ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
จำนวนบัณฑิต : 131
จำนวนบัณฑิตที่ยืนยันแล้ว 92
ค้นหาชื่อบัณฑิต :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล ปีที่จบการศึกษา ครั้งที่ แจ้งความประสงค์ สถานะยืนยัน ผลการตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำ
หมายเหตุ
1 5901101025204 กรกมล ลอสี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
2 5801101025145 กฤษดา ดอกไม้ไหว 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
3 5901101025108 กลยุทธ แป้นเกิด 2562/1 18 เข้าร่วม
4 5801101024010 กษิดิศ จันที 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
5 5901101025175 กำชัย สมตระกูลมนตรี 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
6 5901101025149 กิตติโชติ พานชาตรี 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
7 5901101025071 กิตตินันท์ พันธุ์ช้าง 2562/1 18 เข้าร่วม
8 5901101025205 กิตติพงษ์ ศะศินิล 2562/1 18 เข้าร่วม
9 5901101025013 กิตติศักดิ์ ติรัมย์ 2562/1 18 เข้าร่วม
10 5901101023004 กิตินันท์ บุญหยาด 2562/1 18 เข้าร่วม
11 5901101025107 เกรียงไกร สุยะพันธ์ 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.50
12 5901101025098 เกรียงศักดิ์ สุด้วง 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
13 5901101025075 ไกรวิชญ์ โสปันหริ 2562/1 18 เข้าร่วม
14 5901101025106 ขจรศักดิ์ เหล่ารุ่งเรืองกิจ 2562/1 18 เข้าร่วม
15 5901101025120 คชาสุ ตันติสิริสมบูรณ์ 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.80
16 5901101024002 คนินทร์ ภูเด่นผา 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
17 5901101025137 จักรพันธ์ แก้วตาธนวัฒ 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.59
18 5801101025092 จารุวิทย์ รวยรื่น 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
19 5801101025148 จิตติมา แย้มสอาด 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
20 5801101025113 จิรวัฒน์ แก้วโพธิ์งาม 2561/2 18 เข้าร่วม
21 5901101025097 ชนะกิจ นนกระโทก 2562/1 18 เข้าร่วม
22 5801101024013 ณภัทร เผือกใจเริง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
23 5901101025201 ณรงค์ ขุนไพชิต 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
24 5901101023001 ณรงค์ แซ่ท้าว 2562/1 18 เข้าร่วม
25 5901101025141 ณัฐดนัย ภิรนันท์วรายุต 2562/1 18 เข้าร่วม
26 5901101025156 ณัฐพงษ์ ยศข่าย 2562/1 18 เข้าร่วม
27 5901101025014 ณัฐพนธ์ พรมมาตย์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
28 5801101025038 ณัฐพร เพชรบรม 2561/2 18 เข้าร่วม
29 5801101025217 ณัฐวัตร สุธาวา 2562/1 18 เข้าร่วม
30 5901101023003 ณัฐสิทธิ ชัยสงคราม 2562/1 18 เข้าร่วม
31 5901101025010 ณัทพงศ์ เหลืองธรรมชาติ 2562/1 18 เข้าร่วม
32 6001101025229 เดชจรัส ทิพย์ทวีกุล 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.86
33 5901101025049 ถิร ชื่นสบาย 2562/1 18 เข้าร่วม
34 5901101025069 ทวีโชค เปี่ยมอุดมลักษณ์ 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
35 5901101025019 ทวีลาภ พรหมทอง 2562/1 18 เข้าร่วม
36 5701101021021 ธงชัย นันหะทัย 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
37 5801101024014 ธงธร ลาภบุญมังคล 2562/1 18 เข้าร่วม
38 5901101025202 ธณัฐพงษ์ ศรีสุธรรม 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
39 5801101021001 ธนกิตติ์ วงค์หินกอง 2561/2 18 เข้าร่วม
40 5701101025186 ธนดล กายสิทธิ์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
41 5401101023014 ธนภณ มีจั่นเพชร 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
42 5901101025064 ธนรัตน์ เกตุเพ็ชร 2562/1 18 เข้าร่วม
43 5801101025128 ธนารัตน์ ชมพร 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
44 5901101025008 ธนิต แก้วเณร 2562/1 18 เข้าร่วม
45 5901101025005 ธวัชชัย หาญสุวรรณ 2562/1 18 เข้าร่วม
46 5901101025087 ธวัชชัย อิ่มเอี่ยม 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
47 5901101025040 ธาวัน พ้นภัย 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.50
48 5901101025116 ธีรรัตน์ วงษ์มงคล 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
49 5801101025173 ธีรศักดิ์ น้อยประชา 2562/1 18 เข้าร่วม
50 5901101025055 ธีระยุทธ พูลทรัพย์ 2562/1 18 เข้าร่วม
51 5801101025022 นพรุจ บุญพยุง 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
52 5901101025101 นฤพนธ์ อธิคมภาษิต 2562/1 18 เข้าร่วม
53 5901101025021 นันทพงศ์ สมบูรณ์ลักษณ์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
54 5901101025143 บวรวิชช์ เอี่ยมสำอางค์ 2562/1 18 เข้าร่วม
55 5901101025003 ปภังกร ชัยยศมงคล 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
56 5901101023007 ประสงค์ เมืองอินทร์ 2562/1 18 เข้าร่วม
57 5801101021007 ประเสริฐ ก่ำเครือ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
58 5901101025018 ปรัชญา ปั้นเอี่ยม 2562/1 18 เข้าร่วม
59 5601101021023 ปราโมทย์ ทองดี 2562/1 18 เข้าร่วม
60 6001201021001 ปัญญสัณห์ อานนท์เสถียร 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
61 5801101025049 พงศกร แซ่ลี้ 2561/2 18 เข้าร่วม
62 5901101025002 พงษ์ดนัย มั่นคง 2562/1 18 เข้าร่วม
63 5901101025047 พงษ์พัฒน์ นันทจันทร์ 2562/1 18 เข้าร่วม
64 5901101024003 พงษ์พันธ์ ตันญาศิริ 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
65 5601101025090 พฤกษ์สรวง บุญดำเนิน 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
66 5801101021014 พันธ์ทิพย์ บัวลอย 2562/1 18 เข้าร่วม
67 5901101025027 พัศรุตม์ นราพรภิวัฒน์ 2562/1 18 เข้าร่วม
68 5901101025140 พิทยา ริตศิลา 2562/1 18 เข้าร่วม
69 5801101025064 พิพัฒน์ ชุนโย 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
70 5901101025012 พิพัฒน์พงศ์ ภูนากาย 2562/1 18 เข้าร่วม
71 5901101025048 พีระพงษ์ พรเสนาะ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
72 5901101025044 พูลทรงศักดิ์ เนตรวงศ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
73 5901101025162 ภรภัทร เปลี่ยนผลัด 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
74 6001101025094 ภีมพล คุณาบุตร 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
75 5701101024005 ภูเบศร์ ผาลี 2561/2 18 เข้าร่วม
76 5801101025106 ภูษิต ด้ามภูเขียว 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
77 5801101025196 มณฑล วงษ์คงคำ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
78 5801101025013 เมธาสิทธิ์ พรมเพิ่ม 2561/2 18 เข้าร่วม
79 5901101025113 รณภพ ชัยเกษม 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
80 5801101021005 รัตนาภรณ์ ปิ่นกระจาย 2561/2 18 เข้าร่วม
81 5501101025094 วรพรต ศิลากร 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
82 5901101025029 วรวุฒิ สอนสุทธิ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
83 5901101025155 วสันต์ ศรีธรรม 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
84 5901101025093 วัชรพงษ์ วรชมภู 2562/1 18 เข้าร่วม
85 5901101025034 วัชรินทร์ สอนวงศ์ษา 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
86 5901101025066 วันชัย กรมศิลป์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
87 5901101024001 วีรวุธ สุขบรรเทิง 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.58
88 5801101025017 วีระพงษ์ เฉลิม 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
89 5901101025086 วีระยุทธ ช่างต่อ 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
90 5901101025096 ศักดิ์ชาย สังข์สิงห์ 2562/1 18 เข้าร่วม
91 5901101025050 ศุภชัย เจนทั่ว 2562/1 18 เข้าร่วม
92 5801101025186 ศุภฤกษ์ เหล่าภักดี 2561/2 18 เข้าร่วม
93 5901101025094 ศุภวิช วรรณชนะ 2562/1 18 เข้าร่วม
94 5901101025030 เศกสรร พุ่มพวง 2562/1 18 เข้าร่วม
95 5901101025004 สรพงษ์ ฉันชื่น 2562/1 18 เข้าร่วม
96 5901101025153 สันติชัย มาสีปา 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
97 5901101025151 สิทธิโชค แป้นแย้ม 2562/1 18 เข้าร่วม
98 5801101025136 สิทธิศักดิ์ สิงหาญ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
99 5501101021025 สุกัญญา นาโควงค์ 2562/1 18 เข้าร่วม
100 5901101025203 สุขสันต์ ศรีสุวรรณ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
101 5901101025016 สุจินดา ทองชื่น 2562/1 18 เข้าร่วม
102 5901101025104 สุธี หร่ายมณี 2562/1 18 เข้าร่วม
103 5901101024005 สุเมธ ล้วนตะคุ 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
104 5801101025216 สุริยา นาหนองตูม 2561/3 18 เข้าร่วม
105 5901101025078 เสฏฐวุฒิ ไกรเรือง 2562/1 18 เข้าร่วม
106 5801101025192 อดิศักดิ์ รักบางบูรณ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
107 5901101023008 อดิศักดิ์ แสงโตโพธิ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
108 5901101025168 อธิเทพ พิมพามา 2562/1 18 เข้าร่วม
109 5901101025199 อนิรุทธิ์ อานามนารถ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
110 5901101023006 อนิรุทร์ คล้ำประดิษฐ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
111 5901101024004 อนุกุล จันทะคุณ 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
112 5901101025200 อนุชา แท่นมะณี 2561/2 18 เข้าร่วม
113 5901101025121 อนุชา วังมะนาว 2562/1 18 เข้าร่วม
114 5901101025089 อนุพงษ์ ไล้รักษา 2562/1 18 เข้าร่วม
115 5701101024007 อนุภาพ เยาวบุตร 2561/2 18 เข้าร่วม
116 5801101025132 อนุรักษ์ สารสุวรรณ 2561/2 18 เข้าร่วม
117 5901101025039 อนุวัฒน์ สายศรี 2562/1 18 เข้าร่วม
118 5401101024020 อนุวัต กรเพชร์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
119 5901101025084 อนุสรณ์ พรมหล่อ 2562/1 18 เข้าร่วม
120 5801101024003 อภิรักษ์ ทองเกิด 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
121 5801101025119 อภิสิทธิ์ วนัสบดี 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
122 5901101025161 อรชัย กาฬสินธุ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
123 5801101025182 อัครวัฒน์ สหรัศมีโอฬาร 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
124 5801101024007 อัจฉริยะ แหยมคง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
125 5801101025117 อาทิตย์ สมศรี 2561/2 18 เข้าร่วม
126 5901101025100 อานนท์ พรหมไหม 2562/1 18 เข้าร่วม
127 5801101025008 อารัญ โทปุรินทร์ 2562/1 18 เข้าร่วม
128 5901101025054 อุกฤษฏ์ แสงรัศมี 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.61
129 5901101025103 เอกนรินทร์ กล่ำคำ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
130 5901101025025 เอกพงษ์ คณะพัฒน์ 2562/1 18 เข้าร่วม
131 5901101025020 โอฬาร บุญมี 2562/1 18 เข้าร่วม