รายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2561-2563


คณะวิศวกรรมศาสตร์
     เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
     วิศวกรรมเครื่องกล
     วิศวกรรมไฟฟ้า
     วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะบริหารธุรกิจ
     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     การจัดการโลจิสติกส์
     การตลาด
     การจัดการ
     การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
     การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เทคโนโลยีสารสนเทศ
     การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
คณะบัญชี
     การบัญชี (M.Acc.)
     การบัญชี
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
     บริหารธุรกิจ (MBA)
     เทคโนโลยีสารสนเทศ
     ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
     การบริหารการศึกษา