ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จำนวนบัณฑิต : 94
จำนวนบัณฑิตที่ยืนยันแล้ว 60
ค้นหาชื่อบัณฑิต :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล ปีที่จบการศึกษา ครั้งที่ แจ้งความประสงค์ สถานะยืนยัน ผลการตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำ
หมายเหตุ
1 5801101014003 กิตติพงษ์ พันธุ์ยุลา 2561/2 18 เข้าร่วม
2 5801101015049 ไกรสร สุวรรณา 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
3 5801101015098 จิรัฐ โพธิ์พล 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
4 5801101014012 เจริญทรัพย์ ทองใหม่ 2561/2 18 เข้าร่วม
5 5901101013011 ฉัตรมงคล ล่าสมบูรณ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
6 5601101014016 เฉลิมพล ปานเกษม 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
7 5801101011019 ชัชพล บัวศรี 2562/1 18 เข้าร่วม
8 5901101013001 ชัชวาล มะลุนยา 2561/3 18 เข้าร่วม
9 5801101014002 ชัยณรงค์ จอมไธสง 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
10 5801101015074 ชัยณรงค์ จีนาวุธ 2562/1 18 เข้าร่วม
11 5801101015095 ชัยยันต์ เครื่องพับ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
12 5801101015037 ณัฐฐาพร คุ้มครอง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
13 5801101014011 ณัฐดนัย อินทะโร 2561/2 18 เข้าร่วม
14 5801101015091 ณัฐพล วุฒิรักษ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
15 5801101014027 ณัฐพล ศรีคำมา 2561/2 18 เข้าร่วม
16 5801101014024 ณัฐวุฒิ เหลืองสีนาค 2561/2 18 เข้าร่วม
17 5801101015128 ดรัณภพ เกตุพงษ์ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
18 5801101015143 ดิลก ยอดศรี 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
19 5901101013002 ทรงวุฒิ ดำเกลี้ยง 2561/3 18 เข้าร่วม
20 5801101014009 ทวีศักดิ์ กล่อมพะทัย 2562/1 18 เข้าร่วม
21 5901101013008 ทวีศักดิ์ เชรษฐศิริ 2561/3 18 เข้าร่วม
22 5801101015048 ทักษิณ อินทะแสง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
23 5801101014008 ธงชัย อินทอง 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
24 5801101015075 ธนภัทร วิมลศาสตร์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
25 5801101015035 ธนายุทธ คมด้วย 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
26 5801101011012 ธนารักษ์ จันทร์ละมูล 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
27 5801101015010 ธีรศักดิ์ จำชัยภูมิ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
28 5701101015009 ธีระพงษ์ กันภักดี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
29 5801101015131 เธียรเทพ พงษ์โรจน์ทิต 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
30 5801101015105 นริน รินนายรักษ์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
31 5801101015030 นิติธร สมานจิต 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
32 5901101011023 นิรินทร์ อิ่มสรรพโภค 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
33 5901101014003 บัญชา สุขสุโฉม 2561/3 18 เข้าร่วม
34 5801101015113 บุญญาพร ทับทิม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
35 5801101015104 บุญมั่น สันติวงษ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
36 5801101015129 ประเสริฐ แก้วคำ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
37 5801101015045 ปริยัติ ทินสุข 2561/3 18 เข้าร่วม
38 5801101011010 ปวริศร แก้วจตุรัส 2562/1 18 เข้าร่วม
39 5901101015111 ผดุง พุ่มพันฆ้อง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
40 5901101015158 พชรพงษ์ คงอาวุธ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
41 5901101015157 พิเชียร ทิพย์วงษ์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
42 5801101015051 พิทักษ์ นาคละออ 2561/3 18 เข้าร่วม
43 5801101014004 พีรพงษ์ สีนวล 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
44 5801101015116 ภานุมาศ พรพิทักษ์นุกูล 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
45 5801101015060 มนต์ชัย วรเวช 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
46 5801101015148 รณชัย วัลลา 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.82
47 5801101014017 รัตนวิทย์ อรุณมิตร 2561/2 18 เข้าร่วม
48 5801101015001 ฤทธิ์ชัย แก้วพรม 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
49 5801101014020 วทัญญู ฉิ่งท่าไม้ 2562/1 18 เข้าร่วม
50 5801101014001 วรวรรณ แป้นโก๋ 2561/2 18 เข้าร่วม
51 5801101015106 วรวุฒิ มีชัย 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.50
52 5801101014018 วัชรินทร์ กรทอง 2561/2 18 เข้าร่วม
53 5901101014010 วัฒนา สุขภูวงค์ 2561/3 18 เข้าร่วม
54 5801101015133 วิทวัส สีหะวงษ์ 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
55 5801101015109 วินัย บอดดี 2561/3 18 เข้าร่วม
56 5801101015073 วิศรุต โยเซฟ 2562/1 18 เข้าร่วม
57 5701101011018 วิษณุ ปรางงาม 2562/1 18 เข้าร่วม
58 5601101014017 วีรชัย ดีประเสริฐ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
59 5801101015093 วีรพงษ์ วงษ์มณี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
60 5801101015052 วุฒิชัย ไกลถิ่น 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
61 5801101015120 ไวพจน์ พัดทอง 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
62 5801101014006 ศราวุฒิ ขีรีวัน 2562/1 18 เข้าร่วม
63 5801101015135 ศศิวิมล พรมคุณ 2561/3 18 เข้าร่วม
64 5801101015024 ศักดาวุธ สารผล 2561/3 18 เข้าร่วม
65 5801101015110 ศิลาวุธ สำราญรื่น 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
66 5801101015127 ศุภกิตติ์ จิตตรานนท์ 2561/3 18 เข้าร่วม
67 5901101015156 ศุภประดิษฐ์ มาสงค์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
68 5801101015053 สถาพร สอนส้ม 2561/3 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
69 5901101013010 สนิท ทิพย์ตา 2561/3 18 เข้าร่วม
70 5801101015078 สมพร พรหมสมบัติ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
71 5801101015076 สมยศ เพ็งน้ำคำ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
72 5801101015055 สมศักดิ์ ศรีสุขจร 2561/3 18 เข้าร่วม
73 5701101015061 สรศักดิ์ ไชยนาหนุน 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
74 5801101014025 สาทิตย์ แสงกล้า 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
75 5801101015033 สาธิต สุนทราภัย 2562/1 18 เข้าร่วม
76 5801101014026 สารัมภ์ รุ่งเรือง 2562/1 18 เข้าร่วม
77 5801101011006 สิทธิชัย ดาบบัง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
78 5801101014014 สุรพงศ์ สายสุด 2562/1 18 เข้าร่วม
79 5801101014007 สุวัฒนา อานอาชา 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
80 5901101013004 สุวิชัย คลองน้อย 2561/3 18 เข้าร่วม
81 5901101013003 สุวิชา คลองน้อย 2561/3 18 เข้าร่วม
82 5901101014013 เสกสรรค์ โพธิ์เจริญ 2561/3 18 เข้าร่วม
83 5801101014023 อธิวัฒน์ เปรมจันทร์ 2561/2 18 เข้าร่วม
84 5801101011015 อนุวัฒน์ จงใจรักษ์ 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
85 5801101015043 อภิสิทธิ์ ผดาวัลย์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
86 5801101015065 อรรถพล นอกุล 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
87 5801101015099 อรวรรณ ปิ่นทอง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
88 5801101014022 อรุณ ล้ำเลิศ 2561/2 18 เข้าร่วม
89 5901101013006 อาทิตย์ โสดา 2561/3 18 เข้าร่วม
90 5801101015009 อานนท์ ดวงแก้ว 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
91 5801101015047 อานนท์ สวนทรัพย์ 2562/1 18 เข้าร่วม
92 5801101015061 เอกณรงค์ ช่างทอง 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.65
93 5801101015021 เอกพงศ์ คำชารี 2561/3 18 เข้าร่วม
94 5801101014019 เอกวิน พรมสุพัฒน์ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม