ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
จำนวนบัณฑิต : 69
จำนวนบัณฑิตที่ยืนยันแล้ว 46
ค้นหาชื่อบัณฑิต :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล ปีที่จบการศึกษา ครั้งที่ แจ้งความประสงค์ สถานะยืนยัน ผลการตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำ
หมายเหตุ
1 6001101103004 กนกวรรณ ดีมี 2561/3 18 เข้าร่วม
2 6001101105063 กัญญารัตน์ สาคร 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
3 5801101101018 กัมพล ปั้นคณาผล 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
4 6001101105074 กิติพรรณ ชมภูน้อย 2561/3 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
5 6001101105027 ไกรสร ปานฑผลิน 2561/2 18 เข้าร่วม
6 6001101105029 เขต บุราคร 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
7 6001101105066 จิรภัทร์ พยัฆกุล 2562/1 18 เข้าร่วม
8 5801101101029 จิรศักดิ์ จิ๋วเจนบุญ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
9 6001101104003 จิราพร อ่อนประทุม 2561/3 18 เข้าร่วม
10 6001101105034 เจษฎา อุทธิสินธ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
11 6001101103003 ณฐาพร ศรีปลั่ง 2561/3 18 เข้าร่วม
12 6001101105012 ณภัสสรา มากอยู่ดี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
13 6001101105005 ณัฏฐธิดา ชัยอนันต์โชติ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.63
14 6001101105016 ณัฐกานต์ โพธิ์ทอง 2561/3 18 เข้าร่วม
15 6001101103005 ณัฐธิชา ทองยิ่ง 2561/3 18 เข้าร่วม
16 6001101104007 ณัฐสุดา ไข่ทา 2562/1 18 เข้าร่วม
17 6001101105043 ดวงใจ คำสุข 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.76
18 6001101105026 ตวงทรัพย์ นุชเจริญไพบูลย์ 2561/3 18 เข้าร่วม
19 6001101105071 ธนกร ระจิตดำรงค์ 2561/3 18 เข้าร่วม
20 5901101104016 ธนายุตถ์ คูหา 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
21 5801101101011 ธนิสร พลอยเจริญ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
22 6001101105018 ธเนตร - 2561/3 18 เข้าร่วม
23 6001101104005 ธราธร จำปาคำ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
24 5701101101011 ธัชชัย เอโกบล 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
25 5801101101006 ธัญเทพ เพ็ชรโกมล 2561/3 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
26 6001101105011 ธันยพร เพ็ชรบำรุง 2561/3 18 เข้าร่วม
27 6001101105061 ธิดารัตน์ แต่งแดน 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
28 6001101105007 ธิติศักดิ์ เอมนาม 2561/3 18 เข้าร่วม
29 5601101101015 ธีรวัฒน์ จุมพลน้อย 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
30 6001101105041 ธีรวัฒน์ เจริญวรรณ์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
31 6001101105062 เบญชญา ใจเย็น 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
32 6001101105031 ปฎิพล สุทธิพิบูลย์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
33 6001101104006 ปฎิพัทร์ พรหมขัน 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
34 6001101105060 ประจักษ์ เรียงจอหอ 2561/3 18 เข้าร่วม
35 6001101105017 พงศกร หนูบ้านเกาะ 2561/3 18 เข้าร่วม
36 6001201105002 พงศ์ศิริ แสนโท 2562/1 18 เข้าร่วม
37 5901101104020 พยุพล เอี่ยมปาน 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
38 6001101105021 พรทวี ปักโคลาพัง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
39 6001101105003 พรนิภา พันหมิด 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
40 6001101105052 พสธรณ์ พรสวัสดิ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
41 6001101105008 พิพัฒน์ ถินแพ 2561/2 18 เข้าร่วม
42 6001101105028 ไพโรจน์ ขวัญเต่า 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.56
43 6001101105033 ภูริเดช พงษ์พรหม 2561/3 18 เข้าร่วม
44 6001101105001 มธุบิณฑ์ ราชวัตร 2561/3 18 เข้าร่วม
45 6001101105020 มนูญวัฒน์ มีมานะ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
46 6001101105058 ลลิตา หุ่นทั่ง 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.51
47 6001101104002 วรเชษฐ์ ทวีอินทร์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
48 6001101105036 วันเฉลิม ศรีดาวเรือง 2561/3 18 เข้าร่วม
49 6001101105040 วันเฉลิม แสนสุด 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
50 6001101103002 วัลคุ์วดี สิทธิมงคล 2562/1 18 เข้าร่วม
51 5801101101009 วาสุเทพ มณีคุ้ม 2561/2 18 เข้าร่วม
52 6001101104009 ศรายุท เกตุทิม 2561/3 18 เข้าร่วม
53 5601101101016 ศิวกร คงสังข์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
54 6001201105004 ศุภชัย สำเภายนต์ 2562/1 18 เข้าร่วม
55 6001101105022 สมบัติ มากมูล 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.58
56 5901101104021 สมภพ อ้อทองเทศ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
57 6001101105070 สราวุธ จันทร์แจ้ง 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
58 6001101105035 สหรัฐ กาญจนบำรุง 2561/2 18 เข้าร่วม
59 6001101103001 สุกันยา สุขชม 2562/1 18 เข้าร่วม
60 6001101105072 สุภัทร ผลุนผัน 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
61 6001101105004 สุวรรณา พันธ์พรหม 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.69
62 5801101101022 อดิศร เขียวทอง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
63 6001101105047 อนุรักษ์ คำศรีระภาพ 2562/1 18 เข้าร่วม
64 6001101104001 อนุวัฒน์ ชมทะวี 2561/2 18 เข้าร่วม
65 6001101105006 อรชร ชากันดี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
66 6001101105009 อรพรรณ นาเมืองรักษ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
67 5601101101001 อรอนงค์ ใจเพ็ง 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
68 6001101105038 อัครพล สมกลาง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
69 6001101105010 อาทิตยา อินนิ่ม 2562/1 18 เข้าร่วม