10
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 112
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ : 140 คน
กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ป.ตรี 4 ปี 22
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 2
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 10
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 126
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม : 160 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ : 775 คน
คณะ บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการ ป.ตรี 4 ปี 42
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 9
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 17
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 171
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 46
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 84
ป.ตรี 4 ปี วันพุธ 29
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่องวันพุธ 13
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการ : 411 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี 4 ปี 8
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 6
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 79
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 26
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : 119 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การตลาด ป.ตรี 4 ปี 128
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 17
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 9
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 171
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 35
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 63
ป.ตรี 4 ปี วันพุธ 27
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่องวันพุธ 16
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การตลาด : 466 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการโลจิสติกส์ ป.ตรี 4 ปี 98
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 24
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 2
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 172
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 78
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 43
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการโลจิสติกส์ : 417 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ป.ตรี 4 ปี 16
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 3
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 62
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 33
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : 114 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ป.ตรี 4 ปี 16
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 2
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 17
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว : 35 คน
กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา บริหารธุรกิจ : 0 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ บริหารธุรกิจ : 1562 คน
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี 4 ปี 9
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 22
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 82
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ : 113 คน
กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ป.ตรี 4 ปี 46
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 31
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 57
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย : 134 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 247 คน
คณะ บัญชี
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การบัญชี ป.ตรี 4 ปี 33
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 12
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 30
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 345
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 127
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การบัญชี : 547 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ บัญชี : 547 คน

สรุปยอดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ
466
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ
25
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
126
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ
65
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
58
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
218
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคพิเศษ
615
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
1156
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ (วันเสาร์)
0
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ (วันเสาร์)
317
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี วันพุธ
56
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง วันพุธ
29
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.โท
0
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวทั้งหมด
3131
คน