กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
วิศวกรรมเครื่องกล ป.ตรี 4 ปี 12
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 11
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 180
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมเครื่องกล : 203 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
วิศวกรรมไฟฟ้า ป.ตรี 4 ปี 21
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 11
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 21
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 281
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า : 334 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี 4 ปี 18
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 12
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 10
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 112
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ : 152 คน
กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ป.ตรี 4 ปี 32
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 6
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 9
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 115
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม : 162 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ : 851 คน
คณะ บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการ ป.ตรี 4 ปี 40
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 7
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 173
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 33
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 73
ป.ตรี 4 ปี วันพุธ 8
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่องวันพุธ 6
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการ : 340 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี 4 ปี 14
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 16
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 6
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 110
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 22
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : 168 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การตลาด ป.ตรี 4 ปี 114
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 47
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 14
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 178
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 59
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 100
ป.ตรี 4 ปี วันพุธ 12
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่องวันพุธ 12
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การตลาด : 536 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการโลจิสติกส์ ป.ตรี 4 ปี 130
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 20
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 2
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 170
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 85
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 28
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการโลจิสติกส์ : 435 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ป.ตรี 4 ปี 29
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 9
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 82
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 32
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : 152 คน
กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ป.ตรี 4 ปี 38
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 1
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 35
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว : 74 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ บริหารธุรกิจ : 1705 คน
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี 4 ปี 13
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 18
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 76
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ : 107 คน
กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ป.ตรี 4 ปี 46
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 36
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย : 82 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 189 คน
คณะ บัญชี
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การบัญชี ป.ตรี 4 ปี 31
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 35
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 22
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 422
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 116
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การบัญชี : 626 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ บัญชี : 626 คน

สรุปยอดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ
538
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ
29
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
146
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ
51
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
51
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
231
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคพิเศษ
688
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
1282
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ (วันเสาร์)
0
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ (วันเสาร์)
317
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี วันพุธ
20
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง วันพุธ
18
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.โท
0
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวทั้งหมด
3371
คน