ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนบัณฑิต : 131
จำนวนบัณฑิตที่ยืนยันแล้ว 80
ค้นหาชื่อบัณฑิต :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล ปีที่จบการศึกษา ครั้งที่ แจ้งความประสงค์ สถานะยืนยัน ผลการตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำ
หมายเหตุ
1 5801103071004 กนกวรรณ กฤตมสาร 2561/2 18 เข้าร่วม
2 6001103077036 กฤษฎา ภู่พิจิตร 2561/3 18 ไม่เข้าร่วม
3 5801103071033 กฤษดา พิมพ์ไกรดี 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.85)
4 6001103076005 กฤษดา สุริวาลย์ 2561/3 18 เข้าร่วม
5 6001103077020 กวีรัตน์ ทองโชติฉัตร 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.77
6 6001103077021 กัลยารัตน์ วิลาศ 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.69
7 6001103077051 กิ่งแก้ว แปงคำใส 2561/3 18 เข้าร่วม
8 6001103077011 กิตติพร ปุ๊ดใจ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
9 5901103077016 เกรียงไกร ตุ้มคำอู่ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
10 6001103077089 คมกฤษณ์ จะเชนรัมย์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
11 6001103077041 จักรพงศ์ ยาหมอแจ้ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
12 6001103075001 จันทร์ศิลา ภูมิภาคร 2561/3 18 เข้าร่วม
13 5801103071001 จารุนิภา พิชัยแพทย์ 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.98)
14 6001103075016 จิรายุส เพ็งดี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
15 6001103076008 จุฑามณี เธอสูงเนิน 2561/2 18 เข้าร่วม
16 6001103076007 จุฑามาศ เธอสูงเนิน 2561/2 18 เข้าร่วม
17 6001103077064 ฉัตรชัย อัยวรรณ์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
18 5801103071035 เฉลิมเกียรติ มนทล 2561/2 18 เข้าร่วม
19 6001103077098 ชฎาฟ้า มหาวงค์ 2561/3 18 เข้าร่วม
20 5801103071022 ชนะพล ยิ้มแย้ม 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
21 6001103077026 ชมัยพร สายสมร 2562/1 18 เข้าร่วม
22 5801103071007 ชยานันท์ นิลน้อยศรี 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136 (เกียรตินิยมอันดับสอง 3.45)
23 5801103071025 ชลธิดา ไทยเดชา 2561/2 18 เข้าร่วม
24 6001103076014 ชัยรัตน์ ทรงแตง 2561/3 18 เข้าร่วม
25 6001103077013 ชาญณรงค์ แก่สำโรง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.55
26 5801103071043 ซุลกอรนัยน์ หะแว 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
27 6001103077065 ญานิกา ม่วงหมี 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.88
28 6001103076004 ฐิติพันธุ์ พงศ์กิตติศักดิ์ 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
29 6001103077083 ฐิติวัสส์ รักษ์ดอนป้อ 2561/3 18 เข้าร่วม
30 5701103071029 ณภัทร เจิมจั่น 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
31 6001103077002 ณัฐชยา อิทธิอัมพร 2561/3 18 เข้าร่วม
32 5801103071020 ณัฐพล ภัทรชลิต 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
33 6001103077072 ณัฐพล สมบูรณ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
34 6001103077074 ณัฐภณ นพวรรณ 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.78
35 6001103075008 ณัฐวุฒิ อ่วมภักดี 2561/2 18 เข้าร่วม
36 6001103077075 ไตรภพ บุญปลื้ม 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
37 6001103075011 ถิรวัฒน์ สายใจ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
38 6001103077009 ธนพล ชื่นชม 2562/1 18 เข้าร่วม
39 6001103077005 ธวัชชัย จิระวงศ์วาน 2562/1 18 เข้าร่วม
40 6001103077104 ธัญญลักษณ์ ติ่งต้อย 2561/3 18 เข้าร่วม
41 6001103077092 ธัญภพ สวนผล 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.53
42 6001103077016 ธีรวัต หงษ์ทอง 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
43 5801103071021 ธีรศักดิ์ ดีศรี 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
44 6101103077073 ธีรศักดิ์ โรยร่วง 2562/1 18 ยังไม่ยืนยัน
45 6001103077042 นคริศ ธีรรัตนไพบูลย์ 2561/2 18 เข้าร่วม
46 6001103077097 นงนภัส ปานสีงาม 2561/3 18 เข้าร่วม
47 6001103075012 นฤชิต นันธิเสน 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
48 6001103075014 นัทธพงศ์ สิงพลงาม 2561/3 18 เข้าร่วม
49 6001103077068 บุณยานุช ดีแสน 2561/3 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
50 5801103071006 ประกฤตพงศ์ เกศศรี 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
51 6001103077069 ปรีดาภรณ์ สุขประเสริฐ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
52 5801103071018 ปวโรตม์ ปุญญรัตนศรีขจร 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
53 6001103077070 ปาริฉัตย์ จีนสมบูรณ์ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
54 5801103071029 ปารีณา สัตย์สุข 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
55 6001103076009 ปุณิกา ไวยโภชน์ 2561/2 18 เข้าร่วม
56 5801103071019 ผกามาศ ทวีศักดิ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
57 6001103077030 พงศา เลาก่อสกุล 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.84
58 6001103077077 พงษ์ศธร พันธุสัน 2561/3 18 เข้าร่วม
59 5801103071024 พนมพร บุญเสนันท์ 2561/2 18 เข้าร่วม
60 6001103075009 พรรณเทพ สุขสม 2561/3 18 เข้าร่วม
61 6001103077037 พิชิตพล หงษ์แก้ว 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
62 5701103071021 พูลทรัพย์ แก้วเก้า 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
63 6001103075013 ภัควัฎ โกศลเวช 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
64 5801103071003 ภัทรศยา ภุชงเจริญ 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.64)
65 6001103077062 ภากร บูรณเสน 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
66 6001103077079 ภาณุพงค์ ผาสุข 2561/3 18 เข้าร่วม
67 5801103071040 ภิเษก รอดณรงค์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
68 6001103077028 ภูตะวัน คำทอง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
69 6001103077066 มนัสพงษ์ สะพรั่ง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.61
70 6001103077060 มานะศักดิ์ แทนเครือ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
71 6001103077087 ยุทธนา ทองประมูล 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
72 6001103077082 ยุทธภูมิ แสนแก้ว 2561/3 18 เข้าร่วม
73 6001103077029 รวิพรศิริ อัครเจริญนารี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
74 6001103077045 รสริน ชื่นสงวน 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
75 6001103077103 รักษมล วจีปะสี 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.75
76 6001103077025 รัชฎาภรณ์ จินาพุก 2561/3 18 เข้าร่วม
77 6001103076003 รัตนาภรณ์ รังดอน 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.71
78 5801103071041 ริดวัน มะโซะ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
79 6001103077088 รุ้งทิพย์ พินพาทย์ 2561/3 18 เข้าร่วม
80 6001103075005 ลลิดา หงษ์ทอง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
81 6001103076001 วงศ์สุวรรณ สิริสุวลักษณ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
82 6001103077056 วรพงษ์ ไต่เต้า 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
83 6001103077084 วรพล จั่นเพชร 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
84 6001103077078 วรรณนิภา พรมชาติ 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.85
85 6001103077093 วราวุฒิ พ่วงบัลลังก์ 2561/3 18 เข้าร่วม
86 5801103071038 วริศรา ปิดตามานัง 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
87 6001103077003 วันวิสาข์ ทองบาง 2561/3 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.70
88 6001103077019 วิวรรธน์ ตุลยวัตวรกุล 2561/2 18 เข้าร่วม
89 6001103077043 วิศิษฎ์ เอี่ยมเจริญ 2561/2 18 เข้าร่วม
90 6001103077101 วิสิษฏ์ พูลสวัสดิ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
91 6001103077080 ศศินา พรายแฉ่ง 2561/3 18 เข้าร่วม
92 6001103077076 ศักภวริญทร์ ชัยธนาพิสิฐ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
93 6001103077059 ศิริพร ทองคำน้อย 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน โล่เรียนดี 3.57
94 5801103071008 ศุภโชค มั่นเพียรจิตต์ 2561/2 18 เข้าร่วม
95 6001103077010 ศุภพงษ์ สีสัน 2561/3 18 เข้าร่วม
96 6001103077014 ศุภวัฒน์ คงอิ่ม 2561/2 18 เข้าร่วม
97 6001103077058 สวรรยา ขันทองดี 2562/1 18 เข้าร่วม
98 5701103071022 สิทธิกร ขาวน่วม 2561/3 18 เข้าร่วม
99 6001103075010 สิทธิชัย บึงใส 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
100 5801103071023 สิทธิชัย โหนดไธสง 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
101 5801103071017 สิริราช นาใจคง 2561/2 18 เข้าร่วม
102 5801103071012 สุคณฑา บัวใบ 2561/2 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
103 6001103077094 สุทัศน์ พุ่มโพธิ์ทอง 2561/3 18 เข้าร่วม
104 6001103077035 สุทัศน์ สุวรรณมาลี 2562/1 18 เข้าร่วม
105 6001103077053 สุนิศา หิริพงศธร 2561/3 18 เข้าร่วม
106 6001103076013 สุนิสา โยธา 2561/3 18 เข้าร่วม
107 6001103075003 สุพัฒน์ฌา รุ่งลอย 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
108 6001103077052 สุภาวรรณ กลมกล่อม 2562/1 18 เข้าร่วม
109 5801103071013 สุภาวัลย์ บุญรอด 2561/2 18 เข้าร่วม
110 6001103075019 สุมิตตา ดวงจินดา 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
111 6001103077007 สุเมธ เหล็กสี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
112 6001103077096 สุรเชษฐ์ สินสงวน 2562/1 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
113 6001103075004 สุรดิษ โคกฤทธิ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
114 6001103075017 สุรวุฒิ สุภาคง 2561/2 18 เข้าร่วม
115 6001103076010 สุรศักดิ์ วรพันธ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
116 6001103077006 อนุรักษ์ เสียงไพเราะ 2562/1 18 เข้าร่วม
117 6001103075018 อภิชญา น้อยมณี 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
118 6001103077071 อภิญญา อยู่ทรง 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
119 6001103077008 อภินันท์ จิระรัมย์ 2561/3 18 เข้าร่วม
120 6001103077018 อรยา นาฤทัย 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.60
121 6001103075007 อลงกรณ์ อารีย์สนั่น 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
122 6001103077038 อัครินทร์ สุโชคธนาเศรษฐ์ 2561/2 18 เข้าร่วม โล่เรียนดี 3.57
123 6001103077091 อังคณา สุธาพจน์ 2561/3 18 เข้าร่วม ติดต่อ : 081-480-6136
124 6001103077022 อัชรีพร จันทนา 2561/2 18 เข้าร่วม
125 6001103077027 อาทิตย์ ทิพโชติ 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
126 6001103075006 อารียา กาญจนะกันโห 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน ติดต่อ : 081-480-6136
127 5801103071034 อำนาจ โกสุมภ์ 2561/3 18 เข้าร่วม
128 5801103071005 อินธุอร ใยสำลี 2561/2 18 เข้าร่วม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.87)
129 5801103071042 อีกลาส บากา 2561/3 18 ยังไม่ยืนยัน
130 5801103071016 เอกราช อุ้ยวงษ์ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
131 6001103077063 เอกวัส ผูกพันธ์ 2561/3 18 เข้าร่วม