ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
จำนวนบัณฑิต : 7
จำนวนบัณฑิตที่ยืนยันแล้ว 6
ค้นหาชื่อบัณฑิต :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล ปีที่จบการศึกษา ครั้งที่ แจ้งความประสงค์ สถานะยืนยัน ผลการตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำ
หมายเหตุ
1 6001109347015 ณรงค์ มัสมี 2561/2 18 เข้าร่วม
2 6001109347018 พงษ์พิทักษ์ ทานาค 2561/2 18 เข้าร่วม
3 6001109347024 สมชาย จีนเดีย 2561/2 18 เข้าร่วม
4 6001109347002 สมฤทัย น่วมสวัสดิ์ 2561/2 18 เข้าร่วม
5 6001109347001 อรฤทัย พวงกุหลาบ 2561/2 18 ยังไม่ยืนยัน
6 6001109347004 อรวรรณ โพธิ์ศรีดา 2561/2 18 เข้าร่วม
7 6001109347017 อรุณทิพย์ โผนประสิทธิ์ 2561/2 18 เข้าร่วม