logoA logob
มหาวิทยาลัยธนบุรี (Thonburi University)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับส่วนลด เพื่อชำระค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ตามโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


สาขาวิชา การบัญชี
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด : 0


จำนวนนักศึกษาที่ยืนยัน 0

จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยัน 0
ค้นหาชื่อ หรือรหัสนักศึกษา :
กลับไปเลือกสาขาวิชา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา ยืนยันรับส่วนลด วันที่ยืนยัน หมายเหตุ