ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
จำนวนบัณฑิต : 39
จำนวนบัณฑิตที่ยืนยันแล้ว 35
ค้นหาชื่อบัณฑิต :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล ปีที่จบการศึกษา ครั้งที่ แจ้งความประสงค์ สถานะยืนยัน ผลการตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำ
หมายเหตุ
1 5801102121014 กนกวรรณ พูนนาผล 2561/3 18 เข้าร่วม
2 6001102127004 กรกช นิมา 2562/1 18 เข้าร่วม
3 5801102121003 กฤษตยาภรณ์ อินโมหมื่นไวย 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.70)
4 5801102121010 กัลย์สุดา แผ่นเงิน 2561/2 18 เข้าร่วม
5 5801102121008 กิติยา นามวิเศษภักดี 2561/3 18 เข้าร่วม
6 6001102127002 เกตุวดี สีงามดวง 2562/1 18 เข้าร่วม
7 5801102121036 จงรักษ์ เรียบสันเทียะ 2561/3 18 เข้าร่วม
8 5801102121038 จันทร์เพ็ญ คำจันลา 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
9 5801102121026 จารุวิทย์ วารี 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
10 6001102127011 จุฑามาศ มะโนน้อม 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.59
11 5801102121023 จุฬาลักษณ์ ศิลา 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.62)
12 6001102125008 เจนจิรา โสสุด 2562/1 18 เข้าร่วม
13 5801102121039 ฉัตรทริกา แซ่เจน 2562/1 18 เข้าร่วม
14 6001102127006 ชัชจิรา แสนมะโน 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
15 5801102121007 โชติกา แสงแก้ว 2561/2 18 เข้าร่วม
16 5801102121024 ฐานสิทธิ์ สุริยันต์ 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
17 6001102125001 ฐิติรัตน์ ซื่อผาสุข 2562/1 18 เข้าร่วม
18 6001102127003 ณฐอร จรูญทรัพย์วัฒนะ 2562/1 18 เข้าร่วม
19 5801102121034 ณัฐติกา สีดา 2561/2 18 เข้าร่วม
20 6001102125009 ณาณวรรณ นินทะ 2562/1 18 เข้าร่วม
21 6001102127005 ธรทิพย์ ยศแผ่น 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.76
22 6001102127012 นฤมล สุริยะมาท 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
23 5801102121012 น้องพลอย ฉิมเกิด 2561/3 18 เข้าร่วม
24 6001102125007 ปริญญา บัวขาว 2562/1 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.70
25 5801102121009 เพชรนภัทร สายทอง 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.25)
26 6001102127010 ภูริทัต ธนสารโสภณ 2562/1 18 เข้าร่วม
27 5801102121005 เมธาวี สวนแก้ว 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.25)
28 6001102127009 เมธาวี สุวรรณโชติ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
29 5801102121015 เยาวลักษณ์ ช่างอินทร์ 2561/3 18 เข้าร่วม
30 5801102121006 วลัยลักษณ์ จิตเจริญ 2561/3 18 เข้าร่วม
31 6001102125010 ศรัณย์ รุ่งเรือง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
32 5801102121037 ศรุตยา ทองหุ้ม 2561/3 18 เข้าร่วม
33 5801102121031 ศิริลักษณ์ อินทโชติ 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.46)
34 5801102121040 สีตีฮายา ยะยอ 2561/3 18 เข้าร่วม
35 5801102121045 สุจิตรา อู๋ไพจิตร 2562/1 18 เข้าร่วม
36 5801102121032 สุนิษา บูรณะกิติ 2561/2 18 เข้าร่วม
37 5801102121001 สุพรรษา เมฆสคราญ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.49)
38 5801102121044 สุวนิล ศรีครซ้าย 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.36)
39 5801102121050 หัสยา ศรีละม้าย 2562/1 18 เข้าร่วม