ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จำนวนบัณฑิต : 86
จำนวนบัณฑิตที่ยืนยันแล้ว 59
ค้นหาชื่อบัณฑิต :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล ปีที่จบการศึกษา ครั้งที่ แจ้งความประสงค์ สถานะยืนยัน ผลการตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำ
หมายเหตุ
1 5801101031010 กนกวรรณ บุญรักษา 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.72)
2 5901101035093 กมลวรรณ โพธิ์งาม 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
3 5901101035111 กฤษฎา ชูชื่น 2562/1 18 เข้าร่วม
4 5801101035041 กษมา โตหริ่ม 2561/2 18 เข้าร่วม
5 5901101035074 กัณฑกรณ์ ฟักเงิน 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
6 5801101035001 กิจศักดา บุญมา 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
7 5901101033004 กิตติ เกตุพันธุ์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
8 5801101035062 กิตติพร แสงจันทร์ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
9 5901101035001 เกรียงไกร ทองงาม 2562/1 18 เข้าร่วม
10 5901101034021 คมสันต์ รอกระโทก 2561/3 18 เข้าร่วม
11 5901101034018 คุณชาติ ไชยกรุง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
12 5801101031006 จงจิตต์ อานทิพย์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.30)
13 5901101035066 จักรกฤษ เทศารินทร์ 2562/1 18 เข้าร่วม
14 5901101035072 จิระ ศรีประยงค์ 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.72
15 5901101035037 จิระพงศ์ ก่อเส็ง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
16 5801101034012 จีรณัทย์ กองกุหลาบ 2561/2 18 เข้าร่วม
17 5901101033001 จื่ออี้ แซ่ซ่ง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
18 5801101035094 เจษฎา ทองนก 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
19 5801101035013 ชนิสรา ผิวชัยสงค์ 2562/1 18 เข้าร่วม
20 5801101031025 ชยุตม์ สมานกุล 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
21 5601101031028 ชวลิต เสาพันธุ์รส 2561/2 18 เข้าร่วม
22 5801101031009 ชัยวัฒน์ สัมประสิทธิ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
23 5901101035084 ไชยา เอี่ยมสอาด 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
24 5901101035059 ญาสุมินทร์ พัฒนะศรี 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.64
25 5901101035043 ฐิติกานต์ บุญใช้ 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
26 5801101035110 ฐิติพงษ์ สายสั้น 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
27 5901101035029 ณรงค์ฤทธิ์ ฝอยหิรัญ 2562/1 18 เข้าร่วม
28 5801101035029 ณรงค์ศักดิ์ ดาวบริบูรณ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
29 5901101035044 ณัชชา อัญทะปัญญา 2562/1 18 เข้าร่วม
30 5801101031027 ณัฐพงษ์ กุนเกตุ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
31 5901101035016 ณัฐพล ขันตราชู 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.70
32 5901101035020 เดชา ภูกาบิน 2562/1 18 เข้าร่วม
33 5901101035065 ถานิตย์ วิชัยดิษฐ 2562/1 18 เข้าร่วม
34 5901101034001 ทนงศักดิ์ สูงแข็ง 2561/3 18 เข้าร่วม
35 5901101035002 ทรงกรด ศรีนวล 2562/1 18 เข้าร่วม
36 5701101035119 ทรงธรรม จันทะวงค์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
37 5901101033003 ทรงพล อ่อนละมุล 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
38 5901101034012 ทูอ่อง หงส์วัฒนาพร 2562/1 18 เข้าร่วม
39 5901101035036 เทวิกา กำลังเก่ง 2562/1 18 เข้าร่วม
40 5901101035110 ธนพนธ์ สว่างไพร 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
41 5801101035027 ธนวัฒน์ กลัดประพันธ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
42 5901101035122 ธนาวุฒิ ศักดิ์จิรรัตน์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.64
43 5801101031020 ธัญญาเรศ กงม้า 2561/2 18 เข้าร่วม
44 5901101035085 ธิติพันธ์ ชัยกำเนิด 2562/1 18 เข้าร่วม
45 5901101035125 ธีรพล ปิ่นทอง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
46 5601101031022 นพพร ปานดวง 2561/2 18 เข้าร่วม
47 5801101031001 นิภาวรรณ นันตวงษ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
48 5901101034014 บัณฑิต แดงอุไร 2561/3 18 เข้าร่วม
49 5901101035112 ปถมพล บุญเสี่ยง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
50 5901101035015 ปภัสสร ศรีกำเหนิด 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.62
51 5901101035057 ปิยะพงษ์ ปัญญาติ๊บ 2562/1 18 เข้าร่วม
52 5901101035007 พงศกร โยธี 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
53 5901101034016 พงศ์พัฒน์ ยฆะเสม 2561/3 18 เข้าร่วม
54 5901101034004 เพิ่มเกียรติ เอี้ยงชะอุ่ม 2562/1 18 เข้าร่วม
55 5901101035033 มงคล ต้นนามล 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.88
56 5901101035117 มนุโชตม์ ปัจฉิม 2562/1 18 เข้าร่วม
57 5901101035024 เยาวพัด ทบภักดิ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
58 5801101031026 รัชชานนท์ เกิดวรรณชัย 2561/2 18 เข้าร่วม
59 5801101035051 เริงชัย พรบรรเจิดศักดิ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
60 5901101035107 วงศธร อธิวงษ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
61 5901101035076 วรมินทร์ เผือกนรินทร์ 2562/1 18 เข้าร่วม
62 5901101034013 วศิน กฤษณคุปต์ 2561/3 18 เข้าร่วม
63 5901101034015 วสุพล สุขใส 2561/3 18 เข้าร่วม
64 5901101035061 วิทธวัฒน์ ภูมแสง 2562/1 18 เข้าร่วม
65 5901101035123 วิทยา ธนะโคตร 2562/1 18 เข้าร่วม
66 5801101031016 วุฒิพงษ์ คงแย้ม 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.36)
67 5801101031024 ศตวรรตน์ เพ็ชรเลิศ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
68 5901101035012 ศิริชัย พูลผล 2562/1 18 เข้าร่วม
69 5801101035069 สปิยะ ธิตัง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
70 5901101034023 สมบูรณ์ วงษา 2562/1 18 เข้าร่วม
71 5601101035084 สามารถ บุษกร 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
72 5901101035035 สายัณห์ วิไลรัตน์ 2562/1 18 เข้าร่วม
73 5801101031011 สิทธิเดช มาบัณฑิตย์ 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.36)
74 5801101031028 สิริยา ชามาตย์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
75 5901101035018 สุดาวรรณ บุญทับ 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
76 5801101035012 สุภาพร นาคอก 2562/1 18 เข้าร่วม
77 5601101031023 สุรีวรรณ รุผักชี 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
78 5801101035049 อดิศร พงษ์พนัส 2561/2 18 เข้าร่วม
79 5901101035096 อนัญญา แสงทอง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
80 5901101035005 อนุสรณ์ ฆ้องประเสริฐ 2562/1 18 เข้าร่วม
81 5801101034021 อภิชาติ จันทรปลิน 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
82 5901101035051 อภิชาติ สุขศรี 2562/1 18 เข้าร่วม
83 5901101035104 อรรถวุฒิ สุขทรัพย์ 2562/1 18 เข้าร่วม
84 5901101035105 อ้อมเดือน โนแก้ว 2562/1 18 เข้าร่วม
85 5901101035047 อานนท์ ไชยรักษ์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
86 5801101035053 อิทธิพล บุญมา 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม