ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สาขาวิชา การตลาด
จำนวนบัณฑิต : 328
จำนวนบัณฑิตที่ยืนยันแล้ว 287
ค้นหาชื่อบัณฑิต :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล ปีที่จบการศึกษา ครั้งที่ แจ้งความประสงค์ สถานะยืนยัน ผลการตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำ
หมายเหตุ
1 6001102087161 กชกร โคตวิทย์ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.54
2 6003102086016 กนกวรรณ รถซ้อม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
3 6001102087119 กนกวรรณ ศรีวงศ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
4 6003102087009 กนกวรรณ แสนโภคทรัพย์ 2561/3 18 เข้าร่วม
5 6003102087076 กนกวรรณ อ่อนศรี 2561/3 18 เข้าร่วม
6 6003102087116 กมลรัตน์ เทศนีย์ 2561/3 18 เข้าร่วม
7 6001102087109 กรรณิการ์ นิ่มนวล 2561/2 18 เข้าร่วม
8 6001102087122 กรองแก้ว เหมือนเรือง 2561/3 18 เข้าร่วม
9 6003102087057 กฤตณัฐ เที่ยงจิตต์ 2561/3 18 เข้าร่วม
10 6003102087073 กฤษณา ชัยศิริ 2561/3 18 เข้าร่วม
11 6001102087045 กวินธิดา คนตรง 2561/3 18 เข้าร่วม
12 6001102087042 กวีณา ประจงจัด 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
13 6001102088011 กศิณ์นันท์ สุกุมลจันทร์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
14 6001202087002 กัญชิสา ทัดมารา 2562/1 18 เข้าร่วม
15 6001102087158 กัญญารัตน์ แก้วละมุล 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
16 6001102085023 กัณฐมณี อ่วมอิ่ม 2561/2 18 เข้าร่วม
17 6001102088029 กัลยกร บุญถนอม 2561/3 18 เข้าร่วม
18 6001102087166 กัลยาณี ลีบาง 2561/3 18 เข้าร่วม
19 6003102087069 กาญจนา คู่สมบัติ 2561/3 18 เข้าร่วม
20 6001102085021 กาญจนา ประดับกุล 2561/2 18 เข้าร่วม
21 6001102085040 กาญจนา วินิจฉัย 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.63
22 6003102087031 กาญจนา ศีลสัตย์ 2561/3 18 เข้าร่วม
23 6001102083025 กานต์ญาณิศา ทองอินทร์ 2561/2 18 เข้าร่วม
24 6003102087106 กิ่งกมล สินเธาว์ 2561/3 18 เข้าร่วม
25 6003102087041 กิตติชัย แสนมณี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
26 5801102083010 กิตติภารัตน์ กรวดนอก 2561/2 18 เข้าร่วม
27 6001102088005 กีรติ เหล่าไพบูลย์ศิลป์ 2561/3 18 เข้าร่วม
28 6003102087092 เกศินี โพธิ์ชัย 2561/3 18 เข้าร่วม
29 6001102087173 ขนิษฐา สายเงิน 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
30 6001102087155 ขวัญพิชชา ขาวพร 2561/3 18 เข้าร่วม
31 6001102087092 ขันทอง เมืองพรม 2561/3 18 เข้าร่วม
32 6001102086005 เขมรัฐ แสงฤทธิ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
33 6001102087116 คมสัน พงษ์เสือ 2561/3 18 เข้าร่วม
34 6001102088017 คัทธทียา รุ่นมะลัง 2561/3 18 เข้าร่วม
35 6003102087111 จงลักษณ์ ผมเพ็ชร 2561/3 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136 โล่เรียนดี 3.72
36 6003102087003 จารุพัฒน์ รุ่งศรี 2561/3 18 เข้าร่วม
37 6001102087047 จิตรลดา กาญจนะกาศ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
38 6001102087015 จิตรา สันตจิตร 2562/1 18 เข้าร่วม
39 5701102083012 จิตสุภา ตาลบำรุง 2561/2 18 เข้าร่วม
40 6003102087063 จิรฎา สิงห์มุกดา 2561/3 18 เข้าร่วม
41 6003102087025 จิรปรียา แพรดำ 2561/3 18 เข้าร่วม
42 6001102087021 จิราพร บุญคล้าย 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
43 6001102087105 จุฑามณี ยุวพรม 2561/3 18 เข้าร่วม
44 6001102088013 จุฑามณี สุวรรณไตร 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.58
45 6001102087099 จุฑามาศ แสงจันทร์ทอง 2561/3 18 เข้าร่วม
46 6001102087193 จุฑารัตน์ เจริญสุข 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
47 6001102087164 จุฑารัตน์ บุนนาค 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
48 6001102087141 จุรีพร เขียวเขิน 2561/3 18 เข้าร่วม
49 6003102087015 จุรีพร สิงหเทพ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.88
50 6003102087072 เจนจิรา จาระมัย 2561/3 18 เข้าร่วม
51 5901102082002 เจนจิรา ทองเบ็ญจวัฒน์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
52 6003102087085 เจนจิรา น้อยตา 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
53 6003102087098 เจษฎา ณ สุวรรณ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
54 6001102085026 เจษฎา พรมวรรณ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
55 6001102087077 ชนากานต์ บุญทิน 2561/2 18 เข้าร่วม
56 6001102087090 ชนาพร โสภาเจริญยิ่ง 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
57 6001102087082 ชนิกานต์ แก้วน้ำหนึ่ง 2561/2 18 เข้าร่วม
58 6001102087217 ชนิดา อ้นไชยะ 2561/3 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
59 6001102087157 ชมพูนุท บุนนาค 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
60 6001102088007 ชลธิชา ทาจู 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
61 6001102087001 ชลระวี ทองชัยเดช 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
62 6001102085002 ชลลดา ธำรงโชติ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
63 6003102086032 ชลันดา สิริสายทอง 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.86
64 6001102086019 ชลาลัย แก่นแก้ว 2561/2 18 เข้าร่วม
65 6001102087009 ชาญบูรณ์ จันทร์ทองสุข 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.54
66 6001102088010 ชุลีพร มาชื่น 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
67 6003102086019 ญาณธิชา อาภาพงษ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
68 6001102087053 ฐานิต จิตพิทยานุภาพ 2561/2 18 เข้าร่วม
69 6003102086010 ฐิตินันท์ มูลทองย้อย 2561/3 18 เข้าร่วม
70 6003102087080 ฐิติพร ประทุมวัน 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
71 6001102086009 ณัฏฐกานต์ เพ็ชรกล้า 2561/2 18 เข้าร่วม
72 6003102087040 ณัฐกิตติ์ แถบหอม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
73 5901102081001 ณัฐชา รสภิรมย์ 2562/1 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.29)
74 6003102087066 ณัฐพงค์ ษัฎพรพินิจ 2561/3 18 เข้าร่วม
75 6003102087058 ณัฐพงศ์ พึ่งมี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
76 6001102085001 ณัฐพงศ์ แสงทวี 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
77 6003102087065 ณัฐพงษ์ เหลืองอร่าม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
78 6001102088018 ณัฐพนธ์ สุวรรณวัฒน์ 2561/3 18 เข้าร่วม
79 6003102086002 ณัฐวุฒิ ภูยาดาว 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.78
80 6003102087093 ดวงกมล ชะงอนรัมย์ 2561/3 18 เข้าร่วม
81 6001102087032 ดวงกมล ภู่ทอง 2561/3 18 เข้าร่วม
82 6003102087094 ดวงกมล โอบอ้อม 2561/3 18 เข้าร่วม
83 6001102087189 ดวงพร ศิริพันธ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
84 6003102087112 ดาวเรือง ตาสางเถิน 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.64
85 6001102087061 เดือนเพ็ญ คำมาก 2561/2 18 เข้าร่วม
86 5903102086024 ทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
87 6001102087156 ทักษกร สีดาทอง 2562/1 18 เข้าร่วม
88 6001102085039 ทิฆัมพร หมัดนะฮู 2561/2 18 เข้าร่วม
89 6001102088019 ทิพย์สุดา แซ่ม้า 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.54
90 6001102087035 ธชษร จันทร์นวน 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
91 6001102087058 ธนพร ขาวหนู 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
92 6001102087096 ธนพร รุจิเมธากุล 2561/3 18 เข้าร่วม
93 6003102087002 ธนัชพร ไชยผล 2561/3 18 เข้าร่วม
94 6003102087042 ธนายุทธ พึ่งพินิจ 2561/3 18 เข้าร่วม
95 6001102087028 ธนิษฐา สว่างไสว 2561/2 18 เข้าร่วม
96 6001102085020 ธานนท์ ฉิมย้อย 2561/2 18 เข้าร่วม
97 6001102087067 ธิดารัตน์ ใจหาญ 2561/3 18 เข้าร่วม
98 5901102087147 ธิดารัตน์ เย็นแพง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
99 5801102083027 ธีรนันท์ พูลสุขโข 2561/2 18 เข้าร่วม
100 6001102087049 นพรัตน์ ปสังสวิศิษฐ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
101 6003102087103 นพัตธร ธรรมดิษฐ 2561/3 18 เข้าร่วม
102 6003102087051 นภัสสร สิงห์โพนทัน 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.71
103 6003102087043 นราธิป สุขพัฒน์ 2561/3 18 เข้าร่วม
104 6001102087078 นฤมล กาญจนศร 2562/1 18 เข้าร่วม
105 6003102087053 นวนันท์ วิเศษกุล 2561/3 18 เข้าร่วม
106 6001102087108 นัฐวุฒิ ศรีวงษ์ชัย 2561/3 18 เข้าร่วม
107 6001102086012 นัทธมน เทียนศรี 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
108 6001102085007 นันทวัตร โพติยะ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
109 6003102087074 นันทิยา ไข่แก้ว 2561/3 18 เข้าร่วม
110 6001102087183 นิตยา ใหญ่ไล้บาง 2561/3 18 เข้าร่วม
111 6003102087035 นุชนารถ ทองประสม 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.54
112 6003102087070 นุพดี อินทศร 2561/3 18 เข้าร่วม
113 6001102087145 เนติพงษ์ แสนลือ 2562/1 18 เข้าร่วม
114 6001102088021 บุญญารัตน์ นามธรรม 2561/2 18 เข้าร่วม
115 6003102086017 บูรณ์พิภพ สุจริต 2561/3 18 เข้าร่วม
116 6001102087131 ปฏิมา สิงห์คลี 2561/3 18 เข้าร่วม
117 6001102087153 ปนัดดา ผาลา 2562/1 18 เข้าร่วม
118 6003102087008 ประกาย ละนิโส 2561/3 18 เข้าร่วม
119 6001102087128 ประภัสสร ปัฐมาศ 2561/2 18 เข้าร่วม
120 6003102087034 ประภาพร โต้เพชร 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.92
121 6001102088003 ประภาพร บุญส่ง 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
122 6001102088027 ประภารัตน์ พฤกษชาติ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.66
123 6001102087146 ปรางแก้ว เพ็ชรเสนา 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.60
124 6003102086027 ปวรา พาที 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
125 6001102087007 ปวริศา จันทร์ทองสุข 2561/2 18 เข้าร่วม
126 6001202088001 ปวีณา กลับทับลังค์ 2562/1 18 เข้าร่วม
127 6003102087052 ปวีณา รัตนพงศ์ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
128 6001102088016 ปัณณภัสร์ พนาเวช 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
129 6001102087060 ปานิตา น่วมภุมรินทร์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
130 6001102087129 ปิยสนธิ์ ปิ่นมอญ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.54
131 6001102087124 ปิยะฉัตร สุขช่วง 2561/2 18 เข้าร่วม
132 5903102087063 ปิยะรัตน์ บุญนิยม 2561/3 18 เข้าร่วม
133 6003102087068 ปุณยนุช ศิริวงษ์ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.56
134 6001102087097 ปุณยาพร มานะสิทธิ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
135 6001102087085 เปมิกา ตีรณานุสิษฐ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
136 6003102087055 พงศธร พลมนตรี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
137 6001102085016 พงศธร แสงทอง 2561/2 18 เข้าร่วม
138 5803102087059 พงษกร จอมพระลักษณ์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
139 5901102081010 พงษธร ปุริทำเม 2562/1 18 เข้าร่วม
140 6001102087072 พนิดา ชายประโคน 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
141 6001102086018 พรชนก แก้วกนก 2561/2 18 เข้าร่วม
142 6001102085031 พรนภา แซ่เซียว 2561/2 18 เข้าร่วม
143 6001102085004 พรนภา ด้วงทอง 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
144 6003102087102 พรพิพัฒน์ จงเจริญวงศ์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
145 6001102085009 พรไพลิน ศรีแสง 2561/2 18 เข้าร่วม
146 6001102087041 พรรณนารา เหลานาคำ 2561/2 18 เข้าร่วม
147 6001102087026 พรรณิภา แสงจ้อย 2561/2 18 เข้าร่วม
148 6001102085005 พรวิไล ศรีชมชื่น 2561/2 18 เข้าร่วม
149 6001102087064 พรสุดา เกิดประสงค์ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
150 6003102086031 พฤษพร แซ่ฉั่ว 2561/3 18 เข้าร่วม
151 6001102087081 พัชรา เต็มสุวรรณกุล 2562/1 18 เข้าร่วม
152 6001102087194 พัชราภรณ์ นาลา 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.73
153 6101102083015 พัชรี สุวรรณโค 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
154 6001102087066 พัฒนา กรกฏกมล 2561/3 18 เข้าร่วม
155 6001102087179 พิชญ์ภัค สธูป 2561/3 18 เข้าร่วม
156 6003102086026 พิชญา วันดี 2561/3 18 เข้าร่วม
157 6001102087017 พิมใจ แพงโสภา 2561/3 18 เข้าร่วม
158 6003102086015 พิมพ์ปฏิภาณ นามด้วง 2561/3 18 เข้าร่วม
159 6003102086005 พิมพ์ผกา วงเสนา 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.62
160 6003102086008 พิมพ์พร วัฒนเจริญ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.66
161 6001102087143 พิรุณพร นาคปาน 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.75
162 6003102087097 พิษณุ ชูชมชื่น 2561/3 18 เข้าร่วม
163 5801102083007 พีระพรรณ ใจสว่าง 2561/2 18 เข้าร่วม
164 6003102087105 เพ็ญนภา หล่อเจริญ 2561/3 18 เข้าร่วม
165 6001102087075 เพียงหทัย พูลจีน 2561/3 18 เข้าร่วม
166 6001102087019 แพรวพรรณ สุโสภา 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
167 6001102087130 ภคมน รวยสมปรารถนา 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
168 6003102086011 ภัทรพร ใจเมือง 2561/3 18 เข้าร่วม
169 6003102087007 ภัทรพล เจริญวัลย์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
170 6003102086030 ภัทรโยธิน สุขบุญ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
171 5801102082003 ภัทราภรณ์ โนนใหม่ 2562/1 18 เข้าร่วม
172 6001202087003 ภัทราภรณ์ เผือกแดง 2561/2 18 เข้าร่วม
173 6001202086002 ภิญญาพัช คุ้มตะโก 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
174 6003102087114 ภูรินท์ ชุ่มแก้ว 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
175 6001102087071 มณียา บุญวิเศษ 2561/3 18 เข้าร่วม
176 6001102086001 มธุรส เต็งวิริยะกุล 2561/2 18 เข้าร่วม
177 6003102087039 มธุรส เหล่าพรม 2561/3 18 เข้าร่วม
178 6001102085024 มยุรี ระเบียบ 2561/2 18 เข้าร่วม
179 6001102087222 มัจฉา เขียวหนู 2561/3 18 เข้าร่วม
180 6001102086016 มัทนา คามวาศรี 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136 โล่เรียนดี 3.69
181 6001102085018 มัสการ จันสว่าง 2561/2 18 เข้าร่วม
182 6001102087140 มานะชัย เซี่ยงฉิน 2561/3 18 เข้าร่วม
183 6003102087036 มานิตา คำพา 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.56
184 6001102087192 มินตรา ไชยเขต 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
185 6001102086015 มุนินทร์ ผิวขำ 2561/2 18 เข้าร่วม
186 6003102086020 เมธาพร ขนขจี 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
187 6003102087050 ยลลดา จุลหิรัญ 2561/3 18 เข้าร่วม
188 6001102087055 ยุรีย์ ลีลาภิวัฒน์ 2561/2 18 เข้าร่วม
189 5801102083017 รวิศฐภัค แซ่ย่าง 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
190 5901102087098 รักษิณา สร้อยศรี 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.52
191 6003102086028 รัชชานนท์ วิทยาดิลก 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
192 6003102086023 รัฐกรณ์ ดีสูงเนิน 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
193 6001102088031 รัตนวรรณ ศรีไพร 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
194 6003102087018 รัตนา เมืองประสิทธิ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
195 6003102087026 รุ่งทิวา สี่แยก 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.88
196 6001102087127 รุ่งมณี เปลี่ยนแย้ม 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.65
197 6003102087056 ลลิตภัทร์ โคตรหา 2561/3 18 เข้าร่วม
198 6003102086024 ลลิตา สุขสมวุฒิ 2561/3 18 เข้าร่วม
199 5801102082006 ลินดา บัวบาล 2561/2 18 เข้าร่วม
200 6003102087062 วงศกร ฟักน่วม 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.61
201 6001102085022 วธัญญู อยู่สอน 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
202 6001102085008 วนิดา นาเอี่ยม 2561/2 18 เข้าร่วม
203 6001102088020 วนิดา มูลหา 2561/2 18 เข้าร่วม
204 6001102087018 วรเชษฐ์ เมณฑ์กูล 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
205 6101102086019 วรรณพร จอมหล้า 2562/1 18 เข้าร่วม
206 5901102086003 วรรณลักษณ์ ด้วงประเสริฐ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
207 6001102085017 วรวิช เผ่าพันธุ์ 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
208 6001102087195 วราพร โกษาแสง 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.96
209 6001102088001 วราพร เมฆหมอก 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
210 6001102087063 วราภรณ์ คำเสียง 2561/2 18 เข้าร่วม
211 6001102087101 วราภรณ์ ชัยชนะ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.90
212 6001102087160 วราภรณ์ เผือกเพ็ง 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.56
213 6003102087010 วราภรณ์ สิงห์นอง 2561/3 18 เข้าร่วม
214 6003102087059 วริดา อาดำ 2561/3 18 เข้าร่วม
215 6001102088026 วริศรา โตพฤกษา 2561/3 18 เข้าร่วม
216 6003102087104 วสิฎฐ์ษา ประเสริฐกิจขจร 2561/3 18 เข้าร่วม
217 5801102083032 วันทนีย์ ใจดี 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.46)
218 6003102087028 วิภาดา จันทะเกษ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.64
219 6001102088006 วิภาดา แตงทอง 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.75
220 6001102087013 วิภาพร นันตะวัน 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.90
221 6001102087216 วิภารัตน์ จันทสิทธิ์ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.56
222 6001102088022 วิภารัตน์ ศักดิ์เพชร์ 2561/2 18 เข้าร่วม
223 6003102087079 วิมลรัตน์ ส้มอั๋น 2561/3 18 เข้าร่วม
224 6003102087081 วิศรุต สารินทร์ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.52
225 6003102087099 ศตวรรษ โพธิ์ขำ 2561/3 18 เข้าร่วม
226 6001102087084 ศรัญญา ทาเขียว 2561/2 18 เข้าร่วม
227 6003102087090 ศรัญญา หาญณรงค์ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
228 6001102086017 ศรายุทธ สาเกทอง 2561/2 18 เข้าร่วม
229 6001102086023 ศศิกานต์ ถิรจันทรา 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
230 6003102087030 ศศิประภา ด้วงเจริญ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
231 5801102083022 ศักดิ์ชัย ขจรสาธิต 2561/2 18 เข้าร่วม
232 5801102082004 ศักดิ์พัฒน์ สีลวัฑฒโน 2562/1 18 เข้าร่วม
233 6003102086003 ศิรามล ผึ่งสีใส 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
234 6003102087117 ศิริขวัญ ดางาม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
235 6003102087001 ศิริพร บานแย้ม 2561/3 18 เข้าร่วม
236 6001102087062 ศิริพร ไฮ้คง 2561/2 18 เข้าร่วม
237 5601102087019 ศิริรัตน์ ช้างแก้ว 2561/2 18 เข้าร่วม
238 6003102087110 ศิริรัตน์ อดกลั้น 2561/3 18 เข้าร่วม
239 6001102087123 ศิริลักษณ์ เมฆมงคลชัย 2561/3 18 เข้าร่วม
240 6001102085006 ศุปาณี ภิญโญ 2561/2 18 เข้าร่วม
241 6003102087088 ศุภรัตน์ คงคาสัย 2561/3 18 เข้าร่วม
242 6001102088025 ศุภฤกษ์ เมโท 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
243 6003102087109 ศุภากาญจน์ ทิบชัย 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.88
244 6001102087188 โศภิฐดา กลางพิมาย 2561/3 18 เข้าร่วม
245 6001102085032 สกาวใจ มูลสวัสดิ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
246 6003102087064 สมจินตนา ไววิธี 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.85
247 5801102083041 สมรักษ์ กันทะวงค์ 2561/3 18 เข้าร่วม
248 6003102087095 สมฤทัย จินดาศรี 2561/3 18 เข้าร่วม
249 5901102081006 สมฤทัย จินดาสันติสกุล 2562/1 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.80)
250 6003102087107 สรศักดิ์ แก้วนุช 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
251 6003102087029 สรศักย์ สำเริงเรือง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
252 6003102086009 สริตา อยู่ตามนัด 2561/3 18 เข้าร่วม
253 6003102087022 สวรรยา วันทุม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
254 6003102087078 สัจจพร รุ่งเรือง 2561/3 18 เข้าร่วม
255 5901102085008 สามารถ ศรีขุนทอง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
256 6003102087046 สายทอง ตรงสูนย์ดี 2561/3 18 เข้าร่วม
257 6001102087107 สายทิพย์ ดวงดาว 2561/2 18 เข้าร่วม
258 6001102086022 สาลินี ดีเดิม 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
259 6001102087121 สิทธิชัย ท้วมปาน 2561/3 18 เข้าร่วม
260 6003102087086 สิทธิชัย พงษ์สอาด 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.50
261 6003102087100 สิทธิพันธ์ อินทร์พันธ์ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
262 6003102086006 สุขศิริ หัสมาฆะ 2561/3 18 เข้าร่วม
263 6003102087049 สุดารัตน์ จ้อยแฉล้ม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.69
264 6001102087004 สุดารัตน์ ภูผานี 2561/2 18 เข้าร่วม
265 6001102087190 สุดารัตน์ เรืองสูง 2561/3 18 เข้าร่วม
266 6001102087012 สุดารัตน์ ลาภธนไพบูลย์ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
267 6001102088004 สุทธิดา โพธิ์งาม 2561/2 18 เข้าร่วม
268 6003102087113 สุธาดา แสงทิม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
269 6001102085015 สุนิตา ยาเครือ 2561/2 18 เข้าร่วม
270 6003102087048 สุนิสา มาวัน 2561/3 18 เข้าร่วม
271 6003102087045 สุนีย์ แซ่พ่าน 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
272 6003102086012 สุปรียา สุวรรณรัตน์ 2561/3 18 เข้าร่วม
273 6001102087070 สุพัชฌาย์ พลเยี่ยม 2561/2 18 เข้าร่วม
274 6001102087187 สุพัตรา อัศจรรย์ 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
275 6001102087010 สุพิชญา เกตุโกวิทย์ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
276 6001102087139 สุภวรรณ ชื่นชีพ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.50
277 6001102086010 สุภัฌฐิตา เพ่งผล 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.52
278 6001102087024 สุภาพร ชาวสมุทร 2561/2 18 เข้าร่วม
279 6003102087032 สุภาพร ผลดี 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.69
280 6001102087152 สุภาภรณ์ รอดสาด 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
281 6001102088024 สุภาวดี บัวแย้ม 2561/2 18 เข้าร่วม
282 6003102087075 สุมินตรา หวังผล 2561/3 18 เข้าร่วม
283 6001102087005 สุรศักดิ์ ภู่ตระกูล 2561/2 18 เข้าร่วม
284 6101102088018 สุรสิทธิ์ ลอย 2561/3 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136 โล่เรียนดี 3.68
285 5901102081002 สุรัฎวดี รัศมิทัต 2562/1 18 เข้าร่วม
286 6001102087002 สุรางคนา ขำมะณี 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
287 6001102087201 สุรีรัตน์ ภูทองไชย 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
288 6003102086013 สุวจี สุวิเศษศักดิ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
289 6003102086001 สุวภัทร นาวินธรรม 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
290 6001102085038 สุวรรณี มีบรรจง 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
291 5901102086012 เสาวนีย์ ซุยลุย 2561/2 18 เข้าร่วม
292 6001102086024 เสาวรส สุขสายชล 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.69
293 6001102087162 เสาวลักษณ์ พลายเถื่อน 2561/2 18 เข้าร่วม
294 6003102087044 เสาวลักษณ์ ศรีทองใบ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
295 6001102087008 แสงฤดี แก้วไทยจีน 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.58
296 5901102081018 โสภณ สีวังราช 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
297 6003102087060 โสภาพร สุรามิตร 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.52
298 5801102083009 อชิรญา เชื้อมั่ง 2561/2 18 เข้าร่วม
299 6003102086007 อนัญญา สุวรรณคำ 2561/3 18 เข้าร่วม
300 6001102087115 อนิสา นาคป้อมฉิน 2561/3 18 เข้าร่วม
301 6001102087089 อนุสรณ์ เตปปิน 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
302 6001102087069 อพิณญา ปิ่นสุวรรณ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
303 6003102087038 อภิชญา ทองสา 2561/3 18 เข้าร่วม
304 6003102087016 อภิญญา แสนสีลา 2561/3 18 เข้าร่วม
305 6001102088012 อภินัทธ์ ตรีพุฒ 2561/3 18 เข้าร่วม
306 6003102087023 อมรรัตน์ มูลศรี 2561/3 18 เข้าร่วม
307 5901102083020 อมฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
308 6003102086022 อมลวรรณ ชื่นใจ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
309 6001102087054 อรจิรา ศรีสุข 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
310 6001102087027 อรณิชา เอี่ยมละออ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
311 6003102087033 อรพิน ยางคู่บู่ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.74
312 6001102085003 อรอิริยา ภิรมย์นาค 2561/2 18 เข้าร่วม
313 6001102087083 อรัญญา พลดงนอก 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
314 6001102087094 อริสา สุลักขณะ 2562/1 18 เข้าร่วม
315 6001102088009 อลิสา เรือศรีจันทร์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
316 5901102083025 อังคณา ภิรมย์บัว 2561/2 18 เข้าร่วม
317 6003102086018 อังคณา อุตสาหะ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
318 6001102088030 อังศุปภา ครพิทักษ์ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.65
319 6003102087082 อัญชลีพร ชาติฉลาด 2561/3 18 เข้าร่วม
320 6001102088023 อัญชิษฐา แสงสว่าง 2561/3 18 เข้าร่วม
321 6003102087061 อัญพัชญ์ ดิลกฤทธิ์พิริยะ 2561/3 18 เข้าร่วม
322 6001102087218 อันดามัน ทองเขียน 2561/3 18 เข้าร่วม
323 6001102087148 อำคา พรมนาม 2561/3 18 เข้าร่วม
324 6001102087036 อำพล ชุ่มกมล 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.56
325 6003102087006 อินทรชัย แขวรัมย์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
326 6001102087006 อุรัสยา มุณีรัตน์ 2561/2 18 เข้าร่วม
327 6001102087172 เอก คำแสน 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
328 6001102087137 ไอลดา ภูครองทุ่ง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน