ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (MBA)
จำนวนบัณฑิต : 26
จำนวนบัณฑิตที่ยืนยันแล้ว 24
ค้นหาชื่อบัณฑิต :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล ปีที่จบการศึกษา ครั้งที่ แจ้งความประสงค์ สถานะยืนยัน ผลการตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำ
หมายเหตุ
1 6001202317005 กรกช สกุลฐิติธนานนท์ 2562/1 18 เข้าร่วม
2 6001202317022 กัลยรักษ์ วิริยมาโน 2562/1 18 เข้าร่วม
3 6001102317040 จักรพันธ์ รุ่งราษี 2561/2 18 เข้าร่วม
4 5901102317022 จุฑารัตน์ วิริยะ 2562/1 18 เข้าร่วม
5 6001202317009 ฉันทิสา ทาจินะ 2562/1 18 เข้าร่วม
6 6001102317030 ชุติกาญจน์ บุญมี 2561/2 18 เข้าร่วม
7 6001202317002 ณลชา สอนวิชา 2562/1 18 เข้าร่วม
8 6001202317013 ทิฆัมพร ลิขิตหัตถศิลป์ 2562/1 18 เข้าร่วม
9 6001202317007 ทินกร รังรื่น 2562/1 18 เข้าร่วม
10 6001202317008 เทพอาภรณ์ มุ่งฝูงกลาง 2562/1 18 เข้าร่วม
11 6001202317012 ธเนตร รากะเสน 2562/1 18 เข้าร่วม
12 6001102317007 ธันย์วรินท์ ธันยเตชธรรม 2561/2 18 เข้าร่วม
13 6001102317029 นิพพิชฒน์ คำประเสริฐ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
14 6001202317018 ประพันธ์ แสงใส 2562/1 18 เข้าร่วม
15 6001202317003 ประมวล พรมไพร 2562/1 18 เข้าร่วม
16 6001102317032 พรรณาฤทธิ์ แจม 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
17 6001202317004 พิมณัฐชญา สุขกาย 2562/1 18 ไม่เข้าร่วม
18 6001202317010 รพีพรรณ มณีอินทร์ 2562/1 18 เข้าร่วม
19 6001102317045 วิทิต เปี่ยมสุวรรณ 2561/2 18 ไม่เข้าร่วม
20 6001102317009 วิมล ชุมพล 2561/2 18 เข้าร่วม
21 6001202317001 ไวชญานีก์ แซ่ตั้ง 2562/1 18 เข้าร่วม
22 6001202317015 ศรัณยู ปริมาณ 2562/1 18 เข้าร่วม
23 6001202317011 สรณ์พัชร สรพรหม 2562/1 18 เข้าร่วม
24 6001102317034 สีวิลัย หาญภูมิใจ 2561/2 18 เข้าร่วม
25 6001202317020 สุรพงษ์ แก้วจุมพล 2562/1 18 เข้าร่วม
26 6001102317044 อรจิตร นนท์ศรีราช 2561/2 18 เข้าร่วม