ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
จำนวนบัณฑิต : 246
จำนวนบัณฑิตที่ยืนยันแล้ว 190
ค้นหาชื่อบัณฑิต :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล ปีที่จบการศึกษา ครั้งที่ แจ้งความประสงค์ สถานะยืนยัน ผลการตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำ
หมายเหตุ
1 6001102097093 กชนง พ่วงอ่อน 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.94
2 6001202097004 กนกรัตน์ นิลเพชร 2562/1 18 เข้าร่วม
3 6001102097001 กนกวรรณ วังสันเทียะ 2562/1 18 เข้าร่วม
4 6001102095021 กมล ลือเจริญ 2561/2 18 เข้าร่วม
5 6001102097162 กมลรัตน์ เนื่องจำนงค์ 2562/1 18 เข้าร่วม
6 6001102097021 กรกช เพชรดี 2562/1 18 เข้าร่วม
7 5801102091036 กรกช เวทยาวงศ์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
8 6001102097120 กรชนก กันสุธา 2562/1 18 เข้าร่วม
9 6001102097124 กัญญารักษ์ ผาสุขสม 2562/1 18 เข้าร่วม
10 5801102091095 กัญญารัตน์ ยิ้มปราโมทย์ 2561/2 18 เข้าร่วม
11 5901102097101 กาญจนา คำสม 2561/2 18 เข้าร่วม
12 6001102097077 กานต์สินี โชติรัตน์ชัยวรา 2562/1 18 เข้าร่วม
13 6001102097072 กิตติคุณ งามแม้น 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.64
14 6001102097156 กิตติพงษ์ อิริยะโพธิ์งาม 2562/1 18 เข้าร่วม
15 5901102097022 กิติศักดิ์ อวดคร่อง 2561/2 18 เข้าร่วม
16 6001102097083 กุลสตรี คำมี 2562/1 18 เข้าร่วม
17 6001102095029 กุสุมา น้ำทิพย์ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
18 5801102097090 เกษราภรณ์ กรีเดชา 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
19 5801102093022 ขนิษฐา วงค์คำ 2561/2 18 เข้าร่วม
20 5901102097162 ขนิษฐา แสนสีมน 2561/2 18 เข้าร่วม
21 6001102097139 ขวัญภิรมณ์ วิชัย 2562/1 18 เข้าร่วม
22 6001102095008 คมสัน บัวคลี่ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.54
23 5801102093004 ครองขวัญ ศรีฉ่ำ 2561/2 18 เข้าร่วม
24 5901102097124 จตุพล สุขแก่น 2561/2 18 เข้าร่วม
25 6001102097056 จตุรงค์ อาจหาญ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
26 5901102097086 จรรยา เฉลิม 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.65
27 6001102097047 จักรภพ ตรัยภักดีกูล 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
28 6001102095012 จารุภา ชื่นอยู่ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
29 6001102095009 จิตราพร สีฟุ้ง 2561/2 18 เข้าร่วม
30 5901102097135 จิตสุภา มุ่งนา 2561/2 18 เข้าร่วม
31 5801102091018 จิตสุภา สุวรรณสิทธิ์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.37)
32 6001102097005 จิรพัส ยาวรัมย์ 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
33 5801102091092 จิรวัฒน์ ภูดวงเดือน 2562/1 18 เข้าร่วม
34 6001102097006 จิรายุทธ์ ยาวรัมย์ 2562/1 18 เข้าร่วม
35 5901102097070 จิราวรรณ อุดมสิน 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
36 6001102097149 จุฑารัตน์ ถึงปัดชา 2562/1 18 เข้าร่วม
37 6001102097054 จุฬารัตน์ พรมรัตน์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
38 5901102097158 เจ จันทร์ใจงาม 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.67
39 5801102091084 ฉลองชัย ทันเทพ 2562/1 18 เข้าร่วม
40 6001102097103 ฉวีวรรณ อยู่เปลา 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
41 6001102096010 ชนัญญา มีดี 2562/1 18 เข้าร่วม
42 6001102097088 ชยพล วงค์กาไชย 2562/1 18 เข้าร่วม
43 5901102097132 ชลธิชา พึ่งพินิจ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
44 5801102093047 ชลิตา คุ้มคำ 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
45 6001102097122 ชวัลกร แก้วชัย 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
46 5901102097146 ชัญญาพัทธ์ แตงกลับ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
47 6001102097108 ชัยมงคล พันธ์กว้าง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.65
48 5801102091075 ชุติมา ยงยุทธ์กุลสิริ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
49 5901102097083 โชติรส มุ่งอ้อมกลาง 2561/2 18 เข้าร่วม
50 6001102097153 เฌอนิกา แจ่มใส 2562/1 18 เข้าร่วม
51 5901102097093 ญาดา เสียงล้ำ 2561/2 18 เข้าร่วม
52 6001102097084 ณฉัฐ โถธรรม 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
53 6001102097055 ณรงค์ หมันหลิน 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
54 6001102097029 ณัชพล เถื่อนวรรณา 2562/1 18 เข้าร่วม
55 6001102095003 ณัฎหทัย ฉายาพันธุ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
56 6001102097134 ณัฐกานต์ พิชวงค์ 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.79
57 5901102097074 ณัฐกานต์ สมพงษ์ชัยกุล 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
58 6001102097010 ณัฐกิตติ์ พิทักษ์วรบุตร 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
59 6001102097109 ณัฐกิตติ์ แย้มชุติ 2562/1 18 เข้าร่วม
60 5801102091077 ณัฐฌา อ่อนพฤกษ์ภูมิ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
61 5801102091006 ณัฐฌาทิพย์ เวทไธสง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
62 5901102097097 ณัฐญา ฤดีบุษกร 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
63 5901102097052 ณัฐทิตา สุพร 2561/2 18 เข้าร่วม
64 6001102097030 ณัฐนันท์ พัสมร 2562/1 18 เข้าร่วม
65 6001102097068 ณัฐพล สังควร 2562/1 18 เข้าร่วม
66 5801102097005 ณัฐพล สายสุวรรณ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
67 6001102097094 ณัฐวดี เลิศรักษา 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.74
68 5801102097065 ณัฐวุฒิ สมใจเพ็ง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
69 5801102091080 ดารุณี อินตา 2562/1 18 เข้าร่วม
70 5701102091068 ไตรภพ เขตขาม 2561/3 18 เข้าร่วม
71 6001102096001 ทยิดา ไชยวงค์ 2562/1 18 เข้าร่วม
72 5801102091049 ทรรศิกา สมบูรณ์จันทร์ 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
73 5801102093045 ทศพร พารักษา 2561/2 18 เข้าร่วม
74 6001102097070 ทศพล แก้วไชนาม 2562/1 18 เข้าร่วม
75 5801102092007 ทัศนีย์ คำกองแก้ว 2562/1 18 เข้าร่วม
76 6001102097003 ทัศนีย์ ยงยิ่งพูน 2562/1 18 เข้าร่วม
77 5901102097085 ทิพย์สุดา ธานี 2561/2 18 เข้าร่วม
78 6001202097001 ทิวาพร ไขรัศมี 2562/1 18 เข้าร่วม
79 5901102097094 ธณัฏฌยา ปัดสา 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.66
80 6001102097089 ธนกมล โอสินธนากุล 2562/1 18 เข้าร่วม
81 5801102091067 ธนพล รอดทองดี 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
82 5801102091093 ธนพัต วัฒนะหอมสมบัติ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
83 6001102097020 ธนภรณ์ ทองคำ 2562/1 18 เข้าร่วม
84 6001102095001 ธนา คำเกิด 2561/2 18 เข้าร่วม
85 5801102091083 ธนากุล อุ่นเจริญ 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
86 6001102095024 ธมลวรรณ กุนอก 2561/2 18 เข้าร่วม
87 6001102096008 ธัญญลักษณ์ ชาญณรงค์กุล 2562/1 18 เข้าร่วม
88 6001102097123 ธัญญารัตน์ ไพรสิงห์ 2562/1 18 เข้าร่วม
89 6001102097107 ธัญญาลักษณ์ สุทธิสน 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
90 6001102097140 ธัญวรัตน์ วอกลาง 2562/1 18 เข้าร่วม
91 5801102093016 ธัญสุดา แก้วหาน้ำ 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.58)
92 6001102097141 ธานินทร์ ถั่วเจริญ 2562/1 18 เข้าร่วม
93 6001102097016 ธิดาวดี ศรีทาสังข์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
94 6001102097017 ธีรนุช เชื้อดี 2562/1 18 เข้าร่วม
95 6001102097095 นพรัตน์ จันทร์ไทย 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
96 5801102093030 นพวรรณ ทองใหม่ 2561/2 18 เข้าร่วม
97 5901102097160 นภาภรณ์ ดิษยกมล 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
98 5801102091087 นฤมล จันทร์เพ็ญ 2561/2 18 เข้าร่วม
99 5701102091066 นลธวัช โพธิ์ทอง 2561/3 18 เข้าร่วม
100 5801102091020 นลินนิภา มงคล 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
101 5901102097089 นัจรินทร์ พิศวงษ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
102 5801102093012 นัฐทรียา จินะเพย 2561/2 18 เข้าร่วม
103 6001102097130 นัทชา สนธิวัฒนานนท์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
104 5801102097091 นันทิยาพร ฉายแสง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
105 6001102097138 นารีรัตน์ แซ่ฮ้อ 2562/1 18 เข้าร่วม
106 5901102097068 น้ำค้าง จันทร์แสง 2561/2 18 เข้าร่วม
107 6001102095013 น้ำผึ้ง ปั้นสวัสดิ์ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
108 5901102097139 น้ำฝน จันละออ 2561/2 18 เข้าร่วม
109 5901102097108 น้ำฝน สุมาลุย์ 2561/2 18 เข้าร่วม
110 5801102093019 น้ำอ้อย เสื่อทอง 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.46)
111 6001102097080 นิตฐา ชิยางคะบุตร 2562/1 18 เข้าร่วม
112 5901102097112 นิตยา ศรีสอนดี 2561/2 18 เข้าร่วม
113 5801102091024 นิภัทร ศรีรักษา 2562/1 18 เข้าร่วม
114 6001102095019 นิภาวรรณ ทองดล 2561/2 18 เข้าร่วม
115 6001102097048 นิรุจน์ สุจริต 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
116 5801102093011 บานเย็น วงษ์ขันธ์ 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
117 6001102095022 บุ๊ค สุวรรณศรศิลป์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
118 5801102091029 บุญทิรา นุ้มพุฒ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
119 5901102097128 บุปผา พรมสุ่น 2561/2 18 เข้าร่วม
120 6001102095025 บุรินทร์ ดำรงเอกมงคล 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
121 5901102097079 บุษรินทร์ ศิริเมฆ 2561/2 18 เข้าร่วม
122 6001102097019 ปกรณ์ ปริวัฒโนทัย 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
123 6001102097067 ปณิตา พงศ์สมภาร 2562/1 18 เข้าร่วม
124 6001102095005 ปนิดา รัตนศาลาแสง 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
125 6001102095010 ประกายรุ่ง คงทัน 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
126 5801102091078 ประทุมมา สติภา 2562/1 18 เข้าร่วม
127 6001102097027 ประภัสสร เกิดศักดิ์สิทธิ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
128 5901102097122 ปริชาติ ชัยนา 2561/2 18 เข้าร่วม
129 6001102095023 ปริมล ชูเกลี้ยง 2561/3 18 เข้าร่วม
130 5801102091017 ปัญญา โชคคุณ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
131 6001102095014 ปาณิสา สิงห์เถื่อน 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
132 6001102095027 ผกาวัลย์ ฉัตรทอง 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
133 5801102097106 พงศกร สิทธิกรณ์ไกร 2562/1 18 เข้าร่วม
134 5801102091051 พงศธร จิตตรง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
135 6001102097023 พงษ์พัฒน์ ทองคำ 2562/1 18 เข้าร่วม
136 6001102097086 พรทิพา จาวะนะ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.55
137 6001102097075 พรนิภา ฤทธิ์อารีย์ 2562/1 18 เข้าร่วม
138 5901102097102 พรพจน์ จอกทอง 2561/2 18 เข้าร่วม
139 6001102097057 พสธร มีกำไร 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
140 6001102097132 พัฒนพงศ์ ดรุณพันธ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
141 5801102093017 พันนิตา คำมูล 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.40)
142 6001102097148 พากรณ์ ชุมพร 2562/1 18 เข้าร่วม
143 6001102095030 พิกุล สิมศิริวัฒน์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
144 5801102093023 พิทยาสรรพ์ คงบุญวาท 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
145 5901102097082 พิมพา หมื่นศรีชัย 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
146 6001102097076 พิรุณ บุญรักษาสุข 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
147 5901102097109 พิศิษฐ์พล วโรดมวิทย์ 2562/1 18 เข้าร่วม
148 5901102097136 เพชรรัตน์ แก้วสุขใส 2561/3 18 เข้าร่วม
149 5801102091066 เพ็ญสุข พุฒโสม 2561/2 18 เข้าร่วม
150 6001102097110 ภัทรภณ แป้นทองดี 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
151 5801102092006 ภัทราพร กวยรักษา 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
152 6001102097035 ภัทราพร ศรีอาจ 2562/1 18 เข้าร่วม
153 6001102095011 ภัสนันท์ สวนดอกไม้ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
154 6001102097126 ภานี ทองจับ 2562/1 18 เข้าร่วม
155 5901102097117 ภาวิณี นะถา 2561/2 18 เข้าร่วม
156 6001102097037 ภาวิณี หลวงพิทักษ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
157 5901102097127 ภิญญาพร ขุมทรัพย์ 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
158 6001102097036 มณฑิรา ศิริมา 2562/1 18 เข้าร่วม
159 5901102097061 มติมนต์ ทรายงาม 2561/2 18 เข้าร่วม
160 5801102093044 มนัส ชิวค้า 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.70)
161 6001102097069 มนัสวิน สิทธิสุทธิ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
162 5901102097088 มยุรี ตาลศรี 2561/2 18 เข้าร่วม
163 5801102091086 มลธการ สอาดเอี่ยม 2562/1 18 เข้าร่วม
164 5801102091026 มลฤดี ประเสริฐถนอม 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.29)
165 5901102097053 มาศพิมล บุญฤทธิ์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
166 5801102091091 มิลญา ตั้งคติขจรกิจ 2562/1 18 เข้าร่วม
167 5901102097118 เมธิญา สังข์อนันต์ 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
168 6001102097073 เมษิญา มังคะโชติ 2562/1 18 เข้าร่วม
169 5901102097164 ยุธิดา กองสุวรรณ 2561/2 18 เข้าร่วม
170 6001102097125 ยุพาภรณ์ ศรีวะปะ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
171 5801102091082 ยุภาพร น้อยตาแสง 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
172 6001102097082 ยุวดี ผาลอย 2562/1 18 เข้าร่วม
173 6001102097071 ระพีพัทธ์ แดงสุวรรณ์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
174 5801102093032 รัชฎาพร เนตรกระจ่าง 2561/2 18 เข้าร่วม
175 6001102097091 รัชนีกร ภูกิ่งผา 2562/1 18 เข้าร่วม
176 6001102097154 รัตติกาล เสือทะเล 2562/1 18 เข้าร่วม
177 6001102097121 รัตน์สุดา คำอ้าย 2562/1 18 เข้าร่วม
178 5901102097163 รุ่งทิวา นามบุตร 2561/2 18 เข้าร่วม
179 6001102097038 รุ่งนภา คำทอง 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.85
180 6001102095017 รุ่งฤดี ผ่องลุนหิต 2561/2 18 เข้าร่วม
181 6001102095007 ฤทธิเกียรติ โคตรชารีย์ 2561/2 18 เข้าร่วม
182 6001102097043 ลลิตา โชติธนกฤติ 2562/1 18 เข้าร่วม
183 5801102091005 ลัดดา ยี่อินทร์ 2561/2 18 เข้าร่วม
184 5801102091014 วงศกร ผินสูงเนิน 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
185 6001102097062 วรพรต งาคู่ปฏิพัทธ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
186 5701102093021 วรากร คุ้มดาว 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
187 5801102091088 วราพร ศรีเหรา 2561/2 18 เข้าร่วม
188 5801102091009 วัชราภรณ์ ศรีเทพ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
189 5901102097058 วัชรี โรหิตะชาติ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
190 5901102097087 วันเพ็ญ คำไชยโย 2561/2 18 เข้าร่วม
191 5801102091097 วันวิดา ทองแดง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
192 5901102097161 วันวิสา ตะรุสะ 2561/2 18 เข้าร่วม
193 5801102091085 วาสนา ภูมิสุริยเดชา 2562/1 18 เข้าร่วม
194 6001102097012 วาสินี ละมัย 2562/1 18 เข้าร่วม
195 6001102097018 วิลาสิณี ศรน้อย 2562/1 18 เข้าร่วม
196 6001102097026 วุฒิอนันต์ สายโคตร 2562/1 18 เข้าร่วม
197 6001102097053 ศรอนงค์ คนขยัน 2562/1 18 เข้าร่วม
198 5801102093007 ศศิประภา เกตุมณี 2561/2 18 เข้าร่วม
199 6001102097099 ศศิประภา บุญประกอบ 2562/1 18 เข้าร่วม
200 5901102097069 ศาริณี ชลวานิช 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
201 6001102095018 ศิริลักษณ์ พรมมี 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.79
202 6001102095028 สปัญญ์นา สร้อยพันธ์มี 2561/2 18 เข้าร่วม
203 5801102093001 สไพรพร สื่อสุวรรณธนา 2561/2 18 เข้าร่วม
204 5901102097129 สมปอง ประวรรณะมาตา 2561/2 18 เข้าร่วม
205 6001102097106 สมิตา ช่วงโชติ 2562/1 18 เข้าร่วม
206 6001102097074 สริตา ปริพล 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
207 6001102097061 สาวิตรี พังคะ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
208 5801102091056 สิริชัย สุรกิจ 2562/1 18 เข้าร่วม
209 5901102097080 สิริพร โพติยะ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
210 5901102097116 สุกัญญา มุงคุณ 2561/2 18 เข้าร่วม
211 5801102093021 สุกัญญา โยชนะ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
212 6001102097160 สุจิตรา ภูทองบ่อ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
213 5901102097123 สุทัตตา พงษ์ประสิทธิ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
214 5901102097091 สุธารัตน์ โสภา 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
215 5801102093039 สุธีมา อินทร์เพ็ญ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
216 6001102095020 สุพัชรี จันทร์ดา 2561/2 18 เข้าร่วม
217 6001102097058 สุพัตรา จาดฤทธิ์ 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.58
218 5901102097119 สุภัทรา ตัณฑุลานนท์ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
219 6001102097137 สุภาพร เพชร 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
220 6001102097087 สุภาวดี มะโน 2562/1 18 เข้าร่วม
221 6001102097111 สุภาวดี มีจั่นเพชร 2562/1 18 เข้าร่วม
222 5901102097140 สุรัตนา เชิดชู 2561/2 18 เข้าร่วม
223 5901102097073 สุรารักษ์ คงเยื้องดี 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.70
224 6001102097102 สุริยา รัตนวีณา 2562/1 18 เข้าร่วม
225 5901102097145 สุวิชาดา งอกขาว 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
226 5801102093036 เสฎฐวุฒิ มีลา 2561/2 18 เข้าร่วม
227 6001102097096 เสาวลักษณ์ แย้มสำรวล 2562/1 18 เข้าร่วม
228 6001102097028 เสาวลักษณ์ สิงห์สัตย์ 2562/1 18 เข้าร่วม
229 5801102093005 อนุสรณ์ ข้าวก่ำ 2561/2 18 เข้าร่วม พระ
230 5801102093002 อภิญญา ฤทธิ์สำเร็จ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
231 5801102093026 อรนุช โพธิ์ไพจิตร 2561/2 18 เข้าร่วม
232 5801102097067 อรรถพล ประยงค์พันธ์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
233 5801102091090 อรวรรณ อู่อรุณ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
234 6001102097079 อรุณวรรณ ยานู 2562/1 18 เข้าร่วม
235 6001102095002 อรุโณทัย โพธิ์สร้อย 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.54
236 5801102091081 อังสุมา บัวพันธ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
237 5801102093041 อัจฉลา พลรักษา 2561/3 18 เข้าร่วม
238 6001102097081 อัญชณา คำมาพันธ์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
239 5901102097104 อัญชลี คำน้อย 2561/2 18 เข้าร่วม
240 6001102097060 อัยดา หล้าน้ำ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
241 6001102097092 อาทิตย์ เกษมยูร 2562/1 18 เข้าร่วม
242 5801102093043 อาทิตยา ไชยะ 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.81)
243 5801102093008 อาภาภรณ์ บุญตา 2561/2 18 เข้าร่วม
244 6001102097085 อารีรัตน์ สุขเกิด 2562/1 18 เข้าร่วม
245 5801102091019 อุกฤษฎ์ ตั่งเรืองวิก 2561/2 18 เข้าร่วม
246 6001102097046 ไอยรา เจริญสุข 2562/1 18 เข้าร่วม