กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
วิศวกรรมเครื่องกล ป.ตรี 4 ปี 12
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 11
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 166
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมเครื่องกล : 189 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
วิศวกรรมไฟฟ้า ป.ตรี 4 ปี 25
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 10
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 21
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 248
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า : 304 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี 4 ปี 18
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 12
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 10
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 105
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ : 145 คน
กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ป.ตรี 4 ปี 32
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 6
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 7
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 113
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม : 158 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ : 796 คน
คณะ บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการ ป.ตรี 4 ปี 40
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 6
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 162
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 31
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 70
ป.ตรี 4 ปี วันพุธ 8
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่องวันพุธ 7
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการ : 324 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี 4 ปี 13
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 16
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 6
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 107
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 24
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : 166 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การตลาด ป.ตรี 4 ปี 110
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 45
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 14
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 178
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 59
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 95
ป.ตรี 4 ปี วันพุธ 12
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่องวันพุธ 12
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การตลาด : 525 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการโลจิสติกส์ ป.ตรี 4 ปี 121
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 20
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 2
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 162
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 77
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 28
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการโลจิสติกส์ : 410 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ป.ตรี 4 ปี 27
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 9
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 77
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 31
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : 144 คน
กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ป.ตรี 4 ปี 35
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 1
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 35
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว : 71 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ บริหารธุรกิจ : 1640 คน
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี 4 ปี 11
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 18
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 71
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ : 100 คน
กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ป.ตรี 4 ปี 45
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 34
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย : 79 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 179 คน
คณะ บัญชี
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การบัญชี ป.ตรี 4 ปี 32
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 36
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 22
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 400
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 110
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การบัญชี : 600 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ บัญชี : 600 คน

สรุปยอดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ
521
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ
28
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
145
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ
49
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
50
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
222
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคพิเศษ
632
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
1226
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ (วันเสาร์)
0
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ (วันเสาร์)
303
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี วันพุธ
20
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง วันพุธ
19
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.โท
0
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวทั้งหมด
3215
คน