กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
วิศวกรรมเครื่องกล ป.ตรี 4 ปี 11
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 11
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 165
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมเครื่องกล : 187 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
วิศวกรรมไฟฟ้า ป.ตรี 4 ปี 26
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 10
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 21
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 248
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า : 305 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี 4 ปี 18
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 12
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 10
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 105
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ : 145 คน
กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ป.ตรี 4 ปี 33
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ 6
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ 7
ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชาภาคพิเศษ 120
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม : 166 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ : 803 คน
คณะ บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการ ป.ตรี 4 ปี 36
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 7
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 179
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 40
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 76
ป.ตรี 4 ปี วันพุธ 9
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่องวันพุธ 11
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการ : 358 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี 4 ปี 14
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 16
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 6
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 111
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 27
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : 174 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การตลาด ป.ตรี 4 ปี 110
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 46
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 15
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 180
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 59
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 99
ป.ตรี 4 ปี วันพุธ 12
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่องวันพุธ 15
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การตลาด : 536 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการโลจิสติกส์ ป.ตรี 4 ปี 125
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 20
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 2
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 167
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 85
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 29
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการโลจิสติกส์ : 428 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ป.ตรี 4 ปี 28
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 9
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 83
ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 33
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : 153 คน
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ป.ตรี 4 ปี 36
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 1
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 37
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว : 74 คน
กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว : 0 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ บริหารธุรกิจ : 1723 คน
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี 4 ปี 11
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 18
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 70
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ : 99 คน
กลับหน้าหลัก บันทึกข้อมูลโดย :
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ป.ตรี 4 ปี 45
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 34
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย : 79 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 178 คน
คณะ บัญชี
สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน (คน)
การบัญชี ป.ตรี 4 ปี 34
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ 38
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ 22
ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ 410
ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) 117
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของสาขวิชา การบัญชี : 621 คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวของคณะ บัญชี : 621 คน

สรุปยอดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ
527
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ
28
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
148
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคสมทบ
49
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
52
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
244
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคพิเศษ
638
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
1271
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ (วันเสาร์)
0
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ (วันเสาร์)
321
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 4 ปี วันพุธ
21
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง วันพุธ
26
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัว ป.โท
0
คน
รวมนักศึกษาใหม่รายงานตัวทั้งหมด
3325
คน