ขอแสดงความยินดี
กับว่าที่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560-2561


กรณีที่รายชื่อบัณฑิตไม่แสดงในระบบ บัณฑิตสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง
โทร. 081-480-6136

ส่งที่ต้องเตรียม

บัตรประจำตัวประชาชน ***

กรณีบัณฑิตหญิงที่ตั้งครรภ์
เตรียมสมุดฝากครรภ์ (สีชมพู) มาลงทะเบียนเป็นบัณฑิตพิเศษในวันซ้อมย่อยของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

กรณีมีโรคประจำตัว
ต้องเตรียมใบรับรองแพทย์เพื่อนำมายืนยันและมาลงทะเบียนเป็นบัณฑิตพิเศษในวันซ้อมย่อยของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

กรณีน้ำหนักเกิน / กรณีมีความผิดปกติทางร่างกาย
ต้องลงทะเบียนเป็นบัณฑิตพิเศษในวันซ้อมย่อยของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2562

ช่องทางการติดต่อ

กรณีที่มีคำถามใดๆ ติดต่อ

ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง โทร. 081-480-6136

ตรวจสอบรายชื่อ