ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
จำนวนบัณฑิต : 65
จำนวนบัณฑิตที่ยืนยันแล้ว 47
ค้นหาชื่อบัณฑิต :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล ปีที่จบการศึกษา ครั้งที่ แจ้งความประสงค์ สถานะยืนยัน ผลการตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำ
หมายเหตุ
1 5901102113016 กณกนุช ปิติธนญ์โภคิน 2562/1 18 เข้าร่วม
2 6001102115007 กนกวรรณ เจริญพงศ์ธีระ 2562/1 18 เข้าร่วม
3 6001102117025 กนกวรรณ ตันปสุติ 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
4 6001102117056 กวินธิดา คุ้มบุ่งค้า 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.82
5 5901102111003 เกวรินทร์ สีหิน 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.85)
6 6001102117008 จันทิมา จรูญรัตน์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
7 6001102117060 จารุพงศ์ จันทุมมี 2562/1 18 เข้าร่วม
8 6001102117004 จิราวัลย์ สายลาม 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.81
9 6001102117046 เจนจิรา สุมาไล 2562/1 18 เข้าร่วม
10 5901102111022 ชานน ชาญชัยศรี 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
11 5901102111006 ณัฐริกา บุตรพรม 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.54)
12 6001102117009 ณัฐสุดา ราชวงศ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
13 5901102117048 ณิชานันท์ คงกำเหนิด 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
14 6001102117058 ดวงหทัย แฝงเชียงเหียน 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
15 6001102117059 ดารารัตน์ สมพร 2562/1 18 เข้าร่วม
16 6001102117026 ตวงรัตน์ แสงทอง 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.55
17 6001102117069 ทินกร ศิริชู 2562/1 18 เข้าร่วม
18 6001102117011 ทิพวัลย์ ซาเสน 2562/1 18 เข้าร่วม
19 6001102117029 ธงชัย ธรรมมา 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
20 5901102111011 ธัญญลักษณ์ ธนาเอกธนินกุล 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
21 5901102117016 ธันย์สิตา หิรัญภูริวัฒน์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
22 5901102111002 ธิดารัตน์ อ่อนดี 2562/1 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.67)
23 5901102113017 ธีระวุฒิ อติพรธาดา 2562/1 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.49)
24 6001102117031 นรีกานต์ อุทิตะสาร 2562/1 18 เข้าร่วม
25 6001102117063 นฤมล งามเจริญ 2562/1 18 เข้าร่วม
26 6001102117027 นวรัตน์ แสงทอง 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.76
27 5901102117054 นัฐนันท์ ตั้งมหาลาภ 2561/2 18 เข้าร่วม
28 6001102117050 เนาวรัตน์ สังข์ทอง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
29 6001102117016 ปรัศณีย์ จิตต์วงค์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
30 6001102117010 ปราชญ์นันท์ พรหมเกิด 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
31 6001102117019 ปิยพร สุขยิ่ง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.50
32 6001102117024 พงศกร เถาธรรมกุล 2562/1 18 เข้าร่วม
33 5901102113001 พรชนัญญ์ ชัยบุญ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.31)
34 5901102117052 พรพิมล แก้วชิงดวง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
35 6001102117014 พีรณัฐ ศรีสอาด 2562/1 18 เข้าร่วม
36 6001102117013 พีรยุทธ ศรีสุข 2562/1 18 เข้าร่วม
37 6001102117051 มัทรี ทองอ่อน 2562/1 18 เข้าร่วม
38 6001102117023 ยงยุทธ จันทรอด 2562/1 18 เข้าร่วม
39 5901102117056 รัชฎาภรณ์ รัตนทิพย์ 2562/1 18 เข้าร่วม
40 6001102117018 รัชนีธร ศรีสมฤทธิ์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
41 5901102113003 วรรณกรานต์ เหรียญมงคลชัย 2562/1 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.89)
42 5901102111018 วรรณกานต์ โซ๊ะติก 2562/1 18 เข้าร่วม
43 6001102117007 วรรณสิณี เชื้อถิระพงษ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
44 6001102117036 วรวัชร เชื้อสกุล 2562/1 18 เข้าร่วม
45 6001102117028 วัฒนา ศิริบุตร 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.80
46 5901102117049 วิบูลย์รัตน์ พูนพัฒนาทรัพย์ 2562/1 18 เข้าร่วม
47 5901102113010 ศิริพร จันทร์อินทร์ 2562/1 18 เข้าร่วม
48 6001102117054 ศุภรัตน์ อุปชิต 2562/1 18 เข้าร่วม
49 5901102111004 สามภพ หวังแซงกลาง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.30)
50 6001102117005 สาวินี สีคำ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
51 6001102117035 สิริศักดิ์ ลอยขุนทด 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
52 6001102117012 สุชานรี ขันทเขต 2562/1 18 เข้าร่วม
53 6001102117017 สุธาสินี อ่อนฉลวย 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.52
54 6001102117041 สุนิษา สังกะเพศ 2562/1 18 เข้าร่วม
55 6001102117003 สุวณีย์พร กิจสมัย 2562/1 18 เข้าร่วม
56 6001102117068 สุวิมล แสงทรัพย์ 2562/1 18 เข้าร่วม
57 5901102113002 เสาวภา จันสมาน 2562/1 18 เข้าร่วม
58 6001102117052 อภิชญา สุทธินิยม 2562/1 18 เข้าร่วม
59 6001102117065 อภิญญา อึ่งปา 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
60 5701102111025 อภิสิทธิ์ บุญภพ 2561/3 18 เข้าร่วม
61 6001102117021 อริญา กันภูมิ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
62 6001102117038 อารยา ถีระวงษ์ 2562/1 18 เข้าร่วม
63 5901102113019 อารียา สิงห์ลอ 2562/1 18 เข้าร่วม
64 5901102117043 อินทิรา อ่อนสำอางค์ 2561/2 18 เข้าร่วม
65 6001102117042 เอกชัย ไทยอ่อน 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.61