ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จำนวนบัณฑิต : 293
จำนวนบัณฑิตที่ยืนยันแล้ว 219
ค้นหาชื่อบัณฑิต :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล ปีที่จบการศึกษา ครั้งที่ แจ้งความประสงค์ สถานะยืนยัน ผลการตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำ
หมายเหตุ
1 6003102056057 กนกวรรณ พุ่มวิเศษ 2561/3 18 เข้าร่วม
2 6003102056036 กมล จันทบวรสกุล 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
3 6001102055032 กมลชนก ขุนตาล 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.73
4 6001102057006 กมลวรรณ เสือศิริ 2561/3 18 เข้าร่วม
5 6001102057097 กรรณิกา อินเชียงเวียง 2562/1 18 เข้าร่วม
6 6003102057041 กรวรรณ ตั้งมั่น 2561/3 18 เข้าร่วม
7 6001102057020 กฤษฎา พุ่มสีนิล 2561/2 18 เข้าร่วม
8 5801102051027 กฤษดา พรมศิริสิทธิ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
9 6002102057007 กฤษดากรณ์ กองเงิน 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
10 6001102055031 กัญญารัตน์ กลั่นแฮม 2561/2 18 เข้าร่วม
11 6001102057116 กัญญารัตน์ ทรัพย์มากมี 2561/2 18 เข้าร่วม
12 6003102057054 กันญา จิตรพินิจ 2561/3 18 เข้าร่วม
13 6001102057077 กันธิชา พินชุนศรี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
14 6003102057034 กัมปนาท จันทร์โคตร 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
15 6001102057128 กาญจณา คำสาวงศ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
16 6001102055008 กาญจนาพร บุญหนุน 2561/2 18 เข้าร่วม
17 6001102057065 กาญจนาพร วิเวก 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
18 6001102055012 กิตติพัทธ์ แสงจันทร์ทอง 2561/2 18 เข้าร่วม
19 6001102057152 กิตติพัทธิ์ สุภาผล 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
20 6001102057029 กุลรภัส ลิ้มฮกเซ่ง 2561/3 18 เข้าร่วม
21 6003102056061 เกริกเกียรติ โพธิ์ประเสริฐ 2561/3 18 เข้าร่วม
22 6003102056060 แก้วตา ลือพักตรา 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
23 5901102057071 ไกรฤกษ์ กลิ่นหอม 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
24 5801102053028 ขัตติยะ ผลจันทร์ 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
25 6003102056067 คณิน สิริบุญธนสุข 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
26 6001102055011 คุณากร ไชยรัญ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
27 6003102056053 คุณากร ตันติทยุต 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
28 6001102057034 คุณานนท์ ช้างทอง 2561/2 18 เข้าร่วม
29 6001102055041 จรรยพร กมลมาศเมธากุล 2561/2 18 เข้าร่วม
30 6001102057109 จรรยมณฑน์ ฤทธิ์ประเสริฐ 2562/1 18 เข้าร่วม
31 6001102057032 จันทร์ทิพย์ เปรมจิตต์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
32 6003102057051 จันทิมาพร คำหารพล 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.73
33 6001102057126 จารุวรรณ ก้องเสียง 2562/1 18 เข้าร่วม
34 6001102057041 จิตสุภา ส่งเสริม 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
35 6001102055009 จิรณัฐ สาครินทร์ 2562/1 18 เข้าร่วม
36 6001102055035 จิรัฐติกร อินทจักร์ 2561/2 18 เข้าร่วม
37 6001102055006 จิโรจน์ เดชมาก 2561/2 18 เข้าร่วม
38 5902102057017 จีรวรรณ ราชจินดา 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
39 6003102056017 จีรารัตน์ ไวคงคา 2561/3 18 เข้าร่วม
40 6001102057001 จุฑามาศ คงเมือง 2562/1 18 เข้าร่วม
41 6001102055005 จุฑามาศ พยุงศักดิ์ชาย 2561/2 18 เข้าร่วม
42 6003102057057 จุลกมล กมลานันทน์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.56
43 6003102057053 เจ๊ก อาบสุวรรณ 2561/3 18 เข้าร่วม
44 6002102057001 เจนจิรา ปัญญา 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.71
45 6003102057033 ฉลองชนม์ ศรีไกรไทย 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
46 6001102057088 ฉัทดนัย แก้วงาม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
47 6003102056025 เฉลิมพล พึ่งไพศาล 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
48 6003102057007 ชญาดา ภัทรธนวัฒนะ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
49 6003102056072 ชญานิศ คล้ายสมจิตต์ 2561/3 18 เข้าร่วม
50 6003102057066 ชฎาพร คุ้มประวัติ 2561/3 18 เข้าร่วม
51 5901102051016 ชฎาภรณ์ ฝาหล๊ะ 2562/1 18 เข้าร่วม
52 5801102053001 ชนากานต์ ยังรอด 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
53 6001102055036 ชนากานต์ ศรีนาค 2561/2 18 เข้าร่วม
54 5801102051013 ชนาธิป ภู่ฉุน 2561/2 18 เข้าร่วม
55 6001102056009 ชนิดา ศรีหาผล 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
56 6001102057145 ชนินทร์ คำผง 2562/1 18 เข้าร่วม
57 6003102056040 ชนิสรา รวยดี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
58 6003102057029 ชไมพร ศรีนิล 2561/3 18 เข้าร่วม
59 6003102056022 ชรินทร์ ขุนสันเทียะ 2561/3 18 เข้าร่วม
60 6003102056029 ชลธิชา นาถ้ำพลอย 2561/3 18 เข้าร่วม
61 6001102057103 ชลธิชา ประมูลทอง 2562/1 18 เข้าร่วม
62 6003102056046 ชลฤทัย ทองทิพย์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
63 6001102057089 ชัยณรงค์ กิจตะโคตร์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
64 5701102051006 ชาญวิทย์ ชาติวงค์ 2561/3 18 เข้าร่วม
65 6003102057050 ชินวิวัฒน์ นาวาทอง 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.52
66 6003102057015 ชิษณุ ราชวงษ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
67 6003102056073 ชุติมา ลิ่มมั่น 2561/3 18 เข้าร่วม
68 5901102056002 ไชยภัทร สังวาลย์วงษ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
69 6001102057129 โซไรดา สำราญศิลป์ 2562/1 18 เข้าร่วม
70 6003102057042 ฐานันดร กำจายฤทธิ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
71 6003102056042 ฐิตารีย์ ภูริโพธิสานนท์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
72 6001102057072 ฐิติวุฒิ นุตยะสกุล 2561/3 18 เข้าร่วม
73 6001102057048 ณปภัช ประพันธเทวา 2561/3 18 เข้าร่วม
74 5903102056028 ณพสิทธิ์ ประทานชัยอนันต์ 2561/3 18 เข้าร่วม
75 6003102057064 ณรงค์ศักดิ์ สังข์วงษ์ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.83
76 6001202057003 ณัฎฐณิชา คำหอมกุล 2562/1 18 เข้าร่วม
77 6003102057006 ณัฐกร ก้องสนั่น 2561/3 18 เข้าร่วม
78 6003102057070 ณัฐฐาพร แก้วกันเนตร 2561/3 18 เข้าร่วม
79 6003102056039 ณัฐฐาพร สุทินธุ์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
80 6002102057005 ณัฐดนัย น้อยวันนา 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
81 6001102055019 ณัฐธยาน์ สำราญจิตชื่น 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
82 6001102057137 ณัฐธินี คุณพรม 2561/2 18 เข้าร่วม
83 5901102056001 ณัฐนันท์ เกิดมากมี 2561/2 18 เข้าร่วม
84 6003102056065 ณัฐพงศ์ ตันติธรรมผาติ 2561/3 18 เข้าร่วม
85 6003102057024 ณัฐพงศ์ ประจงจัด 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
86 6001102055015 ณัฐพล เปลี่ยนสี 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
87 6003102057056 ณัฐมณ คงภาณุพล 2561/3 18 เข้าร่วม
88 6001102055013 ณัฐวีณ์ ปรียาการย์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
89 6001102057038 ณัฐวุฒิ ประสานทอง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
90 5801102053008 ณัฐวุฒิ วงษ์ภา 2561/2 18 เข้าร่วม
91 6001102057079 ณัทกร อุดมถิรชัย 2561/2 18 เข้าร่วม
92 6001102057102 ณุภา ประดับวงศ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
93 6001102057136 ดรุณี ยั่งยืน 2561/2 18 เข้าร่วม
94 6003102057016 ดวง อยู่เย็น 2561/3 18 เข้าร่วม
95 6003102056032 ดัชตเกตุ ชารีพันธ์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
96 5901102057037 ดารารัตน์ นิ่มประดิษฐ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
97 6003102057038 ติณภพ ใบกว้าง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
98 6003102057010 ทรงพล ศรีแพงแสน 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.73
99 6003102056055 ทัพพ์ชยาพร เทศรัตน์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.68
100 5801102053017 ธนกิจ ธนาเนรมิตกุล 2561/2 18 เข้าร่วม
101 6003102056037 ธนพจน์ ไกรราช 2561/3 18 เข้าร่วม
102 6001102057046 ธนพล บุญหมื่น 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
103 6003102056044 ธนภร ภิญโญวัย 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
104 6003102056038 ธนวัฒน์ ศรีชำนาญ 2561/3 18 เข้าร่วม
105 6003102056035 ธนากร แก้วเถื่อน 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
106 6003102056027 ธนาธิป จักษี 2561/3 18 เข้าร่วม
107 5902102057001 ธนาภรณ์ ขุนหาญ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
108 6001102055025 ธนิสร เหมือนฉิม 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
109 6003102056010 ธราวิทย์ ศิริบุษป์ 2561/3 18 เข้าร่วม
110 6001102055028 ธัชพงศ์ รวงผึ้ง 2561/2 18 เข้าร่วม
111 5902102057013 ธาริกา กุณะสุข 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
112 6001102056004 นงคราญ ขันแก้ว 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
113 6001102055027 นพดล พานทอง 2561/2 18 เข้าร่วม
114 6003102056030 นพพร ทองนาโพธิ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
115 6003102056056 นพมาศ พึ่งสุภา 2561/3 18 เข้าร่วม
116 6001102055002 นวมินทร์ วงศ์วิวัฒน์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
117 6003102056012 นัทธพนธ์ ศรีปาน 2561/3 18 เข้าร่วม
118 6001102057132 นัทธมน ศรีเจริญ 2561/3 18 เข้าร่วม
119 6001102055026 นัทธิพงษ์ วาหะรักษ์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
120 6003102057072 นันทนา พันธุออน 2561/3 18 เข้าร่วม
121 5901102051014 นารยา ละมูลสุข 2562/1 18 เข้าร่วม
122 6003102056016 น้ำทิพย์ แซ่ตั้ง 2561/3 18 เข้าร่วม
123 5801102053003 น้ำฝน สัสดี 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
124 6001102057042 นินนาท จันทร 2561/2 18 เข้าร่วม
125 6001102057094 นิภา จันดา 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
126 6001102057027 นิรมล กงสำโรง 2561/3 18 เข้าร่วม
127 6001102057049 บัญชา พรหมเจริญพร 2561/2 18 เข้าร่วม
128 6001102055034 บุรินทร์ ชำนาญกิจ 2561/2 18 เข้าร่วม
129 6003102056064 บุรินทร สินโท 2561/3 18 เข้าร่วม
130 6003102057044 เบญจพร พิบูลย์ศิลป์ 2561/3 18 เข้าร่วม
131 6003102057012 เบญญาภา เจริญสุข 2561/3 18 เข้าร่วม
132 6003102056043 ปภัสสร ใจน้อย 2561/3 18 เข้าร่วม
133 6003102057058 ปรียนุช รอบคอบ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.62
134 6001102057140 ปรียาภัทร์ จูพลาย 2561/3 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
135 6001102057139 ปวีณา แสงงาม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.55
136 6001202056003 ปัทมาภรณ์ ศรีพิสุทธิ์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
137 6001102057053 ปารมี สุวีระ 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
138 6001102057114 ปาริฉัตร ชำนาญเนตร 2562/1 18 เข้าร่วม
139 6001102057119 ปาริฉัตร รอดเรื่อง 2561/2 18 เข้าร่วม
140 6001102057108 ปิยะนุช คงมะณี 2561/2 18 เข้าร่วม
141 6003102056018 ปิยะวดี สายตานันท์ 2561/3 18 เข้าร่วม
142 6001102057121 ปุณณานันท์ เอมโอด 2562/1 18 เข้าร่วม
143 5902102057014 ผกามาศ ตาสุข 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
144 6002102057008 พงค์พัฒน์ วาทกิจ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.55
145 6001102057044 พงศกร ดีเสมอ 2562/1 18 เข้าร่วม
146 6001102057085 พงษ์พันธ์ วงค์เทราช 2561/2 18 เข้าร่วม
147 5902102057016 พชร คงกำเนิด 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
148 6001102057050 พรชนก จีนวงค์ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.60
149 6003102057036 พรนภา ภูมี 2561/3 18 เข้าร่วม
150 6003102057055 พรพรรณ โสภาบุตร 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.73
151 5801102053029 พรภวิษย์ เข็มสม 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
152 6001102057092 พรรณธิภา เสาร์สูงยาง 2561/3 18 เข้าร่วม
153 5801102053006 พรรณปพร พฤกษชาติ 2561/2 18 เข้าร่วม
154 6003102057003 พรสินี เพียงสุวรรณ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.52
155 6003102056006 พระพร ไหมเพ็ชร 2561/3 18 เข้าร่วม
156 6001102057007 พิจิตตรา เพ็งอินทร 2562/1 18 เข้าร่วม
157 6001102057120 พิราวรรณ บานเย็น 2562/1 18 เข้าร่วม
158 6001102057062 พิไลวรรณ ใช้บางยาง 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.73
159 6001102057061 พิศิษฐ เชาวฤทธิ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
160 6001102057016 พิสิษฐ์ ศรีหาผล 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
161 6003102056023 พิสิษฐ์ โหงชุนห์ 2561/3 18 เข้าร่วม
162 6001102057025 พุฒิพงศ์ กาญจนอุทัยศิริ 2562/1 18 เข้าร่วม
163 6003102057049 เพ็ญนภา ตีบนอก 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.80
164 6001102057064 ไพฑูรย์ เฟื่องฟุ้ง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
165 6001102057028 ไพทยา บุญหอม 2561/3 18 เข้าร่วม
166 6003102057028 ไพรินทร์ พันธุ์วิกรณ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
167 6001102055024 ภคิน พานทอง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
168 6003102056009 ภัครธรณ์ สุนทรอุทัย 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
169 6003102057071 ภัทธาดา ใจตรง 2561/3 18 เข้าร่วม
170 6003102057062 ภัทรกรวัฒน์ เชื่อมรัมย์ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
171 6001102053013 ภัทรภณ เพิ่มพูล 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
172 6001102057123 ภัศรา สาระพล 2562/1 18 เข้าร่วม
173 5801102051028 ภาณุพงษ์ เขียวสนั่น 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
174 6001102057127 ภาณุพล วราวุฒิ 2562/1 18 เข้าร่วม
175 6003102057022 ภานุวัฒน์ ถ้อยคำดี 2561/3 18 เข้าร่วม
176 6001102057093 ภารดี ปันติ 2561/3 18 เข้าร่วม
177 6001102055007 ภาสกร โตมอญ 2561/2 18 เข้าร่วม
178 6001102057104 ภุชงค์ หนูน้อย 2561/3 18 เข้าร่วม
179 5801102057063 ภุดชงค์ พระเดชะ 2562/1 18 เข้าร่วม
180 6001102057142 มณีรัตน์ บุญเกิดมา 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
181 6003102056019 มนัสวี วงษ์จ้อย 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
182 6003102056071 มาวิน สุริวินิจ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
183 6001102057055 เมธัส ขวัญดี 2561/3 18 เข้าร่วม
184 5901102051018 เมษาวดี สุขกรี 2562/1 18 เข้าร่วม เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง3.95
185 5903102057103 ยศวริศ เปลี่ยนบางช้าง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
186 6003102057065 ยุทธนา สัตจเขต 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
187 6003102057040 ยุทธพงษ์ ศิริคาม 2561/3 18 เข้าร่วม
188 6003102057013 ยุภาพร ภูรับ 2561/3 18 เข้าร่วม
189 6001102057009 รชต สมิตโกมุท 2561/2 18 เข้าร่วม
190 6003102057045 รมยกร มะลิมาตย์ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.77
191 6003102056051 รสสุคนธ์ พิชญทวีทรัพย์ 2561/3 18 เข้าร่วม
192 6001102055014 รัชนีวรรณ เฮ็งสันเทียะ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
193 5901102051009 รัตนชัย ตัณฑวณิช 2562/1 18 เข้าร่วม
194 6001102057033 รัตนาพร จำปาจีน 2561/2 18 เข้าร่วม
195 5901102051017 ราชัน บุญชู 2562/1 18 เข้าร่วม เกียรตินิยมอันดับสอง3.46
196 5801102053030 รุ่งโรจน์ เกิดประสพ 2561/2 18 เข้าร่วม
197 6001102057010 รุ่งอรุณ จันคูหา 2562/1 18 เข้าร่วม
198 6003102056062 โรสมาลิน ศรีสุรัติสิริ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
199 6003102057025 ลัดดาวัลย์ อภิวันทานนท์ 2561/3 18 เข้าร่วม
200 6001102057087 ลัทธพล ถาวรนารถ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
201 5801102053011 ลัสวัลย์ หุ่นพยนต์ 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
202 6003102057005 วนิดา มากสาย 2561/3 18 เข้าร่วม
203 6001102057125 วรภพ เสืออุดม 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
204 6003102056058 วรรณวิไล ฮิมสุ่น 2561/3 18 เข้าร่วม
205 6001102057074 วรินทร แก้วศรีนนท์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
206 6001102056001 วรินทร เสนีวงศ์ฯ 2561/3 18 เข้าร่วม
207 6003102057060 วัจนพร วิบูลย์ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
208 6001102057076 วัชระพล ศรีโกเมนทร์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
209 6003102057002 วันชัย บุตรสอน 2561/3 18 เข้าร่วม
210 6001102057101 วันวิสา ฝอยทอง 2561/3 18 เข้าร่วม
211 6003102057043 วัลวิภา ทองพระยา 2561/3 18 เข้าร่วม
212 6003102057061 วิภาดา บอมโคตร 2561/3 18 เข้าร่วม
213 6003102057009 วิรุฬ นุชเจริญ 2561/3 18 เข้าร่วม
214 6003102056059 วิลาวัณย์ ฮิมสุ่น 2561/3 18 เข้าร่วม
215 5901102057095 วิวัฒน์ ศรีน้ำคำ 2561/3 18 เข้าร่วม
216 6001102055001 วีรศักดิ์ สงครินทร์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
217 6001102056005 วุฒิพงษ์ พูนนุช 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
218 6003102056066 ศรสวรรค์ บุญโท 2561/3 18 เข้าร่วม
219 6001102057023 ศรีไพร พิชัยสวัสดิ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
220 6003102057047 ศศิธร บุญนำพาสุข 2561/3 18 เข้าร่วม
221 6001102055017 ศศิวิมล สุขสำราญ 2561/2 18 เข้าร่วม
222 6002102057002 ศักดิธัช เทพสุวรรณ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
223 6003102056011 ศิรพัชร บุญกำจัด 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.55
224 5901102057004 ศิริรัตน์ รักแฟง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
225 6001102057008 ศิริรัตน์ ศรีจันทร์ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
226 6003102056047 ศิริวรรณ กระแสสังข์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
227 6001202057004 ศิริวิมล สายพลกรัง 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
228 6003102057068 ศิวภูมิ ดวงพรม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
229 6001102057003 ศุภกฤต รัชตมโนน้อม 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
230 6003102057027 สมบูรณ์ลาภ คำสาร 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
231 6003102056021 สมรรถชัย บุญอุย 2561/3 18 เข้าร่วม
232 6001102057115 สมรส สานุ 2561/2 18 เข้าร่วม
233 6003102056050 สรวิศ ปอเจริญ 2561/3 18 เข้าร่วม
234 6003102057017 สร้อยสังวาลย์ พวงมาลา 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.65
235 6003102057069 สวภัสสร ดวงพรม 2561/3 18 เข้าร่วม
236 6001102055029 สหรัฐ อินคล้าย 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
237 6003102056020 สันติพงษ์ เพ็งปฐม 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.85
238 6003102056031 สิทธิกร กัณหา 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
239 6003102056015 สิทธิกร ไวยพัต 2561/3 18 เข้าร่วม
240 6003102057018 สิทธิชัย ศรีเกิดครื่น 2561/3 18 เข้าร่วม
241 6003102057063 สิริชญา คำมินทร์ 2561/3 18 เข้าร่วม
242 5902102057015 สิริรัญญา วานิชพิพัฒน์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.71
243 6001102057100 สุกัญญา จันอิ่ม 2561/3 18 เข้าร่วม
244 6001102057052 สุดธิดา จะเผอะ 2562/1 18 เข้าร่วม
245 5901102057084 สุดารัตน์ ไตรยสาคร 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
246 6001102057112 สุทธิดา ยินดีสุข 2562/1 18 เข้าร่วม
247 6001102057012 สุธินี เฟื่องฟุ้ง 2561/3 18 เข้าร่วม
248 6001102057022 สุนิษา จันทร์สมบูรณ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
249 6001102057134 สุนิสา นิจสุข 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.88
250 6003102056069 สุนีย์รัตน์ คุ้มญาติ 2561/3 18 เข้าร่วม
251 6002102057004 สุประวัติ จักร์แก้ว 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
252 6003102057004 สุพรรณี กมลสุขเกษม 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.69
253 6003102056013 สุพรรษา ศิลา 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
254 6001102057026 สุภาพร บุญชาย 2561/3 18 เข้าร่วม
255 5902102057002 สุมินตรา แสนสัจจะ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
256 6003102057023 สุรจิตต์ เพ็ชรอัดขาว 2561/3 18 เข้าร่วม
257 6003102057048 สุรชัย บุญถึก 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
258 6001102057024 สุรีพร มัชฌิโม 2562/1 18 เข้าร่วม
259 6003102057011 สุรีย์วัลย์ สิทธิช่วงไชย 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
260 6003102057032 สุวนันท์ มณเฑียรรัตน์ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.83
261 6001102057057 โสรยา กระสงค์ 2561/3 18 เข้าร่วม
262 6001102057058 อนันตยา ซอกจอหอ 2561/2 18 เข้าร่วม
263 5801102053031 อนุธิดา เกิดสวัสดิ์ 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
264 6003102056014 อนุพงศ์ พลอยงาม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
265 6001102057056 อภิชาติ ประกอบมหากุล 2561/3 18 เข้าร่วม
266 6001102057017 อภิรต เจริญกฤตยาวุฒิ 2561/2 18 เข้าร่วม
267 6001102057086 อภิวัฒน์ สิงห์ซอม 2561/2 18 เข้าร่วม
268 6001102057018 อภิสิทธิ์ เทพสุวรรณ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
269 6003102056033 อมรเทพ ลินำ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.79
270 6001102055010 อมรเทพ สุเมธนฤมล 2561/2 18 เข้าร่วม
271 6001102055020 อมรรัตน์ ปิ่นภักดี 2561/2 18 เข้าร่วม
272 5801102053013 อรปรียา สีตาล 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.29)
273 6001102055016 อรพรรณ เมี้ยนกลาง 2561/2 18 เข้าร่วม
274 6001102057105 อรพินท์ เจริญผล 2562/1 18 เข้าร่วม
275 6003102057030 อริสา วรเวก 2561/3 18 เข้าร่วม
276 6003102056034 อรุณ ชินวรพจน์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
277 6001102057030 อวยพร จุมพล 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
278 5801102053002 อ้อมพร ประทุมวงศ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
279 6003102057067 อัครพนธ์ ทำขุนทด 2561/3 18 เข้าร่วม
280 6001102057078 อัครพล รักษาศรี 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
281 6001102057141 อังคณา สุวรรณโชติ 2561/3 18 เข้าร่วม
282 6001102057110 อัญปรีญา ศิริวรรณ 2561/3 18 เข้าร่วม
283 6001102057051 อันดามัน กันทะเขียว 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
284 6003102057059 อัยวริญณ์ สุพรรณคำกุลธ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
285 5801102053021 อาณพ ปานน้อย 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
286 5801102053018 อานนท์ ชาวบ้านเกาะ 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
287 6003102056002 อานนท์ ชิณบุตร 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
288 6001102056011 อาร์ม แสงตาล 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
289 6003102057039 อำนาจ ชำนิวิกัย 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
290 6001102057107 อินธุอร กลิ่นบุญ 2561/3 18 เข้าร่วม
291 6003102056054 อุมาพร อ่อนชาติ 2561/3 18 เข้าร่วม
292 5801102053014 อุไรวรรณ บุญโจม 2562/1 18 เข้าร่วม
293 6001102057146 เอกพงษ์ สินโน 2562/1 18 เข้าร่วม